Learning common human language

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Three Stages of Knowledge

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & Mahdi (as) says:

Read this article in Maltese

There are three stages of knowledge: knowledge by inference, certainty by sight and true certainty. For example, to believe in the existence of a fire somewhere at the sight of smoke is knowledge by inference. However, to see the fire with one’s eyes is certainty by sight. After this, there is true certainty, which is akin to putting one’s hand into the fire and to know for certain that the fire exists by experiencing its heat and burning sensation. How unfortunate is the one who has attained neither one of these stages. According to the following verse, a person who is deprived of Allah’s grace is entangled in the practice of blindly following others. Allah the Exalted states: “And as for those who strive in Our path — We will surely guide them in Our ways.” 29:70

Meaning, a person who strives in our cause shall be shown the ways that lead to Us. Along with this promise, we have also been taught the prayer: “Guide us in the right path.” (1:6)

Therefore, man ought to keep this in mind and supplicate fervently in their formal Prayer, lest he departs from this world blind and bereft of insight. Allah Almighty states: “But whoso is blind in this world will be blind in the Hereafter.” (17:73)

Meaning, whoso is blind in this world shall be blind in the hereafter. This demonstrates that we must take our ability to see from this very world, so that we may be able to witness the hereafter. In order to experience the next life, our senses are to be developed in this very world. Can it be conceived that Allah the Exalted would make a promise and then break it?

Who is blind?

A blind person is one who is bereft of spiritual insight and pleasure. A person who blindly follows the practices of their family just because they are born into a Muslim household is called a Muslim. Similarly, a person who is born to a Christian family becomes a Christian. This is the very reason that such people give no regard to God, the Messenger or the Quran. Even the love such people possess for religion is questionable. Some remain in the company of those who act insolently towards God and His Messenger. This is wholly due to the fact that such people do not possess a spiritual eye. They are empty of love for religion. Does a person who is full of love desire anything that is at odds with the liking of their beloved? Hence, Allah the Almighty teaches that He is prepared to bestow His bounties if a person is prepared to receive them. The offering of this supplication prepares one to receive divine guidance. (Malfuzat, vol. 1, p. 18-19) – Reading in Maltese

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Prayer is an antidote

IT-TALB HUWA ANTIDOTU

Alla l-Omnipotenti tana l-aħbar tajba li huwa jaċċetta t-talb u s-suppliki tagħna, li huwa mezz importanti ta’ kif tiġi stabbilita relazzjoni eqreb m’Alla. Madanakollu, Alla l-Omnipotenti ddikjara wkoll li jekk aħna nixtiequ li Huwa jilqa’ t-talb tagħna, mela aħna rridu nobduh u nsegwu l-kmandamenti Tiegħu. Alla Ħanin jgħid fil-Koran Imqaddes:

U meta l-qaddejja Tiegħi jsaqsuk Għalija, ja Profeta, għidilhom li Jiena ninsab qrib tagħhom. Jiena nisma’ t-talbiet tagħhom u nilqagħhom meta huma jitolbu Lili. Għalhekk għandhom jisimgħu Minni u jemmnu Fija, ħalli jkunu jistgħu jimxu fit-triq it-tajba. (2:187)

IL-BIEB TAL-AĊĊETTAZZJONI

Il-Messija Mwiegħedas, il-Fundatur tal-Ahmadiyya Muslim Jamaat, jgħid:

“It-talb huwa l-qofol tal-Iżlam u din hija xi ħaġa li l-Musulmani huma kburin biha. Imma ftakru, it-talb mhuwiex biss it-tlissin tal-kliem; pjuttost, huwa meta l-qalb timtela bil-biża’ ta’ Alla Omnipotenti u r-ruħ tas-supplikant tiġri bħall-ilma quddiem l-għatba divina. Hija tfittex il-maħfra għad-dgħufijiet u d-difetti tagħha mingħand Alla Setgħani u Omnipotenti. Dan huwa stat li, fi kliem ieħor, jista’ jissejjaħ mewt. Meta jasal dan l-istat, mela nkunu ċerti li l-bieb tal-aċċettazzjoni jkun infetaħ għas-supplikant u jingħataw abbiltà speċjali, grazzja u rieda ferma ħalli jibqgħu ’l bogħod mill-ħażen u jibqgħu sodi fil-virtujiet. Fuq kollox, dan il-mod huwa l-aqwa.”(i)

Għalhekk, dan hu l-aqwa mod tat-talb, jiġifieri, il-kisba tal-qrubija ta’ Alla Omnipotenti, u t-tbegħid mid-dnub. Din hija r-raġuni li Alla l-Ħanin tana talba sabiħa li rridu ngħiduha l-ħin kollu biex nibqgħu sodi fil-fidi tagħna lejn Alla u lejn it-tjubija. 

“Lilek biss inqimu u lilek biss nitolbu għall-għajnuna. Mexxina fit-triq it-tajba, it-triq ta’ dawk li berikt bil-grazzja tiegħek, mhux ta’ dawk li ġabu l-għadab tiegħek, u lanqas tal-mitlufin.”

ID-DNUB U L-MAĦFRA

Xi wħud jgħidu li tant dinbu f’ħajjithom li Alla Omnipotenti żgur li qatt mhu se jaħfrilhom. Oħrajn isaqsu wkoll jekk persuna li dinbet ħafna għandhiex ċans li tinħafer. Imbagħad hemm oħrajn li minħabba li jaħsbu li qatt mhu se jingħataw il-maħfra jibqgħu jgħixu fid-dnub. Fir-realtà, ix-Xitan iqiegħed dan il-ħsieb f’moħħhom u juża dawn il-manuvri biex ibiegħed in-nies minn Alla. Dawn in-nies imbagħad ikunu kompletament fil-ħakma tax-Xitan.  

Biex ifisser kif wieħed għandu jiskappa mill-qbid tax-Xitan, il-Messija Mwiegħedas jistqarr: “Il-ħsieb li wieħed ikun wettaq viżibilju dnubiet ma għandux iżomm lill-midneb milli jirrikorri għat-talb. It-talb huwa antidotu. Fl-aħħar mill-aħħar, wieħed jibda jintebaħ kif it-talb jgħin biex iwelled fih stmerrija lejn il-ħażen.”(ii)

It-talb kollu jintlaqa’? It-talb jista’ jiġi miċħud? Għaliex ċertu talb jintlaqa’ u ieħor le?

Biex ifisser dan il-punt, il-Messija Mwiegħedas jgħid: “Fejn Alla Omnipotenti jkun jixtieq titjib u riforma, it-tiċħid ta’ talba jista’ jkun ukoll forma ta’ aċċettazzjoni. Xi kultant, persuna ma jirnexxilhiex tikseb dak li tkun tixtieq hi mit-talb. Wieħed jissoponi li Alla Omnipotenti jkun irriġetta t-talb tiegħu, anki jekk fir-realtà Huwa jkun laqa’ t-talb tal-persuna u din l-aċċettazzjoni timmanifesta ruħha bħala diżapprovazzjoni. F’dan il-każ speċifiku, wara dak li jidher, fil-verità, il-vantaġġ u l-benefiċċju reali jinsabu fiċ-ċaħda proprja tat-talba tas-supplikant. Minħabba li l-bniedem ma jirriflettix biżżejjed u ma jiflix sew l-affarijiet ta’ madwaru, għax jara biss dak li jidher, ta’ min jirrikkmanda li meta jitlob lil Alla Gglorifikat u ma jirċevix riżultat li jidher ta’ benefiċċju għalih skont il-ħsieb li diġà kellu f’moħħu, m’għandux jeħodha kontra Alla u jikkonkludi li t-talb tiegħu ġie kompletament riġettat. Alla Omnipotenti jisma’ t-talb ta’ kull supplikant.

Itolbu Lili; jiena nisma’ t-talb tagħkom (40:61). Il-misteru u s-sigriet jinsabu fil-fatt li l-aqwa ġid u benefiċċju għas-supplikant joħorġu meta t-talb jiġi riġettat.”(iii)

Fi kliem ieħor, huwa aktar ta’ benefiċċju għas-supplikant meta t-talb tiegħu jiġi miċħud f’dak il-mument partikolari.

IL-PRINĊIPJU TAT-TALB

Filwaqt li kompla jelabora fuq dan il-punt, il-Messija Mwiegħedas jgħid:

“Dan huwa l-prinċipju tat-talb. Fl-aċċettazzjoni tat-talb, Alla Gglorifikat ma jinfluwenzax ruħu mill-ħsibijiet u x-xewqat tagħna.

