Marija fil-Koran Imqaddes

MARIJA (AS) FIL-KORAN IMQADDES

Kitba: Imam Laiq Ahmed Atif

Il-Koran Imqaddes irriserva unur kbir u rispett lejn Marija, sat-tali punt kruċjali li Alla ddedikalha kapitlu sħiħ fil-Koran Imqaddes bit-titlu Sura Maryam. ‘Maryam’ huwa l-verżjoni Għarbija tal-isem ‘Marija’. L-Omm Imqaddsa hija msemmija 34 darba, f’kapitli differenti tal-Koran Imqaddes. Il-Koran Imqaddes jgħid:

U ftakar meta l-anġli qalu: “Marija, Alla tabilħaqq għażlek u saffiek; Huwa għażlek fuq in-nisa kollha taż-żmien.” (Il-Koran – 3:43)

Ommu (omm Ġesù) kienet mara ġusta u sewwa. (Il-Koran – 5:76)

MUDELL EŻEMPLARI

Barra minn hekk, il-Koran Imqaddes tant jagħti rikonoxximent kbir lil Marijaas li jippreżenta żewġ eżempji ta’ mudelli eżemplari lill-kredenti Musulmani, kemm irġiel kif ukoll nisa. Dawn huma l-mara tal-Faragħuni u l-omm Marijaas – omm Ġesùas. Il-Koran Imqaddes jistqarr:

“Lil dawk li jemmnu Alla jġib l-eżempju ta’ mart il-Faragħun, meta qalet: ‘Sidi (Alla)! Ibnili għandek dar fil-Ġenna; u eħlisni mill-Faragħun u minn għemilu, u eħlisni min-nies il-ħżiena.’

U l-eżempju ta’ Marija, bint Għimran, li ħarset is-safa ta’ ġisimha, u Aħna nfaħna minn Ruħna fiha, u hija emmnet fi Kliem Sidha u fil-Kotba Tiegħu, u kienet mill-obbidjenti.” (Il-Koran – 66:12-13)

Marijaas, omm Ġesùas, tirrappreżenta l-qaddejja u l-fidili onesti kollha ta’ Alla, li tbiegħdu kompletament mid-dnub, u billi għamlu paċi ma’ Alla, huma mbierka bl-ispirazzjoni Divina.

‘Maryam’ jew Marija huwa isem komuni ħafna qalb il-Musulmani u minħabba l-mogħdrija u sens ta’ ġustizzja tagħha ħafna ġenituri jħobbu jsemmu lill-bniet tagħhom b’dan l-isem; saħansitra l-iskejjel u l-moskej jissemmew ukoll b’dan l-isem ta’ ‘Maryam’.

Il-Qdusija Tiegħu, Ħażrat Mirża Masroor Aħmadaba, il-Mexxej Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, enfasizza l-pożizzjoni glorifikata ta’ Ommna Marijaas fl-indirizz ewlieni tiegħu fis-26 ta’ Settembru 2014 f’festin speċjali biex jinawgura l-Moskea Maryam (il-Moskea ta’ Marija) f’Galway, l-Irlanda.

“Din il-moskea hawn fl-Irlanda nbniet ukoll għall-istess raġuni [biex tkattar il-paċi u l-ġustizzja vera f’kull livell tas-soċjetà]. Ġiet imsejħa ‘Masjid Maryam’. Maryam, jew Marija kif inhi magħrufa magħkom, hija meqjuma ħafna mill-Musulmani bħalma hi mill-Insara. 

Fil-fatt, fil-Koran Imqaddes, Alla semma lil Marijaas f’ħafna okkażjonijiet u enfasizza l-pożizzjoni rispettata tagħha. Marijaas kien l-isem ta’ dik il-mara safja u twajba li hi tant onorata fl-Iżlam li l-Koran qal li kull min jemmen tassew hu bħal Marijaas

Dan minħabba l-fatt li Marijaas kellha relazzjoni speċjali ħafna ma’ Alla u żammet il-virtù u l-kastità tagħha l-ħin kollu. Hija żviluppat rabta speċjali ta’ mħabba ma’ Alla, fejn Alla tħaddet direttament magħha u Hu Stess afferma s-sinċerità tagħha. Marijaas kienet temmen fil-Kotba ta’ Alla, kienet ġusta u kisbet post speċjali fejn għandha x’taqsam l-ubbidjenza tagħha m’Alla. Hija kienet ċertament mudell għal dawk kollha li jemmnu.

Il-pożizzjoni għolja tagħha hi riflessa mill-fatt li l-Koran jgħid li l-Musulmani ġenwini jridu jiżviluppaw il-kwalitajiet ta’ Marijaas, u jekk jagħmlu dan mela huma jkunu dawk li qatt ma jikkawżaw dannu jew sofferenzi lil ħaddieħor. Kull Musulman Ahmadi  għalhekk ifittex li jkollu ġo fih is-safa, in-nobbiltà u l-qdusija ta’ Marijaas nnifisha.” (ROR, Diċembru 2014)

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Maryam, Jesus, Mary, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya donates to Peace Lab

Ahmadiyya Malta presents gift packs for the residents of Peace Lab

Priest Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, receives gift packs from the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, which will be distributed among the residents of the Peace Lab, Hal-Far. Peace Lab is a voluntary institute that provides accommodation, training and help in finding employment to migrants living in Malta.

The gift packs were presented by Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Community in Malta, together with the community members. Imam Atif said that he always feels a great peace and serenity whenever he visists the Peace Lab. Here the environment is very peaceful. During this festive season, we are very pleased to extend our support and solidarity with the residents of Peace Lab.

While speaking with the residents of Peace Lab, Imam Atif said that it is very important that all the residents should play their role in keeping the surroundings clean and well organized. Everyone should be willing to help and always be ready to show solidarity to each other.

He also said that, all the residents should make it incumbent upon them that they have a duty to take care of Fr. Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, as he is now a senior citizen thus he deserves good care from all the residents. His services for the migrant communities span over decades. Thus, all the migrants living at the Peace Lab must express their sincere gratitude to him. It should be our religious duty to be grateful for his work. Islam says that anyone who is not grateful to his fellow human beings cannot be grateful to his Creator.

Priest Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, Hal-Far, welcomed the Ahmadiyya Muslim Jamaat and expressed his gratitude for this noble gesture. TVM.COM.MTThe-Sunday Times of Malta

L-Imam bi żjara tal-Laboratorju tal-Paċi

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana b’solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn

Patri Dijonisju Mintoff, il-Fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi, jirċievi pakketti tar-rigali mill-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta, li se jitqassmu fost ir-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi, Ħal-Far. Il-Laboratorju tal-Paċi huwa istitut volontarju li jipprovdi akkomodazzjoni, taħriġ u għajnuna biex isibu impjieg lill-migranti li jgħixu f’Malta.

Il-pakketti tar-rigali ġew ippreżentati mill-Imam Laiq Ahmed Atif, President tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta, flimkien mal-membri tal-komunità. L-Imam Atif qal li hu dejjem iħoss paċi u serenità kull meta jżur il-Laboratorju tal-Paċi. Hawnhekk l-ambjent huwa paċifiku ħafna. Matul dan l-istaġun tal-festi, aħna kuntenti ħafna li għal darb’oħra ġejna hawnhekk biex nuru s-solidarjetà tagħna mar-residenti kollha.

Waqt li kien qed jitkellem mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi, l-Imam Atif qal li huwa importanti ħafna li r-residenti kollha għandhom jagħtu sehemhom biex iżommu l-ambjent nadif u organizzat. Kulħadd għandu jkun lest li jgħin u dejjem ikun lest li juri solidarjetà lil xulxin.

Huwa qal ukoll li, ir-residenti kollha għandhom jagħmluhom dmirhom li jieħdu ħsieb lill-patri Dijonisju Mintoff, billi issa huwa ċittadin anzjan u għalhekk jistħoqqlu li r-residenti jieħdu ħsiebu. Is-servizzi tiegħu għall-komunitajiet tal-immigranti huma mifruxa fuq bosta snin. Għalhekk, l-mmigranti kollha li jgħixu hawnhekk għandhom jesprimu l-gratitudni sinċiera tagħhom lejh. Għandu jkun id-dmir reliġjuż tagħna li nkunu grati għax-xogħol tiegħu. L-Iżlam jgħid li “Min ma jiżżix ħajr lin-nies, ma jiżżix ħajr lil Alla.”

Patri Dijonisju Mintoff laqa’ lill-Komunità Ahmadiyya Musulmana u esprima l-gratitudni tiegħu għal dan il-ġest nobbli u s-solidarjetà. TVM.COM.MTNEWSBOOKREAD this article in TURKISH Language

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Why turn to drugs?

Why turn to drugs? – Laiq Ahmed Atif

Drug addiction ruins individuals, families, and society at large

Every experience in life, good or bad, teaches us some very valuable and precious lessons.

Good health is a great blessing of God. It cannot compete with anything else in the world. The popular saying ‘health is wealth’ clearly reflects the fact that, as individuals, we tend to value health as one of the most important and precious assets. It is true that health is a real wealth. The value of health is only truly appreciated when one becomes sick.

Undoubtedly, every sane person knows the importance of good health. During this particular year, however, due to the coronavirus pandemic, we have especially learned it significance.

What does it mean to be healthy and safe? How precious is health?

The Holy Prophet Muhammad has mentioned that there are two blessings from God with which humans are very careless. The first is health and the second is free time. He said: “Most people incur the loss in respect of two divine bounties: good health and leisure.”

Knowing the importance of health, we still find that, sometimes, people turn a blind eye towards their health or, because of certain circumstances, they are forced to neglect their health. One such element is the usage of illicit drugs.

Governments around the world are doing their utmost to tackle the illegal trade of drugs to protect the health of their citizens but it is truly unfortunate that drugs are still travelling from one place to another so often, even covering long distances.

One such example is that of a huge shipment of hundreds of kilos of cocaine, originating from Colombia and Ecuador and valued at about €70 million, that was seized by customs officials in Malta.

I was extremely astonished and deeply saddened to learn about it. Why are illicit traders of drugs playing with the lives of people? Why are such unwarranted things still happening even though the world is spending billions on the war against drugs?

Moreover, while knowing the importance of health, why do people turn to drugs?

Drug addiction not only ruins an individual’s life but also that of their children and families as well as of society at large. Moreover, it becomes a social and international crime which disrupts the entire society. Additionally, it becomes a financial burden on a society or a country.

I was extremely moved by listening to the heart-breaking stories of people who had personally suffered or had seen their loved ones suffer from drug addiction during a visit at San Blas, the Caritas Malta’s rehabilitation facility.

I would like to mention one particular incident of a woman who lost her partner at a very young age due to drugs. She was overwhelmed with emotion while she narrated the story of how her loved one conceded to drugs.

Good health is a great blessing of God. It cannot compete with anything else in the world– Laiq Ahmed Atif

Thus, why drugs?

I fail to understand why, although it is an open secret that drugs misuse ruins one’s dreams, family, future, spirituality, well-being and life, people still turn to them.

I would like to focus on one reason that leads to such abuse and that is society or people around us.

I met one person at the San Blas facility who told us that he successfully came out of drug addiction but “fallejt mill-ġdid” (I failed again).

I told him that it was not him alone who failed but the people around him also forced him or let him fail because it is rightly said that “man is known by the company he keeps”. It is a fact that a person tends to be very similar in attitude, character, ability, or personality to the people with whom suh person associates or spends time. To this, he nodded in affirmation.

The Holy Prophet Muhammad is reported to have said: “The example of a good companion and a bad companion is like that of the seller of musk (a perfume) and the one who blows the blacksmith’s bellows. So, as for the seller of musk, then, either he will grant you some or you buy some from him or, at least, you enjoy a pleasant smell from him. As for the one who blows the blacksmith’s bellows, then, he will either burn your clothes or you will get an offensive smell from him.”

The Holy Quran has also touched upon this subject and has drawn our attention to the fact that we must be very mindful in the selection of friends. It states: “O ye who believe! Fear Allah and be with the truthful, righteous and pious” (9:119).

This verse lays down one of the most important rules of conduct that contribute to the building up of a person’s physical well-being, moral character and to his spiritual growth and development.

This consists of one’s own effort to perfect one’s physical and spiritual well-being by developing the fear of God and, secondly, in seeking the company of the truthful, pious, loyal and sincere and then sticking to it.

In fact, to keep company with the righteous and the truthful is highly essential.It serves to remove moral and spiritual rust from one’s heart and exercises a very wholesome influence on a person.It leads a believer to the fountain of purity and righteousness.It provides a moral and spiritual environment for a person.

Source/Credit: TimesofMalta, Saturday, 19 December 2020. amjmalta@gmail.comLaiq Ahmed Atif is president, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. Photo: Photographee.eu|Shutterstock.com – Read this article in TURKISH language

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Ahmadiyya donates to Millennium Chapel

Ahmadiyya Presents Gift packs to the Millennium Chapel 

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta presented gift packs to the administration of the Millennium Chapel. These gift packs will be distributed among the needy people visiting the Millennium Chapel.

The gift packs were presented by Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Community in Malta, together with the community members.

Imam Atif said that the Ahmadiyya Muslim Community is very pleased to once again visit the Millennium Chapel and show its solidarity during this difficult time.

www.tvm.com.mt __ www.europe.easybranches.com __ www.NewsBook.com.mt __ www.millenniumchapel.org __ www.tvm.com.mtTurkishNews

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Humanity | Tagged , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya visits Dar tal-Providenza

The Ahmadiyya Muslim Community Malta visited Dar tal-Providenza – a home for the disabled people, and presented gift hampers for the residents and for the staff members; on the occasion of International Day of Persons with Disabilities and ahead of the festive season.

Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Community in Malta, together with Haroon Ahmad Khan, the youth leader, presented the gift hampers to Ms. Nadine Camilleri Cassano, Administrator of Dar tal-Providenza.

Laiq Ahmed Atif said that: We believe that serving humanity is a very noble cause. Serving humanity is itself a form of worship of the Merciful God. While mentioning the qualities of the virtuous believers, Allah the Almighty says in the Holy Quran that, ‘the virtuous believers feed, for love of God, the poor, the orphan, and the prisoner. Assuring them that: ‘We feed you to win Allah’s pleasure only. We desire no reward or thanks from you’. (76:9-10)

Ms. Nadine Camilleri Cassano, Administrator of Dar tal-Providenza, thanked the Ahmadiyya Muslim Community on behalf of the residents for this nice gesture of solidarity. She also briefed them about the services being provided at the residence. She said that, “this year was really a difficult one due to the Covid-19 pandemic and during this hard time this gesture of solidarity from the Ahmadiyya Muslim Community Malta is very welcomed.” www.TimesOfMalta.comNewsBook.com.mtNewsBook-English Dar tal-Providenzain MalteseREAD THIS IN TURKISH

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Charity, Humanity First, Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity | Tagged , , , | Leave a comment

Imam Laiq Ahmed Atif fi żjara f’San Blas Caritas Malta

Il-President tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta, l-Imam Laiq Ahmed Atif, flimkien mal-membri tal-Komunità, għal darb’oħra, f’dawn il-ġranet sbieħ tal-festi, żar lir-residenti li jinsabu fil-Komunitajiet Terapewtiċi ta’ riabilitazzjoni mid-droga f’San Blas u ferraħhom b’diversi rigali.

Waqt iż-żjara tiegħu kien milqugħ mid-Direttur ta’ Caritas Malta, is-Sur Anthony Gatt, u uffiċjali oħra ta’ diversi djar f’San Blas inkluż tan-nisa.

L-Imam Atif qal li f’dawn il-ġranet għaddejjin minn żmien ferm diffiċli minħabba l-pandemija tal-coronavirus, u n-nies qed ibatu minħabba l-faqar u t-telf ekonomiku. Hemm nies li ma jistgħux jixtru xi affarijiet għall-festi, huma wkoll iridu jiċċelebraw, u jsiru parti minn dawn il-festi, iżda minħabba l-problemi finanzjarji tagħhom ma jistgħux jixtru, u għalhekk huwa imperattiv li s-soċjetà għandha tieħu ħsiebhom u tgħinhom b’kull mod possibbli.

Kull reliġjon tenfasizza l-karità. Filwaqt li jsemmi l-kwalitajiet ta’ dawk li huma ġusti u li verament jemmnu, Alla jgħid li huma dawk li ‘għandhom qalb tad-deheb’, li huma dejjem lesti biex jagħtu u juru s-solidarjetà. Għax jafu li l-ġest tas-solidarjetà jġib ferħ u sodisfazzjon tal-qalb. Għalhekk mhux biss li nirċievu r-rigali imma nagħmlu l-karità u nuru s-solidarjetà tagħna mal-oħrajn. Għax: Meta tieħu timla jdejk, meta tagħti timla qalbek.

L-Imam għadda messaġġ pożittiv u qal li kull bniedem huwa importanti, kulħadd għandu d-dinjità tiegħu. Hu kompla qal li aħna nemmnu li hemm żewġ għanijiet ewlenin ta’ reliġjon u fidi. Wieħed huwa li taqdi l-obbligazzjonijiet ta’ Alla Omnipotenti u l-ieħor huwa li taqdi l-obbligazzjonijiet tal-bnedmin ta’ madwarek. Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana verament temmen f’dawn il-prinċipji u tipprattikahom kemm jista’ jkun.

Ir-residenti irġiel u nisa kienu grati ferm b’din iż-żjara u waqt mumenti fejn qasmu xi ħsibijiet esprimew l-apprezzament għall-kliem ta’ kuraġġ tal-Imam u tar-rigal li ta lil kull wiħed u waħda mir-residenti u talli ħaseb fihom f’dawn iż-żminijiet li għalihom jinħassu iktar diffiċli ’l bogħod minn dawk għeżież għalihom.

Id-Direttur ta’ Caritas Malta, is-Sur Anthony Gatt, spjega li din il-laqgħa tfisser ferm għall-Caritas għax tagħti xhieda tal-għaqda bejn ir-reliġjonijiet fl-umanitá u s-solidarjetá lejn ħutna fil-bżonn. Is-Sur Gatt esprima apprezzament lejn l-Imam Laiq Aħmed Atif, li f’dawn il-ġranet ta’ ferħ, jiftakar f’persuni li għaddejja minn tbatijiet u żjarat bħal dawn ifissru ħafna għax il-persuna tħoss li barra l-bibien tal-komunitajiet, hemm min qed jaħseb fiha.

Irringrazzjah ukoll tal-ġest ferm sabiħ li ferraħ il-Komunitajiet terapewtiċi kollha  b’affarijiet ta’ ħlewwa għal dawn il-ġranet ta’ festi. Find more:

Times of MaltaNewsBookNetNewsAl-HakamAlfazlonlineAlFazl Int.TurkishNews www.maltahaber.com

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 36

ID-DAWL (THE LIGHT) DECEMBER 2020 http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_036.pdf

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Ahmadiyya visits Dar il-Kaptan

Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta Presents Gift Hampers at Dar il-Kaptan

Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Community in Malta, together with the community members, presented gift hampers for the residents of Dar il-Kaptan, at the time of festivals. Mr. Silvan Magro, Operations Head of the Foundation for Respite Care Services, received the hampers on behalf of the members.

Imam Atif said that, “the Ahmadiyya Muslim Community wished to show solidarity with the members of Dar il-Kaptan foundation during this difficult time we are going through because of the covid-19. The Ahmadiyya Muslim Community truly believes in serving humanity. It is always committed to serve those in need, because serving humanity is an integral part of our beliefs.”

Mr. Silvan Magro, Operations Head of the Foundation for Respite Care Services, thanked the Ahmadiyya Muslim Community on behalf of the residents for their nice gesture of solidarity. He also briefed them about the services being provided at the residence and about the activities held during the year. Times of MaltaNewsBook.com.mtAlHakam.org

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment