True Basis of Marriage

IL-BAŻI EWLENIJA TAŻ-ŻWIEĠ

Fejn jidħlu r-relazzjonijiet bejn membri differenti tal-familja, l-aktar relazzjoni importanti hija dik mantnuta bejn ir-raġel u l-mara, għaliex fuqha jiddependi l-benesseri tal-familja kollha u fl-aħħar mill-aħħar il-benesseri tan-nazzjon kollu. L-ewwel regola mogħtija mill-Iżlam fuq din ir-rabta hija li din ir-relazzjoni għandha tkun ibbażata primarjament fuq konsiderazzjonijiet morali u mhux fuq dawk ta’ sbuħija, għana jew pożizzjoni. Il-Koran Imqaddes iwissi lil dawk li jkunu ser jiżżewġu biex jirriflettu dwar l-effett li din ir-rabta intenzjonata tista’ tħalli fuq is-safa ta’ ħajjithom, u liema tip ta’ legat f’forma ta’ diskussjoni se tħalli warajha. Il-Qaddis Profetasa jgħid:

“Xi nies jiżżewġu għall-ġmiel, oħrajn għall-pożizzjoni u oħrajn għall-għana, iżda inti għandek tiżżewweġ mara tajba u devota.” (Bukhari, Kitab-al-Nikah)

Dan biss għandu jkun il-bażi vera taż-żwieġ, u jekk ma titteħidx inkonsiderazzjoni l-għażla tas-sieħeb/sieħba, ir-relazzjoni bejn raġel u mara mhix se tkun waħda trankwilla u l-kwistjoni tar-rabta se tkun imqanqla sew…

Għaldaqstant, l-għażla tar-raġel jew tal-mara ssir affari ta’ importanza enormi. Għalhekk, l-ewwel regola magħmula mill-Iżlam turi li fl-għażla tas-sieħeb/sieħba trid tingħata ħafna aktar attenzjoni lill-kwalitajiet tar-ras u tal-qalb milli ċ-ċirkustanzi esterni tad-dehriet, ir-rikkezzi u l-pożizzjoni. L-Iżlam ma jikkundannax dawn l-affarijiet, iżda m’għandhomx ifornu l-bażi ewlenija taż-żwieġ. Jekk raġel u mara jersqu lejn xulxin bis-saħħa tat-tjubija, il-morali u l-intelliġenza tagħhom, u fl-istess waqt ma jkunux nieqsa mill-ġmiel, l-għana u l-pożizzjoni, mela r-rabta ta’ bejniethom tkun imbierka darbtejn; iżda s-sbuħija, l-għana u l-pożizzjoni, fihom infushom, mhumiex garanziji ta’ hena permanenti.

Kieku ż-żwiġijiet kollha jkunu bbażati fuq dan il-prinċipju, kieku mal-ewwel isseħħ rivoluzzjoni morali fid-dinja, u l-qagħda ta’ dawn iż-żwiġijiet tkun aktar soġġetta għad-dixxiplina u l-avvanz morali u spiritwali.

(Ħażrat Mirża Bashiruddin Maħmud Aħmadra, Khalifatul-Masih II, Ahmadiyyat Yani Haqiqi Islam, p. 235-237)
Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

The punishment of blasphemy and Asia Bibi

Il-kastig tad-dagħa u Asia Bibi 

Il-Lehen – Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019 

Imam Laiq Ahmed Atif President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta amjmalta@gmail.com

Qrajt l-artiklu ‘Il-problema tal-liġi kontra d-dagħa fil-Pakistan (Il-Leħen, 6 ta’ Jannar). F’dan l-artikolu ssemmew suġġetti importanti fosthom il-bżonn tad-djalogu interreliġjuż, theddida mil-liġijiet kontra d-dagħa u l-każ partikulari ta’ Asia Bibi.

Bibi, mara Nisranija li kienet akkużata b’dagħa u nżammet għal kważi tmien snin f’ħabs, f’Ottubru 2018 il-Qorti Suprema tal-Pakistan ma sabithiex ħatija għall-akkużi miġjuba kontriha u ħelsitha. Din is-sentenza kienet ikkonfermata l-ġimgħa l-oħra. Il-Qorti qalet li l-akkużi kollha kienu foloz.

Mill-bidu sal-laħħar ta’ dan l-episodju orribbli, Bibi minn dejjem ċaħdet li qatt ma għamlet  rimarki li jistgħu jitqiesu dagħa. Wara l-ewwel deċiżjoni tal-Qorti Suprema saru protesti kbar fit-toroq madwar il-Paskistan minn estremisti. Fl-aħħar, wara ftehim mal-gvern, huma appellaw minn din id-deċiżjoni.

Din hi sfortunata kbira. Kien ħażin li wara d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema f’Ottubru hi baqgħet priġuniera u nħelset biss wara d-deċiżjoni tal-appell imressaq kontra l-ħelsien tagħha.

Dan kollu għamilha vittma ta’ inġustizzja għax kif jgħidu bl-Ingliż Justice delayed is justice denied.

Sfortunatament, il-liġijiet kontra d-dagħa ħafna drabi jintużaw biex isolvu kwestjonijiet personali. Dan sar daqshekk sempliċi u faċli li meta wieħed ma jistax isib soluzzjoni legali għall-għira personali kontra l-minoranzi, din l-għodda ta’ dagħa tintuża biex taħqarhom u, possibbilment, teqred il-ħajja tagħhom. Assolutament jien ma naqbilx ma’ dawn il-liġijiet diskriminatorji.

Irrid, imma, nispjega fil-qosor x’jgħid l-Iżlam dwar dan. Skont il-Koran Imqaddes – il-ktieb sagru tal-Musulmani – id-dagħa hu għemil skuraġġut u kkundannata. Madankollu, m’hemm l-ebda piena dinjija li ġiet preskritta għal dan id-dnub. Il-Koran jiddikjara li l-akkużi ta’ dagħa, kemm jekk huma veri kif ukoll jekk huma foloz (u Alla jaf kollox), jistgħu jiġu kkastigati biss minn Alla u mhux mill-bniedem (Il-Koran, 33:58).

Sfortunatament, imma, ħafna nies madwar id-dinja inklużi ħafna Musulmani jemmnu li d-dagħa hi att li għandu jiġi kkastigat fid-dinja. Jemmnu li għandhom id-dmir li jikkastigaw liż-żeblieħa u lill-blasfemi. Jemmnu li jekk xi ħadd jitkellem kontra Alla, il-Qaddis Profeta Muħammad, il-Koran Imqaddes u l-Iżlam hu għandu jiġi kkastigat bil-piena tal-mewt.

Ir-realtà hi kompletament differenti. L-Iżlam, imgħallem mill-Profeta Muħammad, imkien ma jitkellem dwar kastigi f’din id-dinja għal min hu ħati ta’ dagħa. L-ebda mewt jew kastig ieħor mhu preskritt. Il-Koran Imqaddes jagħti gwida ċara dwar dan u jgħid:

“Meta tisimgħu s-sinjali ta’ Alla jiġu miċħuda u mżebilħa, toqogħdux ħdejhom sakemm ibiddlu d-diskors; għax f’dak il-każ tkunu bħalhom.” (Il-Koran, 4:141 u 6:69)

Wieħed għandu jinnota li minflok jikkastigaw lill-blasfemi, il-kredenti għandhom jitbiegħdu mill-kumpanija tagħhom sakemm dawn ibiddlu s-suġġett tad-diskussjoni tagħhom. Siltiet bħal dawn juru b’mod ċar kristal li, skont l-Iżlam, il-blasfemija u d-dagħa ma jistgħux jiġu kkastigati mill-bnedmin.

Fil-każ ta’ Asia Bibi, il-Qorti Suprema kkonfermat li ma saret l-ebda blasfemija minn din il-persuna. Il-mistoqsija li nagħmel hi: Għaliex allura baqgħet il-ħabs jew f’xi post moħbi bħall-ħabs? Għaliex ma ġietx illiberata biex tgħix ħajja normali?

Nittama li l-Gvern tal-Pakistan wara s-sentenza tal-ġimgħa l-oħra għamel dak li kellu jagħmel, mingħajr dewmien u ta l-ħelsien lil Asia Bibi biex din tgawdi ħajja mal-familja tagħha. L-Gvern għandu jara wkoll li dawn il-liġijiet ma jiġux użati aktar kontra nies innoċenti fil-futur. Hu dmir tal-Gvern li jara li jieqef dan l-abbuż kontra l-minoranzi permess tal-liġijiet kontra d-dagħa.

Nappella wkoll lill-Gvern biex jara li kull komunità jkollha l-libertà tar-reliġjon. Biex iċ-ċitadini kollha jistgħu jipprattikaw ir-reliġjonijiet tagħhom mingħajr l-ebda biża’ u fl-atmosfera tal-armonija, is-serenità u l-paċi.

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Blasphemy, Laiq Ahmed Atif | Tagged , | Leave a comment

The Share of Woman in Inheritance

IL-WIRT U S-SUĊĊESSJONI

Waħda mis-sitwazzjonijiet relatata mar-relazzjonijiet fil-familja hija l-kwistjoni tal-wirt u s-suċċessjoni. L-Iżlam waqqaf tant regoli perfetti għar-regolazzjoni tal-wirt, li l-persuni imparzjali kollha, ikunu ta’ liema reliġjon ikunu, jaffermaw is-sens ta’ ġustizzja u l-għerf li fihom.

L-Iżlam inkluda n-nisa, il-ġenituri, l-irġiel u n-nisa miżżewġa fil-lista tal-werrieta. Huwa jipprojbixxi l-esklużjoni tal-werrieta kollha mis-suċċessjoni; u lanqas wieħed ma jista’ jċaħħad lill-werrieta kollha mis-sehem tagħhom tal-wirt billi jippjana li jwarrab il-wirt kollu minnhom.

Testment jista’ jsir biss b’rispett lejn terz tal-proprjetà tat-testatur; il-bqija jridu jmorru għand il-werrieta tiegħu. U testment ma jistax isir bi preferenza ta’ werriet wieħed, kull werriet jista’ jikseb biss is-sehem speċifiku tiegħu tal-wirt u xejn aktar.

IS-SEHEM TA’ MARA FIL-WIRT

Is-sehem ta’ werrieta mara huwa f’ħafna każi n-nofs ta’ dak ta’ werriet raġel. F’ċerti każi eċċezzjonali mara jirnexxilha tikseb sehem ugwali bħal tar-raġel, iżda hemm raġunijiet speċjali li jiġġustifikaw dan it-tluq mir-regola ġenerali.

Xi wħud jaħsbu li r-regola li tagħti lir-raġel sehem doppju mill-mara hija inġusta. Dawn jinsew li taħt il-maġġoranza tal-liġijiet anki tal-lum id-drittijiet tan-nisa mhuma rikonoxxuti xejn, u huwa l-Iżlam biss li rnexxielu jagħti l-jeddijiet sħaħ lin-nisa.

Ir-raġuni għal din ir-regola hija li mara mhijiex mitluba li tmantni lilha nnifisha jew lil uliedha mill-proprjetà tagħha stess. F’kull każ hija għandha tiġi mantnuta minn żewġha, filwaqt li r-raġel huwa mgħobbi bir-responsabbiltà li jmantni lil martu u lil uliedu.

Jekk mara tiżżewweġ hija tinħeles mill-inkwiet kollu li jirrigwarda l-manteniment tagħha u ta’ wliedha, u jekk ma tiżżewwiġx – xi ħaġa li l-Iżlam ma japprovax – hija jkollha lilha nnifisha biss biex tmantni mill-proprjetà tagħha stess.

Jekk raġel jiżżewweġ, u l-Iżlam jamarlu dan, huwa jitgħabba bir-responsabbiltà li jmantni lil martu u lil uliedu. Jekk inżommu dan quddiemna mela l-Iżlam iffissa li s-sehem tar-raġel ikun id-doppju ta’ dak tal-mara, u dan huwa perfettament ġust.

(Ħażrat Mirża Bashiruddin Maħmud Aħmadra, Khalifatul-Masih II, Ahmadiyyat Yani Haqiqi Islam, p. 246-247)
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Human Rights, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Zero Tolerance for FGM

Tolleranza Żero għal FGM

6 ta’ Frar il-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza Żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili

Id-Drittijiet tan-Nisa huma Drittijiet Umani

Kull sena s-sitta ta’ Frar hija ċċelebrata bħala l-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza Żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (FGM) bħala parti mill-kampanja tan-Nazzjonijiet Uniti biex ittemm il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u l-bniet. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, il-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (FGM) tinkludi proċeduri, ‘li jinvolvu t-tneħħija parzjali jew totali tal-organi ġenitali femminili minn barra, jew tidrib ieħor lill-organi ġenitali femminili għal raġunijiet li mhumiex mediċi.’ M’hemm l-ebda benefiċċji mediċi magħrufa ta’ din il-prattika, iżda ħsara biss li jinkludu fost affarijiet oħra, tnixxija severa ta’ demm, infezzjonijiet, problemi urinarji u żieda fir-riskju ta’ mewt ta’ trabi.  

Minkejja dawn l-effetti negattivi, proponenti tal-FGM ilhom ħafna jsostnu li din l-użanza hija essenzjali biex tassigura li mara tibqa’ verġni qabel iż-żwieġ u hija simbolu tal-virtù u d-dinjità ta’ mara. Interessanti li filwaqt li ma nafux fiċ-ċert l-oriġini tal-FGM, huwa maħsub li din id-drawwa tmur lura għal aktar minn 2000 sena – sal-Eġizzjani tal-qedem fejn kienet tiġi pprattikata bħala sinjal ta’ distinzjoni qalb l-aristokratiċi.

B’għeruq daqstant preistoriċi, wieħed jista’ jgħid li din l-użanza ma ġietx introdotta mill-Iżlam, kif fil-fatt ħafna jallegaw. Fil-verità, il-Koran Imqaddes u l-Profeta Muħammadsa qatt ma tkellmu dwar l-FGM.

Barra minn hekk, huwa diffiċli nimmaġinaw kif il-Profeta Muħammadsa, li ta informazzjoni dettaljata dwar l-aspetti kollha tal-ħajja ta’ Musulman, inkluż il-proċessi interni femminili bħall-mestrwazzjoni, seta’ jħalli barra ċ-ċirkonċiżjoni femminili kieku kien ordnat mill-Iżlam. Lanqas hemm ħjiel li kien hemm xi ċirkonċiżjoni femminili qalb in-nisa tal-Profetasa.       

Il-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (FGM) baqgħet teżisti bħala użanza kulturali b’mod partikolari fil-pajjiżi Afrikani. Xi wħud bħas-Somalja għandhom sorprendentament rata ta’ prevalenza għolja ħafna b’98% tan-nisa jiġu ċirkonċiżi filwaqt li fil-Guinea 96% tan-nisa jkollhom isofru minħabba din l-użanza. Dawk li jimmilitaw favur il-FGM ħafna drabi jsemmu r-relattiviżmu kulturali bħala l-argument li jissapportja d-difiża tagħhom ta’ din il-prattika, fejn iħaqqu li din hija dritt protett, bħal kull dritt uman ieħor fundamentali.

Madanakollu, dawn l-argumenti mhumiex popolari mat-trattazzjoni tad-drittijiet fuq dan is-suġġett u hu sostnut li prattiki li assolutament mhumiex kompatibbli mal-kunċett plawsibbli tad-drittijiet tal-bniedem m’għandhom jimmeritaw l-ebda protezzjoni.

Hemm ċerti mġibiet li jfarrku l-vera essenza li wieħed ikun bniedem u huma parodija tad-dinjità umana. Dawn jinkludu krimini faħxin bħall-ġenoċidju u t-tortura u jifformaw parti minn kategorija speċjali li jirreferu għaliha bħala normi ‘perentorji’ – li ma jħallu barra l-ebda eċċezzjoni. Kien hemm sejħiet biex il-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (FGM) tkun meqjusa bħala norma perentorja mingħajr ma jiġu kkunsidrati l-eċċezzjonijiet fuq il-bażi ta’ kultura jew raġunijiet oħra. 

(Ayesha Maħmood Malik LLM, Harvard, The ROR, Frar 2018)
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, FGM, Human Rights, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 14

Id-Dawl (the Light) FEBRUARY 2019

(i) In-Nisa l-Ewwel – (ii) Il-Bażi Ewlenija taż-Żwieġ

(iii) Tolleranza Żero għal FGM 

(iv) Il-Wirt u s-Suċċessjoni

(v) Is-Sehem ta’ Mara fil-Wirt – (vi) Rispett Lejn in-Nisa

Click here to read: ID-DAWL FEBRUARY 2019

id-dawl numru 14

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, FGM, Human Rights, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 13

Id-Dawl (the Light) JANUARY 2019

(i) Starting New Year with Prayer

(ii) The Majesty of Allah

(iii) Slavery & Islam

(iv) Solidarity – Charitable work

Click here to read: ID-DAWL JANUARY 2019

id-dawl numru 13

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Love for all, hatred for none

Jeremy Micallef talks to Laiq Ahmed Atif, President of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, about how the Community aims to break down barriers; builds bridges between people; and give us a true understanding of God and humanity. (Source/Credit: The Malta Independent on Sunday, 30 December 2018)

What can you tell me about Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta’s slogan?

We believe that our slogan ‘Love for All, Hatred for None’ is a code for peace; a code to build a peaceful society, to build harmonious societies and, indeed, to build a very peaceful, prosperous and harmonious world.

Because it has all the ingredients: it is not the slogan of a particular community or religion, it is a slogan for all humanity. It caters to every single human being.

There is no distinction or discrimination towards anyone.

We believe that this slogan which was given to the community by our 3rd Caliph, can unite the entire world. In the beginning, we thought that it was a slogan – but it is such a profound phrase. In fact, it’s so profound in its meaning and philosophy that if all the world just abided by this one slogan, we are pretty sure that the world would become a haven of peace and harmony.

This means that all human beings are equal, valuable: every soul is important.

Then it comes to how a person puts his words into actions. A person’s actions differ and can also elevate or reduce his status, which is why their actions make people good or bad.

We should deal with each other with respect and reverence, and that will lead to love and compassion.

How does this tie in with Islam?

We believe that this slogan is the essence of the entire Quranic teachings.

If a person reads the entre Quran, he will learn two things: a love of God and a love of humanity. The slogan caters for all that very well.

Also, when we say ‘love for all’, we show the world that Islam is not an extremist fundamentalist religion but a religion that promotes peace, love and brotherhood.

So through this slogan we break those barriers, and any misunderstandings, misconceptions, or taboos in people’s minds. People then come together and start getting to know each other, rather than living at a distance, and this leads us to better equip ourselves with an understanding of each other.

That is what the founder of the Ahmadiyya Muslim Community also said: “I do not think I have any enemies. I have love for everyone in the world. I also command my members that they must help extinguish a fire that is burning the house of a Hindu. If a member of my community does not do so, then he does not belong to me.”

He also said:  “If a member of my community does not save the life of a Christian being attacked then, for sure, this person does not belong to me.”

He meant that the love of humanity must be so profound that when a person is in need, we should not see who he is, his background, his colour, or his religion – it must be beyond that kind of thinking.

In Ahmadiyya Muslim Community, one of the humanitarian organisations is named ‘Humanity First’. Note that we did not say ‘Religion First’, ‘Muslims First’ or ‘Christians First’, but ‘Humanity First’ –  meaning that if a human being is in need, then we must look on him under the gaze of humanity. We even help those who do not believe in God, as they are still a person and a human being.

That is the uniqueness in the slogan – that we should look at each and every individual as a human being, irrespective of their differences.

Why join Ahmadiyya particularly?

I am part of the Ahmadiyya Muslim Community because it caters for all my spiritual needs. It has all the ingredients for my well-being – how I can prosper in my spirituality and my everyday life.

It breaks barriers, it builds bridges between people, it gives us a true understanding of God and a true understanding of humanity.

As a community, we also organise inter-faith dialogue discussions, gatherings and conventions to show that diverse opinions and faiths can be united: that we can work for the common good together.

That is what I have understood through the Ahmadiyya Muslim Community.

This is because the Prophet Muhammed prophesied that, in the later days, a reformer would come who would reform the Islamic teachings, giving a true and accurate interpretation according to the needs of the time.

We believe that the founder of Ahmadiyya Muslim Community is that person – the one who was prophesied by the Prophet Muhammed.

That is why the understanding of Islam which we have through our founder, and then our spiritual leaders caliphs, is unique. We always find guidance from them whenever a moment of crisis or difficulty occurs.

What would a good example of that be?

A good example would be that of terrorism. Our leadership has taught us the true understanding of Islamic Jihad, because many times it is misinterpreted and takes the shape of terrorism and extremism.

Jihad is not to kill a person, but to kill our ego; our inner-self which always incites us towards evil.  Jihad is to save lives, not to destroy lives: to save lives and to provide basic necessities so that they could survive – that is the biggest challenge in today’s world. 

Posted in Ahmadiyya Malta, Harmony, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none, Religious Freedom | Tagged , , , | Leave a comment