Wieħed jista’ josserva kif omm iżżomm lil binha. Hija tixtieq li tipproteġih il-ħin kollu. Iżda, jekk it-tifel jibda jibki u jinsisti fuq l-idea assurda li jingħata sejf li jaqta’ ħafna jew biċċa faħam taqbad, dik l-omm, minkejja l-imħabba u l-kompassjoni ġenwina tagħha, qatt se tapprova li binha se jżomm biċċa faħam taqbad u b’riżultat ta’ dan jaħraq idu, jew li jaqta’ idu b’xafra taqta’ ta’ sejf? U żgur li le.

Il-prinċipju sottili tal-aċċettazzjoni tat-talb jista’ jinftiehem fid-dawl ta’ dan l-eżempju.”(iv)

(i) Malfużat, Vol. 7, p. 263, edizzjoni 1984 | (ii) Malfużat Vol. 1, p. 4, edizzjoni bl-Ingliż, 2018 | (iii,iv) Malfużat Vol. 1, p.102, edizzjoni bl-Ingliż, 2018

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, God, Prayers | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Eid-Ul-Azha 2022 Mubarak

Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta wishes you a very happy, peaceful and blessed Eid-Ul-Azha 2022. May Almighty Allah bless you with a joyous, healthy, peaceful and blessed Eid; and may He accept our sacrifices and lead us to a pious, truthful and righteous life. Ameen

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Eid, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The problem of our times

“This wealth [God] is worth acquiring, even at the cost of one’s life.”

The major and most worrying problem of the time we live in is the denial of the existence of God and the detachment from Him. The increasing fear, disorder and lack of peace and hope are clear signs that humanity has forgotten its Creator, the Lord of the entire universe. Therefore, it is evident and an undeniable fact that, the peace and prosperity of the world lies in the close relationship and communion with the Merciful and Loving God. However, the questions arise: How we can know that God exists? How to find God? How to create a close friendship with the Lord?

The creation of the universe and everything that is in it is a clear and undeniable sign of the Creator. It is simple reason and logic that even a pencil cannot come into being without the designer and creator, then how it is possible that such a vast, organised and perfect universe is without any designer and creator. We must not forget that the lack of knowledge of something does not necessarily negate its existence. Similarly, lack of knowledge of God does not negate in anyway His existence.

Secondly, there are many ways to find God, amongst those is to find God through His signs and through acceptance of our prayers. There is also His knowledge which a person obtains through Prophets and thereby saves himself from death and ruin. Also His attribute that He hears the supplications of the restless and fatigued ones.

Moreover, to establish a strong relationship with God it is necessary to have experienced His Beneficence and His Beauty. For instance, one would have found divine help at the time of helplessness and weakness, at the time of need, or at a time of great sorrow.

Therefore, when a person experiences Divine beneficence and blessings his faith is strengthened beyond measure and he is drawn towards God as iron is drawn towards a magnet. His love for God increases manifold and his trust in God becomes very strong. And when we experience the existence of God in our lives it leads to create a close relationship and friendship with God. As the human soul never leaves his body while a person is alive, in the same way, the certainty that enters into him from God, the Mighty and Glorious, never leaves him. And this continuously increases our communion with God and continuously strengthens our friendship with our Lord. Read this article in Maltese

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 55

Posted in Ahmadiyya Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

In aid of Dar tal-Providenza

Dar tal-Providenza, a home for disabled persons, held its 53 hours volleyball fundraising marathon from 1 to 3 July 2022. Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta actively participated in this event. In fact, for the last few years, the Jamaat in Malta is collaborating on an array of fundraising events.

For the volleyball marathon, seven members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta helped in the kitchen with the preparation of breakfast and lunch for all the volleyball players and volunteers. Members of the Jamaat also helped in responding to the telephone calls that were received for offering donations.

A prayer session was also held before the end of the fundraising event on 3 July. The prayer was led by Rev Martin Micallef, the Director of Dar tal-Providenza and Imam Laiq Ahmed Atif, president of the Ahmadiyya community, who recited two Quranic prayers with the Maltese translation and also prayed for all the volunteers and donors. The programme was aired live on Maltese television channels, therefore, people also joined in these prayers from their homes.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged , , , , | Leave a comment

We need to redesign the system

Laiq Ahmed Atif | Times of Malta | 21.06.2022 | Read-in-Turkish | amjmalta@gmail.com

We are living in a time of unprecedented troubles and tribulations, be they societal, economic, diplomatic or health-related such as the pandemic. Not a single day passes without another harrowing headline replacing the previous one, constantly revolving around the same issues pertaining to conflicts, health and humanitarian crises and law and order.

What is extremely worrying is that violence, marginalisation of different groups of people, violent revolutions, domestic problems, wars, poverty, crime and loss of human lives through wars and pandemics continue to increase.

Despite ground-breaking achievements and the technological advancements over the past few decades, the most sophisticated weaponry, the largest armies ever seen and billions spent on defence, the world is more fragile than ever before and, God forbid, could get worse.

In the pursuit of being better than their counterparts, leading countries around the world have made the world more unsafe and have exposed the global community to countless dangers and threats.

When a system is consistently failing, naturally a complete transformation or overhaul is required and changes become inevitable.

A rational doctor changes the prescription if the medicine he is administering does not have the desired effect on the patient. The same approach is required for the global community.

I think the critical and worrying moments that our world is currently passing through requires a complete overhaul of the entire system; it needs massive reformation. But where do we begin with such a restructuring? How do we go about redesigning the entire system? And what are the steps towards the reformation?

The Holy Prophet Muhammad gave a simple yet magnificent principle: “Like for others what you like for yourself.” This golden rule is the key to transforming our system and to establishing true and long-lasting peace in the world.

The reality is that it is extremely difficult to make a good friend but it is very easy to make an enemy. We, therefore, must strive to sow the seeds of friendships with others by genuinely caring for them and not just care for ourselves.

The narrative that devastating weapons are required for our own safety and for so-called ‘security reasons’, must be countered with a stronger, permeating and all-encompassing narrative of sincerity and friendship.

We must adopt a shift from guns to books, from bullets to pens, from tanks to libraries, from nuclear inventions to scientific innovations

The cornerstone of this alternative approach is the establishment of sincere and friendly relationships with neighbours because, if someone is safe with one’s neighbours and trusts them, then why would they buy a gun?

One radical change, which many may consider unfathomable, that is necessary to remove the danger of an atomic conflict is the demilitarisation of the entire world. Globally, trillions of dollars are spent annually on the budgets allocated for defence and weaponry, which actually makes the world a far more dangerous place instead of the intended purpose of making it safer.

If, instead, this money was spent on the welfare of mankind and resolving the issues that can lead to conflict, such as lack of education, food and water, and giving countries resources that belong to them, it would be a more effective and beneficial use of such money.

Alfred Nobel invented dynamite and gelignite, the most powerful explosives at that time, but the intended purpose was never to harm others.

He decided to leave his immense fortune to foster science, literature and peace leading to the establishment of the Nobel Prize; he wished that to be his legacy and not explosives; this should be a learning lesson for nuclear armed nations.

Use your wealth for the promotion of the betterment of humanity and not destruction of nations.

The race for weapons should instead be a healthy competition in the areas of health and education, which the world needs desperately.

The world urgently needs a shift from aggression and violence to dialogue and understanding; from ‘might makes right’ to ‘live and let live’; from exclusion to inclusion; from discrimination to acceptance; from inequality to equity; and from money-centred societies to love and justice-centred communities.

Furthermore, to say the least, a far more positive approach is needed. The focus should be on building bridges and healthy relationships instead of barriers and walls. We must extend an olive branch instead of challenging and threatening others; we should speak gentle and kind words instead of harsh and abusive language.

We must adopt a shift from guns to books, from bullets to pens, from tanks to libraries, from nuclear inventions to scientific innovations for the good of mankind that is beneficial for the entire humanity.

Let us, therefore, stand up and unite in forming and redesigning a new world, a world of love, care, respect, harmony and peace.

A world based on human values of compassion and human dignity; a world that is more vibrant and accepting and that believes in dialogue and education.

The brilliant saying applies so well in this age: “Swords can win territories but not hearts; forces can bend heads but not minds.”

Let us try to win the hearts because it is time to win hearts and not to bend heads; it’s a time of persuasion and not of power and force, It is a time of ‘Love For All and Hatred for None’.

Let us join hands and redesign our entire system for the betterment and prosperity of the entire human race, before it becomes too late.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment