Islam and Changes for family well being

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The eternal path of peace and prosperity

“If you love the Artist, then you must love His art. And if you love the Creator, then you must love His creation.” (Hazrat Khalifatul-Masih IVrah)

“At this critical moment in history, I believe with all my heart that there is only one way to bring an end to the great challenges of our time. There is only one path that can lead us to salvation and deliver us from this world of war and conflict and that is the path of God Almighty. Peace does not lie in power or wealth, rather peace lies in the cradle of God Almighty. Thus, it is the need of the hour that mankind comes to recognise its Creator. God Almighty desires that mankind, Who He created as the best of creation, should live peacefully and fulfil the rights of one another.”

(Hazrat Khalifatul-Masih Vaba)

Laiq Ahmed Atif – English translation of article published in It-Torċa on 22 May 2022

When we analyze the current state of the world, we find uncertainty, turmoil, disorder, hopelessness, lack of peace, lack of direction, and an endless race for unidentified purpose and objective. We as humans do not know or are not sure or fully convinced of the objective of human creation or of the purpose of our journey, which has become so fast that we do not even have a few moments to sit down and think and analyse the entire situation, to thinking about the purpose of our existence.

I think we need to examine our conscience and ask ourselves why and where we are heading? Are we really convinced of what we are doing? Are these efforts becoming productive and fruitful?

A critical moment in history

We are at a critical juncture in history where the outbreak of a world war is becoming more and more likely. From the South China Sea, to North Korea, from Iran to the Middle East, from Russia to Ukraine, and to the doorstep of Europe – there are so many conflicts and these small incidents can lead to a further escalation and to a world war. Mass immigration has caused unrest in Western societies, which has been deteriorating since the start of the war in Ukraine. The number of mass immigration is increasing every day and is increasing at a very high speed and at an unprecedented rate.

At the international level, we find new methodology where groups of countries are fighting each other because of the economy and trade. On the other hand, inflation, particularly prices of food and basic necessities are also increasing on a daily basis, which are also leading to another crisis of hunger and poverty.

The rise of nuclear weapons

On the other hand, yet more worryingly, another issue that I personally find very alarming is the rise of nuclear weapons. The fact that many countries have nuclear weapons means that a world war will surely have unimaginable consequences.

Unfortunately, it is difficult to find even a corner of the world that can be considered safe and free from disagreements and conflicts; which is immune to any disruption and turmoil.

Therefore, it is crucial that we chalk out a clear, holistic and feasible plan for the long lasting peace and by providing a detailed geopolitical analysis of the world crisis; and working hand in hand to find solutions to the current state of affairs of our world.

Whose fault is it?

In this hustle and bustle, we also find voices of people who blame religion for this predicament, and for this lack of peace, serenity and tranquillity. From time to time we hear voices that if there were no religions, the world would have been a much better and more peaceful place. Is that the case?

Absolutely not; and it is far from the reality. Religion cannot be blamed for such lack of peace and security; religion in general and Islam in particular are not the cause of such disturbance. There are likely to be a number of economic, geopolitical, social, and selfish political issues that are contributing to this disruption of peace and order in the world.

The road to lasting peace

In this prevailing context, His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, the World Leader of the Ahmadiyya Muslim Community, very genuinely highlights an important path of how to establish eternal peace in the world, and says that:

“At this critical moment in history, I believe with all my heart that there is only one way to bring an end to the great challenges of our time. There is only one path that can lead us to salvation and deliver us from this world of war and conflict and that is the path of God Almighty.

Peace does not lie in power or wealth, rather peace lies in the cradle of God Almighty.

Thus, it is the need of the hour that mankind comes to recognise its Creator. God Almighty desires that mankind, Who He created as the best of creation, should live peacefully and fulfil the rights of one another.”

If you love the Artist

I firmly believe that it is not possible to truly love God without loving and fulfilling the rights of His creation. The love of God is interlinked to the love of mankind, and in the same way, the love of mankind is linked to the love of the Merciful God.

I have always loved and cherished these words of Hazrat Khalifatul-Masih IVrah, that present a luminous and brilliant principle for making our world a better, prosperous and peaceful world; this valuable golden principle is such a profound, wise and rational, that it alone can lead to the eternal path of peace and prosperity; and that is: “If you love the Artist, then you must love His art. And if you love the Creator, then you must love His creation”

It is my ardent hope and fervent prayer that we all understand our obligations and responsibilities that we need towards the Best Artist – our Creator, our Lord, our Merciful and Gracious God – and towards mankind, so our world becomes a haven of eternal peace and prosperity. Ameen

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah, God, Peace | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The eternal path of peace and prosperity

IT-TRIQ ETERNA TAL-PAĊI U L-PROSPERITÀ

“Jekk tħobb l-Artist, mela tħobb l-arti Tiegħu. U jekk tħobb lill-Ħallieq, mela tħobb il-kreazzjoni Tiegħu.” Hemm mogħdija waħda li tista’ twassalna għas-salvazzjoni u teħlisna minn din id-dinja ta’ gwerra u konflitti u dik hi l-mogħdija ta’ Alla Omnipotenti.

Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | It-Torċa 22.05.2022

Meta nanalizzaw l-istat attwali tad-dinja, insibu inċertezza, taqlib, kaos, nuqqas ta’ tama, nuqqas ta’ paċi, nuqqas ta’ direzzjoni, u tellieqa li ma tintemmx għal għan u skop li mhumiex identifikati. Aħna, il-bnedmin, ma nafux jew m’aħniex ċerti jew konvinti bis-sħiħ dwar l-għan tal-ħolqien tal-bnedmin jew dwar l-iskop tal-vjaġġ tagħna, li tant sar mgħaġġel li lanqas biss għandna ftit mumenti fejn noqogħdu bilqiegħda u naħsbu dwar l-iskop tal-eżistenza tagħna. Naħseb, irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nistaqsu lilna nfusna l-għaliex u ’l fejn sejrin. Aħna tassew konvinti dwar dak li qed nagħmlu? Dawn l-isforzi qed isiru produttivi?

Mument kritiku fl-istorja

Ninsabu f’mument kritiku fl-istorja fejn it-tifqigħa ta’ gwerra dinjija qed issir aktar u aktar probabbli. Mill-Baħar tan-Nofsinhar taċ-Ċina, għall-Korea ta’ Fuq, mill-Iran lejn il-Lvant Nofsani, mir-Russja sal-Ukrajna, jiġifieri lejn l-għatba tal-bibien Ewropej tagħna – inċidenti żgħar setgħu kkawżaw gwerra daqsiex. L-immigrazzjoni tal-massa ħolqot inkwiet li qed jifni lis-soċjetajiet tal-Punent, li qed tmur għall-agħar mindu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna. In-numru tal-immigrazzjoni tal-massa qed jiżdied kuljum u qed jiżdied b’veloċità kbira u b’rata bla preċedent.

Fuq livell internazzjonali l-moda l-ġdida hija li jkollok gruppi ta’ pajjiżi li jiġġieldu bejniethom minħabba l-ekonomija u l-kummerċ. Min-naħa l-oħra, l-inflazzjoni u partikolarment il-prezzijiet tal-ikel u affarijiet ta’ bżonnijiet bażiċi qed jiżdiedu wkoll kważi kuljum, li jwasslu għal kriżi oħra ta’ ġuħ u faqar.

Iż-żieda tal-armi nukleari

Fuq naħa l-oħra, b’mod aktar inkwetanti, kwistjoni oħra li personalment inħoss li hija allarmanti ħafna hija ż-żieda tal-armi nukleari. Il-fatt li ħafna pajjiżi għandhom l-armi nukleari jfisser li gwerra dinjija żgur ikollha konsegwenzi inkonċepibbli.

Sfortunatament, huwa diffiċli biex issib imqar rokna fid-dinja li tista’ titqies bħala sigura u ħielsa min-nuqqas ta’ qbil u konflitti.

Għalhekk, huwa importantissimu li nfasslu pjan ċar għall-paċi dejjiema u billi nipprovdu analiżi dettaljata ġeopolitika tal-kriżi dinjija; u naħdmu id f’id u nsibu soluzzjonijiet kif nistgħu niksbu l-paċi fil-qagħda tal-affarijiet kurrenti fid-dinja.

Il-ħtija ta’ min?

Hemm min jitfa’ t-tort fuq ir-reliġjon għal dan l-inkwiet u għan-nuqqas ta’ paċi, serenità u trankwillità. Minn żmien għal żmien nisimgħu vuċijiet li kieku ma kienx hemm reliġjon, id-dinja kienet tkun post ħafna aħjar u paċifika. Dan huwa l-każ?

Assolutament le. Il-ħtija tan-nuqqas ta’ paċi u sigurtà fid-dinja ma tistax tintefa’ fuq xi reliġjon partikolari, la l-Iżlam u lanqas twemmin ieħor; x’aktarx li hemm għadd ta’ kwistjonijiet ekonomiċi, ġeopolitiċi, soċjali, u l-politika egoistika li kollha qed jikkontribwixxu biex ma tiġix stabbilita l-paċi dejjiema fid-dinja.

It-triq għall-paċi dejjiema

F’dan l-isfond, il-Qdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, il-Mexxej Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, b’mod ġenwin ħafna juri t-triq importanti ta’ kif wieħed jista’ jikseb il-paċi fil-qagħda tal-affarijiet kurrenti fid-dinja, u jgħid li:

F’dan il-waqt kritiku fl-istorja, jiena nemmen b’qalbi kollha li hemm biss ħaġa waħda li tista’ ġġib fi tmiem l-isfidi kbar ta’ żmienna. Hemm mogħdija waħda li tista’ twassalna għas-salvazzjoni u teħlisna minn din id-dinja ta’ gwerra u konflitti u dik hi l-mogħdija ta’ Alla Omnipotenti.

Il-paċi ma tinstabx fis-setgħa jew l-għana, iżda pjuttost il-paċi tinsab fil-benniena ta’ Alla Omnipotenti.

Għaldaqstant, huwa l-ħtieġa tal-mument li l-umanità għandha tagħraf lill-Ħallieq tagħha. Alla Omnipotenti jixtieq li l-umanità, li Hu ħalaq bħala l-aqwa kreazzjoni tiegħu, għandha tgħix fil-paċi u tissodisfa d-drittijiet ta’ wieħed lill-ieħor.

Jekk tħobb lill-Artist

Nemmen u nemmen bis-sħiħ li mhux possibbli li wieħed verament iħobb lil Alla, mingħajr ma jħobb u jaqdi d-drittijiet tal-kreazzjoni Tiegħu. L-imħabba ta’ Alla hija marbuta mal-imħabba tal-umanità, u bl-istess mod, l-imħabba tal-umanità hija marbuta mal-imħabba ta’ Alla l-Ħanin.

Jien dejjem inħobb u ngħożż dan il-kliem li huwa prinċipju luminuż u brillanti ħafna biex id-dinja tagħna ssir dinja aħjar, prospera u paċifika, jiġifieri: “Jekk tħobb lill-Artist, allura trid tħobb ukoll l-arti Tiegħu. U jekk tħobb lill-Ħallieq, allura għandek tħobb il-ħolqien Tiegħu.”

Hija t-tama u t-talba ferventi tiegħi li aħna lkoll nifhmu l-obbligi tagħna lejn l-aqwa Artist – il-Ħallieq tagħna – u lejn il-proxxmu tagħna, ħalli d-dinja tkun tista’ ssir ġenna ta’ paċi u prosperità. Ammen.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah, God, Islam, Peace, Prayers | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Does God Exist?

Once a philosopher met with a Bedouin, and the philosopher asked him: Do you believe in God? The Bedouin replied: Yes I do believe in God. The philosopher asked him: What proof do you have of the existence of God? Can you provide an argument to prove the existence of God? The Bedouin’s reply was very simple yet so profound, and it is very important answer and comprehensively sheds sufficient light on the subject of existence of God. The Bedouin replied:

“When someone walks through the jungle and finds the excrement of a camel, he understands that a camel has passed that way. And when he finds a man’s footprints in the desert sand, he infers that a traveller must have walked through there. Why then can’t you seeing this world with its great paths, and the sky with its sun, moon and stars, realise that there is a Creator Who made it all?”

How very truthful, pure and full of wisdom are these words. The Holy Quran (14:11) also presents this argument and speaks of the design of the universe and says: “Are you in doubt concerning Allah, Maker of the heavens and the earth?” Everything in this world is a definite proof of the existence of a Creator – Allah – who created it.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bring a change in yourselves

“The fact of the matter is that God does as He pleases. He transforms desolate wastelands into inhabitations and reduces flourishing cities to ruins… Hence, bear well in mind that to depend on medicine and human strategies whilst putting aside God Almighty is extremely foolish. What is required is a completely new life; one full of seeking forgiveness from Allah. Those who are engaged heavily in worldly matters ought to be more fearful. Those in employment often fail to observe their obligations to God… Do not fail to offer the rights owed to God’s servants and the rights owed to God… Bear well in mind that one who does not thank their fellow man is ungrateful to God as well.” (Hazrat Mirza Ghulam AhmadasMalfuzat, Vol. 1, pp. 264-265)

Posted in Ahmadiyya Malta, God | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The Mother | L-Omm

Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | L-Orizzont 8 ta’ Marzu 2011

Kull sena fit-8 ta’ Marzu niċċelebraw “Jum Internazzjonali tan-nisa” u f’Mejju niċċelebraw “Jum l-omm”. Dawn ijiem huma importanti ħafna għax jfakkruna dwar l-importanza u d-dinjità tal-mara fis-soċjetà.

Nemmen li n-nisa jistħoqilhom rispett kbir, għax il-mara hija l-omm, il-mara hija l-bint, il-mara hija l-oħt kif ukoll mart ir-raġel. Kull relazzjoni hija tant sabiħa u ta’ rispett kbir. Illum irrid nikteb xi ħaġa dwar mara bħala l-omm.

L-omm hija l-iktar persuna importanti fil-familja. L-omm hija barka kbira minn Alla, li jista’ kollox. L-omm hija bniedma tajba, sabiħa, sinċiera u l-aħjar fost in-nisa. Meta ngħinu lil ommijietna nistgħu nġibu l-imħabba ta’ Alla tagħna. Kulħadd jista’ jikseb il-ferħ ta’ Alla u l-Ġenna Tiegħu billi jirrispetta lil ommu.

Meta nħarsu dwar ir-reliġjonijiet u s-soċjetajiet ċivili, nindunaw li kull wieħed minnhom ta importanza kbira għar-rispett lejn l-omm. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

“L-amar tagħna lill-bniedem huwa li juri tjubija mal-ġenituri tiegħu, ommu ġarritu bi tbatija, u wellditu bi tbatija; jinġarr (fi ħdan ommu) u jinfatam fi żmien tletin xahar.” (46:16)

Il-Bibbja Mqaddsa tgħallem: “Weġġaħ ‘il missierek u ‘l ommok, bħalma l-Mulej, Alla tiegħek, ordnalek; sabiex tgħix ħajja twila, u jkollok ir-riżq fl-art li l-Mulej, Alla tiegħek, se jagħtik.” (Id-Dewteronomju: 5:16)

“Weġġaħ ‘il missierek u ‘l ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” (San Mattew: 19:19)

Wara dan it-tagħlim ċar tar-reliġjonijiet hija importanti li nuru rispett kbir lill-ommijietna. Darba waħda f’kull sena jiġi jum l-omm biex ifakkarna li dan hu d-dmir tagħna li nħobbu u nuru unur kbir lejn ommijietna.

Darba waħda qrajt l-istorja ta’ xi ħadd li kien raġel tajjeb, famuż u ta’ għerf kbir, taż-żmien tiegħu. L-istorja tiegħu kienet impressjonabbli ħafna. Kien dejjem iħobb u jgħin ħafna lil ommu, li kienet xiħa.

Lejla waħda ommu qaltlu għal ftit ilma. Meta ra li ma sabx ilma fid-dar, lanqas ftit, ħa l-bomblu u mar barra biex ifittex l-ilma. Wara nofs siegħa, meta wasal lura d-dar bl-ilma sab li ommu kienet rieqda. Qal bejnu u bejn ruħu, “X’nagħmel issa? Jekk norqod u ommi titlobni l-ilma u jien nibqa’ rieqed u ma nqumx biex nagħtiha l-ilma, dak ma jkunx tajjeb għax għandha ħafna għatx”. Ħaseb u ddeċieda li ma jorqodx u joqgħod bil-wieqfa ħdejn is-sodda tagħha. Hekk għamel u qagħad wieqaf tul il-lejl kollu bl-ilma ħdejha.

Meta sebaħ u qamet qaltlu: “Għaliex inti bil-wieqfa ħdejn is-sodda tiegħi?”

Hu qal l-istorja kollha lil ommu li meta riedet l-ilma ma sabx fid-dar. Qalilha: “Għalhekk mort barra biex inġiblek l-ilma u meta wasalt lura d-dar sibtek rieqda. Imlejt tazza bl-ilma u qgħadt nistenniek tqum biex nagħtik x’tixrob. U għalhekk bqajt bil-wieqfa l-lejl kollu.” Meta semgħet l-istorja kollha kienet ferħana ħafna bl-għemil tiegħi u bdiet titlob lil Alla, għall-barka Tiegħu, fuqi.

Dan hu eżempju tajjeb u impressjonabbli għalina. U jekk aħna rridu li l-ommijiet tagħna jkunu ferħanin magħna, kif ukoll Alla tagħna, li jista’ kollox, allura huwa importanti li nħobbu, ngħinu u nirrispettaw ommijietna mill-qalb tul il-ħajja tagħna. Nitlob lil Alla għall-barka Tiegħu fuq l-ommijiet kollha tagħna. Ja Alla berkilna ommijietna. Amen

Omm!… xi ħlewwa, xi tjieba ta’ isem! Omm, il-kelma tal-faraġ fil-hemm,Omm, il-kelma tal-ħniena fil-ħtija,Omm, il-kelma li trażżan id-demm.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Women, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Islamic Culture

WHAT IS THE ISLAMIC CULTURE?

On 6 March 2022, replying to a question, His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, explained what Islamic culture is, and said:

“Islam is a universal religion and if Islam claims that it is a universal religion, then there should not be any question of culture there. People of different cultures will join Islam… They will only follow the teachings of Islam. And the teachings of Islam are that you should discharge your rights you owe to your Creator, Allah the Almighty. Worship Him as has been prescribed in the Holy Quran and as was practised by the Holy Prophet (peace and blessings be upon him). It is to follow the commandments and injunctions of the Holy Quran.”

“There are quite a number of Asian traditions which are contradictory to the teachings of Islam. That does not mean that Islam teaches those things… If you are offering five daily prayers and if you are morally good, if you are obeying the commandments of the Holy Quran – there are 700 or more commandments given in the Holy Quran – if you are following those, it is enough… So always see what the true teaching of Islam is.”

“Islamic culture is nothing but the teachings of Islam – that is, to practise whatever has been given in the Holy Quran. Apart from that there is nothing. If you are offering five daily prayers, if you are reading the Holy Quran, if you are morally good, if you are following the commandments of the Holy Quran, if you are not corrupt, if you are giving due respect to your parents, to your elders, if you are honest to the nation, if you are working hard wherever you are working, if you are a student, you are working hard to become a good student, then that is the culture and that is the teaching, apart from that nothing.”

HOW TO DEAL WITH NEGATIVITY

His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, explained:

“You have to make good friends. If you are a good-natured person and you follow the commandments given to us by Allah the Almighty then the first commandment is to bow before Him, to pray to Allah the Almighty. When the time of prayer comes during the school time, try to offer your prayer… So, by seeing this, your fellow students would know that you are a person of different nature.”

“If your morals are good, you always behave well, your language is always good, [you are] not doing any immoral things, not even thinking ill of others and you never try to harm anybody, do not fight or quarrel, you are always busy with your school studies or whatever extracurricular activities are given to you by the school, then they would know that these students are different. And those students who are of good nature, they themselves will come to you and try to make you their friend. So, this is the way.” READ This Article in MALTESE

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 53

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment