Noble Virtue

VIRTÙ NOBBLI

Is-servizz lill-umanitá huwa virtù nobbli u għemil dinjituż. Kull reliġjon fid-dinja – kemm jekk hija l-Iżlam, il-Kristjaneżmu, l-Induwiżmu, jew il-Ġudaiżmu – kollha jippromwovu u jirrakkomandaw bi sħiħ din il-virtù nobbli li wieħed iservi lill-bnedmin ħutu b’altruwiżmu u b’devozzjoni u sinċerità kbira.

Dan l-att dinjituż li wieħed iservi l-umanità jiggarantixxi t-tixrid tal-imħabba, l-armonija, ir-rispett u l-fraternità fis-soċjetà; u jassigura li jkun hemm ambjent san u vibranti għal kulħadd.

F’dak li jirrigwarda lill-Iżlam hemm żewġ partijiet maġġuri mit-tagħlim tiegħu: waħda hija l-obbligazzjoni lejn Alla u l-oħra hija l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien ta’ Alla. L-obbligazzjoni lejn Alla hija li wieħed jikkonsidra li Huwa jistħoqqlu l-ubbidjenza u l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien hija li wieħed għandu jkun ħanin mal-ħolqien ta’ Alla. Fil-qosor, it-tnejn iridu jimxu paralleli ma’ xulxin jiġifieri li l-qima lejn Alla u l-mogħdrija mal-ħolqien ma jistgħux jinfirdu minn xulxin.

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jiddikjara: “Hemm żewġ komponenti biss ta’ reliġjon: waħda hija l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-oħra hija li wieħed tant għandu jħobb l-umanità li wieħed għandu jaħseb li d-diffikultajiet tagħhom isiru kompletament tal-individwu.”

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana li tħaddan il-motto magħruf tagħha “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd” hija dejjem impenjata biex isservi lill-umanità f’kull soċjetà fejn tgħix b’entużjażmu u devozzjoni.

Filwaqt li jkompli jenfasizza l-fatt tal-importanza tas-servizz lill-umanità u filwaqt li jkompli jħeġġeġ lill-komunità tiegħu biex dejjem tkun lesta biex taqdi lill-umanità, huwa jikteb:

“Il-prinċipju li nħaddnu huwa dak li għandna l-ġenerożità f’qalbna għall-bnedmin kollha. Jekk xi ħadd jara d-dar tal-ġar li huwa Ħindu qiegħda taqbad u ma jersaqx ’il quddiem biex jgħin ħalli jintefa n-nar, sinċerament niddikjara li dak m’għandux x’jaqsam miegħi. Jekk xi ħadd mis-segwaċi tiegħi, meta jara lil xi ħadd qed jipprova joqtol wieħed Nisrani ma jippruvax isalvah, jien niddikjara solennement li dak m’għandux x’jaqsam magħna.”

Bla dubju ta’ xejn, l-ebda att ta’ ġenerożità m’għandu inqas importanza minn oħrajn, madanakollu ċerti azzjonijiet huma importanti ħafna u għandhom jiġu rikonoxxuti. Wieħed minn dawn l-atti erojċi sar minn membru tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Masood Malik, flimkien ma’ xi rġiel oħra, meta salvaw il-ħajja ta’ żewġt irġiel meta l-karozza tagħhom laqtet crash barrier, inqalbet u ħadet in-nar fi Triq St Andrew’s, San Ġiljan.

Masood jirrakkonta li kienu xi 1.30am tal-Ħadd filgħodu tal-21 ta’ Ġunju meta ra karozza maqluba qed taqbad, waqt li kien qed isuq minn dawk l-akkwati. Huwa pparkja f’daqqa u ġera lejn il-karozza. Huwa sema’ n-nies iwerżqu għall-ajjut u għaldaqstant iddeċieda li jkisser il-ħġieġa ta’ wara. Huwa rnexxielu u ħareġ raġel minn ġol-karozza li kienet qed taqbad. Sadattant, waslu tlieta min-nies oħra u flimkien irnexxielhom joħorġu lit-tieni persuna minn ġol-karozza.  

Masood għandu wkoll taħriġ fl-ewwel għajnuna u huwa bniedem sportiv, ħiliet li żgur jgħinu biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies.  

Jiena qed nikteb din l-istorja biex minnha nislet ftit konklużjonijiet bażiċi. L-ewwel nett, qatt taħseb li hemm xi tagħlim li mhux relevanti, għaliex kulma nitgħallmu huwa utli u jista’ jservi biex ngħinu lil ħaddieħor. It-tieni, it-taħriġ fl-ewwel għajnuna huwa neċessarju immens u għalhekk nissuġġerixxi li ħafna aktar nies ikollhom ftit taħriġ bażiku.

It-tielet, qatt toqgħod lura meta tinqala’ opportunità biex tgħin lil ħaddieħor, anki f’affarijiet żgħar. Ir-raba’, li sservi lill-umanità hija kawża nobbli għalhekk kollha għandna nkunu impenjati li ngħinu lill-bnedmin b’kull mod possibbli, fiċ-ċrieki tagħna u anki aktar, skont il-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħna. Kif ngħidu bil-Malti ‘Kull qatra tgħodd’; ċertament li kull att ta’ ġenerożità għandu l-valur tiegħu.

Is-servizz lejn l-oħrajn huwa riċetta għal ħajja twila. Alla Gglorifikat wiegħed fil-Koran Imqaddes li dawk li jgħinu lill-proxxmu u juru li huma esseri fejjieda, ikollhom ħajjithom imtawla. “Dak li jkun ta’ fejda lill-bniedem, jibqa’ fid-dinja.” (13:18)

Huwa assolutament vera li l-ħajja ta’ persuna li hija sors ta’ fejda għad-dinja hija mtawla, u wieħed li jaqla’ l-inkwiet jitlaq minn din id-dinja aktar malajr.

L-aqwa ta’ ġens il-bniedem huwa dak li jservi lill-umanità. 

It-Torċa, Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020, minn Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Human Rights, Humanitarian Work - Serving Mankind, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

God does exist

ALLA TASSEW JEŻISTI 

Il-prinċipju fundamentali tar-reliġjon tal-Iżlam hija l-eżistenza ta’ Alla Omnipotenti u l-Unità Tiegħu.  

Darba, filosfu ltaqa’ ma’ Bedwin Għarbi. Il-filosfu staqsieh: Inti temmen f’Alla? Il-Bedwin wieġbu: Iva jiena nemmen f’Alla. Il-filosfu staqsieh: Xi prova għandek tal-eżistenza ta’ Alla? It-tweġiba tal-Bedwin kienet sempliċi ħafna iżda mimlija bl-għerf. Ir-risposta tiegħu tant kienet importanti li titfa’ dawl biżżejjed b’mod komprensiv fuq is-suġġett tal-eżistenza ta’ Alla. Il-Bedwin wieġeb:

Meta xi ħadd li jkun għaddej mid-deżert jilmaħ il-ħmieġ tal-ġemel, huwa jikkonkludi li ġemel ikun għadda minn hemm; jekk jara l-marka ta’ sieq ta’ raġel fir-ramel tad-deżert, huwa jiddeduċi li xi vjaġġatur ikun għadda minn din it-triq. Issa, meta nħarsu lejn din id-dinja, bil-marki wiesgħa kollha tagħha, u din is-sema, bix-xemx tagħha, u l-qamar u l-kwiekeb, ma jġagħluniex naħsbu li bilfors kellhom bżonn Ħallieq?

Kemm huwa kliem profond, razzjonali u għaqli dak ta’ Bedwin Għarbi illitterat. Bla dubju ta’ xejn, kollox f’din id-dinja huwa prova definita tal-eżistenza ta’ xi Ħallieq – Alla tagħna – li ħalaqha.

Sempliċi pinna jew karta ma jistgħux jeżistu mingħajr disinjatur jew kreatur. Mela, kif inhu possibbli li l-univers sħiħ li huwa tant organizzat, u li huwa kapulavur ta’ perfezzjoni u glorja, beda jeżisti mingħajr disinjatur jew kreatur?

Posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , | Leave a comment

Allah – our Paradise

ALLA

Il-kunċett ta’ Alla dejjem kien tema importanti. Nies ta’ kull età kienu u għadhom ħerqana biex ikunu jafu jekk verament hemmx Alla.

L-Iżlam jippreżenta Alla ħaj, li Jikkomunika mal-qaddejja Tiegħu bħalma Għamel fl-imgħoddi.  Huwa li hu Etern, Kollu Setgħani, Jaf Kollox u l-Ħallieq tal-ħwejjeġ kollha. Huwa li Jikkastiga l-midinbin, iżda wkoll li jaħfrilhom fejn ikun għaqli li jaħfer.

Alla huwa l-Esseri li Hu ħieles mid-difetti kollha u li Jippossiedi l-kwalitajiet perfetti. Alla huwa l-isem ta’ dak l-Esseri li jġorr l-attributi kollha. Alla huwa l-isem personali ta’ Alla u huwa biss l-Iżlam li ta dan l-isem; l-ebda reliġjon oħra jew Xarija ma tuża dan l-isem. 

IL-ĠENNA TAGĦNA 

Il-Messija Mwiegħedas jgħid:

“Il-ġenna tagħna tinsab f’Alla tagħna. L-aqwa għaxqa tagħna tinsab f’Alla tagħna għaliex aħna rajnieH u sibna l-ġmiel kollu fiH. Din ir-rikkezza hi vallapena li tiġi akkwistata għalkemm wieħed jista’ jitlef ħajtu biex jiksibha. Din il-ġawhra hi vallapena li tinxtara għalkemm wieħed jista’ jintilef biex jiksibha.

Inti, li int abbandunat! Iġri lejn din il-funtana u tara kif tissodisfak. Hija l-funtana tal-ħajja li tista’ ssalvak. X’se nagħmel, u kif se nimpressjona l-qlub b’din l-aħbar tajba, u liema tanbur se ndoqq biex nagħti l-bxara li dan huwa Alla tagħna, ħalli n-nies ikunu jistgħu jisimgħu? Liema kura se napplika għal widnejn in-nies ħalli dawn ikunu jistgħu jisimgħu?” (Kashti Nuh, Ruhani Khazain, vol.19, p.21-22)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , , , | Leave a comment

Situation in Malta after coronavirus covid-19

Karl Bonaci and Imam Laiq Ahmed Atif discuss the Malta post coronavirus (covid-19), opening of business and airport. Source/Credit: F Living Channel

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

I was hungry and you fed me

Kont bil-ġuħ u tmajtni

Il-Leħen, 28 ta’ Ġunju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Waħda mill-esperjenzi koroh li kellna matul din il-pandemija ta’ COVID-19 hija ż-żieda orribbli fis-sitwazzjoni tal-faqar u l-ġuħ. Dawk in-nies li kienu qed isofru mill-faqar sabu din is-sitwazzjoni verament diffiċli ħafna. Għal xi wħud kien kważi impossibbli biex jitimgħu lil uliedhom.

Dan l-aħħar, is-Sinjura Marika Cassar, li taħdem mal-Caritas, irrakkontat l-istorja ta’ mara li għandha tlett itfal imma ma kellhiex l-ikel għal uliedha. Hi ċemplet lill-Caritas u qalet li ma għandhiex ikel meta t-tfal jitolbu l-ikel u jsaqsu meta se jieklu. Hi tgħidilhom li l-ikel se jkun dalwaqt lest, imma ikel ma kellhiex u għalhekk kienet tirrakkonta xi stejjer u tilgħab mat-tfal tagħha sabiex b’hekk jorqdu.

Din l-istorja tfakkarni fi storja simili li saret żmien ilu. Darba waħda Umar, it-Tieni Kalif tal-Iżlam, kien għaddej minn triq qrib il-belt ta’ Medina billejl. Din kienet id-drawwa tiegħu biex jimxi fit-toroq billejl biex jara b’għajnejh is-sitwazzjoni tan-nies li kienu taħt il-ħakma u s-saltna tiegħu. Meta kien għaddej mit-triq sema’ minn dar il-biki tat-tfal li dehru muġugħin. Hu ħabbat il-bieb u meta l-mara tad-dar fetħet Umar ra li kien hemm tlett itfal li qegħdin madwar in-nar u fuq in-nar kien hemm kitla tagħli. Hu staqsa x’ġara. Għaliex it-tfal kienu qed jibku? U x’kienet qed issajjar? Hi qalet: “It-tfal tiegħi kienu bil-ġuħ u ma kellix biex nagħtihom x’jieklu. F’din il-kitla hemm l-ilma u xi ġebliet biss, u għamilt dan biex nagħtihom l-impressjoni li jiena qed insajjar xi ħaġa għalihom. Dan huwa dak li qed tara.”

B’uġigħ kbir u diqa ta’ qalb, Umar immedjatament reġa’ lura u mar dritt lejn il-kamra tal-gvern fejn kien hemm affarijiet tal-ikel. Hu ġabar xi dqiq, butir, laħam, tamal u xi affarijiet oħra u poġġa kollox fi xkora. Umar mar lura bl-ikel kollu u tahom lil dik il-mara, u qalilha li meta jkollha bżonn ta’ xi ħaġa tmur għandu. L-għada filgħodu beda jagħti wkoll għajnuna finanzjarja għal din il-familja, biex jgħixu aħjar u b’dinjità.

Hawn niftakar fi tradizzjoni tal-Profeta Muħammad, is-sliem għalih. U kważi l-istess insibu fil-Bibbja dwar Ġesù. Hu qal li f’Jum il-Ħaqq Alla se jikkonfrontakom u jgħidilkom li: “Kont marid u inti ma staqsejtx dwar saħħti.” Il-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, u qatt ma timrad, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Le, wieħed mill-qaddejja Tiegħi kien marid u kellek tistaqsi dwar saħħtu u kont issibni hemm.” U wara dan se jkompli jafferma u se jgħid: “Kelli l-ġuħ u ma tajtnix ikel, kelli l-għatx u ma tajtnix ilma, ma kellix libsa u ma libbistnix.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Li kieku inti għamilt dan kollu, kont issibni hemm.”

U fi tradizzjoni oħra huwa qal li Alla se jgħidilhom, “Jien kont bil-ġuħ u tmajtni, jien kont bil-għatx u tajtni l-ilma, u kont għarwien u tajtni libsa.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Meta tajtuh l-ikel, l-ilma u libsa dak bħallikieku li tajtu lili għax Jien kont hemm.”

Dawn ir-rakkonti juru biċ-ċar li, jekk aħna rridu li nsibu lil Alla, il-Ħallieq tagħna, u rridu relazzjoni personali miegħu, allura huwa importanti li aħna mmorru għand il-foqra u ngħinuhom, immorru għand xi ħadd li hu fil-bżonn u nieħdu ħsiebu. Sabiex ħalli nirbħu l-pjaċir, il-maħfra u l-barkiet Tiegħu, u meta niltaqgħu mal-Mulej nisimgħu minnu li, “kont bil-ġuħ u tmajtni.”

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Serving Mankind, Solidarijetà | Tagged , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 31

Id-Dawl (the Light) JULY 2020

(i) Allah

(ii) Our Paradise

(iii) God Does Exist

(iv) The Existence of God

(v) True Recognition of God

Click to read: ID-DAWL JULY 2020

Id-Dawl 31

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fear or Hope?

Il-Biża’ jew it-Tama?

Source: It-Torċa, il-Ħadd 28ta’ Ġunju 2020, minn Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Wara dawn il-ġimgħat tant diffiċli minħabba l-pandemija COVID-19, meta kulħadd baqa’ d-dar, u l-iskejjel u l-ħwienet kienu magħluqin, issa bil-mod il-mod qed nerġgħu lura lejn il-ħajja normali u l-gvern qed jgħin lin-nies sabiex igawdu l-ħajja tagħhom u sabiex jiftħu n-negozji u l-ħwienet tagħhom mingħajr biża’.

Naħseb huwa ħafna importanti li nħallu l-biża’ barra u minflok nittamaw li l-ħajja se terġa’ lura lejn in-normal fl-iqsar żmien possibbli. Għandna niżirgħu ż-żerriegħa tat-tama u mhux tal-biża’, imma fl-istess ħin nibqgħu attenti ħafna.

Bla dubju ta’ xejn, bħal fil-bqija tad-dinja, pajjiżna wkoll għadda minn żminijiet diffiċli u bla preċedent. Biex nilqgħu għall-imxija tal-Coronavirus, fuq pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa, ittieħdu diversi miżuri biex tkun issalvagwardata s-saħħa tal-pubbliku. Għalhekk, huwa ferm importanti li nisimgħu l-gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa u nieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni kollha b’serjetà sħiħa. Għandna biex nibżgħu għalina u għal ħaddieħor. Għandna biex nifhmu li ż-żmien diffiċli ma għaddiex kompletament u skont l-awtoritajiet tas-saħħa l-virus għadu magħna. Illum il-ġurnata, meta naraw is-sitwazzjoni sħiħa, ir-riskju naqas imma mhux spiċċa kompletament.

Għalhekk, huwa ferm importanti li kull wieħed u kull waħda minna għandna nkunu prudenti u viġilanti meta noħorġu barra u rridu nilbsu l-maskri, nużaw is-sanitizers u nieħdu ħsieb id-distanza soċjali.

Nemmen li flimkien kollox huwa possibbli. Jekk aħna nibqgħu magħqudin u prudenti, ninsab konvint bis-sħiħ li bil-barka ta’ Allah aħna kapaċi li nirbħu din l-isfida kompletament.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kien dejjem jgħid li għandna biex inxerrdu paċi u serenità, għandna nagħmlu affarijiet faċli għan-nies. Huwa qal, li: “Agħmlu r-reliġjon ħafifa ħalli n-nies isegwuha; u la ttaqqluhiex. Xandru r-reliġjon b’mod xieraq, u mhux b’mod li tnaffru lin-nies minnha.”

F’dawn il-ġranet naħseb huwa importanti wisq li meta qegħdin ngħaddu matul dan iż-żmien diffiċli, aħna nagħtu s-serħan tal-moħħ lin-nies.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kien jgħid: “Kull min iserraħ lil xi bniedem li jemmen minn xi saram ta’ din id-dinja, Alla jserrħu minn xi saram ta’ Jum il-Qawmien. U min jgħin lil xi ħadd fil-bżonn, Alla jgħinu f’din id-dinja u fl-Oħra. U min jostor xi nuqqas ta’ wieħed, Alla jostru f’din id-dinja u fl-Oħra. Alla jgħin lill-qaddej li jgħin lil ħuh.”

Dan iż-żmien jitlob minna biex nuru rispett u solidarjetà lejn dawk kollha li  b’xi mod jew ieħor intlaqtu mill-imxija tal-COVID-19. Għandna biex ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn sabiex flimkien bħala nazzjon aħna lkoll inħarsu u nibqgħu b’saħħitna. Huwa ferm importanti  li niftakru wkoll f’dawk li huma inqas ixxurtjati minna u nuru ġenerożità u solidarjetà magħhom. Għandna biex nixegħlu x-xemgħa tat-tama li għada jkun aħjar mil-lum.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, enfasizza dal-punt ħafna u qal: “Il-bniedem ġeneruż huwa qrib ta’ Alla l-Għoli, qrib tan-nies, qrib tal-Ġenna u mbiegħed min-Nar. Ix-xħiħ huwa mbiegħed minn Alla, imbiegħed min-nies, imbiegħed mill-Ġenna, u qrib tan-Nar. Il-bniedem bla tagħlim li huwa ġeneruż huwa egħżeż għal Alla minn dak li jqim lil Alla iżda huwa xħiħ.”

Ejja nkunu ġenerużi u nuru solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn tul dawn il-jiem sabiex flimkien nirbħu din il-ġlieda. Ejjew inwasslu flimkien il-messaġġ ta’ “Tama” lill-poplu Malti u Għawdxi, b’mod partikolari lejn kull min b’xi mod intlaqat mill-imxija tal-pandemija tal-Coronavirus. Ejjew ningħaqdu flimkien, u naħdmu id f’id biex inbiddlu din il-paġna ta’ tbatija lejn il-prosperità u l-kuntentizza. U kif jgħidu bl-Ingliż ‘united we stand divided we fall’. Għalhekk, flimkien kollox huwa possibbli.

Posted in #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Arrogance

Allah says in the Holy Quran:

“And walk not in the earth haughtily, for thou canst not rend the earth, nor canst thou reach the mountains in height.” (17:38)

The Holy Prophet Muhammad, peace be on him said:  “Whoever has a mustard seed’s weight of pride (arrogance) in his heart, shall not be admitted into Paradise. And whoever has a mustard seed’s weight of faith in his heart, shall not be admitted into the Fire.” (Jami Al-Tirmidhi, Kitab Al-Birr Wa Al-Silah)

“If you possess a special characteristic, do not make it a means of showing arrogance, because this will distance you from righteous deeds and you will not be able to step closer to progress. Such a person begins to think that they have attained great heights and thus, becomes devoid of further improvement.

The second indication in this [verse] is that man’s progress is inevitably human progress and one should rejoice to the extent that is befitting for man. Man should remember that no matter how great one’s achievements are, they are incapable of tearing the earth apart, meaning that they are earthbound.” (Tafsir-e-Kabir, vol. 4, p.335)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment