The Purpose of Worship

L-GĦAN TAL-QIMA

It-Talb inaddaf l-impuritajiet

Fil-qosor, it-talb huwa l-eliżir li jibdel koċċ trab f’deheb pur. Huwa l-ilma li jnaddaf l-impuritajiet ġewwiena. B’dan it-talb l-ispirtu jdub u jiġri bħall-ilma biex jintefa’ mimdud fuq l-għatba ta’ Dak li hu Qaddis. Jieqaf quddiem il-preżenza ta’ Alla, ibaxxi rasu u jimtedd Quddiemu. Is-Salat (it-Talb) imgħallma mill-Iżlam huma biss riflessjoni tiegħu. Il-waqfien tal-ispirtu jfisser li hu lest biex isofri minn kull sofferenza u li jobdi kull amar f’isem Alla.

Il-prostrazzjoni tal-ispirtu quddiem Alla tfisser li, biċ-ċaħda tal-imħabba u relazzjonijiet oħra, l-ispirtu dar lejn Alla u ta lilu nnifsu Lilu biss. B’din il-prostrazzjoni tal-ispirtu li sseħħ fuq l-għatba ta’ Alla, u li biha huwa jkun abbanduna l-ħsibijiet personali tiegħu, l-ispirtu jitlef l-identità proprja tal-eżistenza tiegħu. Din hija t-talba li tgħin biex tistabbilixxi l-għaqda ma’ Alla, u din hija t-talba li x-Xarija Iżlamika għażlet mit-talb ta’ kuljum tas-Salat ħalli t-talb fiżiku jispira t-talb spiritwali.

Il-ġisem u l-ispirtu

Alla l-Omnipotenti sawwar lill-bniedem b’tali mod li l-ispirtu jinfluwenza l-ġisem u l-ġisem fl-istess ħin jinfluwenza l-ispirtu. Meta l-ispirtu jħossu mdejjaq, l-għajnejn idemmgħu; u meta l-ispirtu jħossu kuntent, il-wiċċ jilma bil-ferħ, u wieħed anki jħoss li jkun irid jidħaq. Bl-istess mod, meta l-ġisem ikun maħkum bl-uġigħ jew bid-dwejjaq, l-ispirtu wkoll iħoss is-sofferenza. Meta żiffa friska tagħti l-ħajja lill-ġisem l-ispirtu jħossha wkoll.

B’hekk, l-għan tal-qima huwa li, bis-saħħa tar-relazzjoni reċiproka bejn il-ġisem u l-ispirtu, l-ispirtu jista’ joqrob lejn Dak li hu Qaddis u jinvolvi ruħu f’waqfien u f’medd spiritwali. Minħabba li l-bniedem irid iħabrek għall-progress, dan it-talb ukoll isir tip ta’ tħabrik. Huwa pjuttost evidenti li meta żewġ affarijiet ikunu marbuta ma’ xulxin u mmissu wieħed minnhom, l-oġġett l-ieħor jiċċaqlaq ukoll. Iżda l-waqfien, il-medd u l-prostrazzjoni b’mod fiżiku fihom infushom m’għandhomx preġju jekk sforz ma jsirx biex l-ispirtu wkoll ikun involut f’dawn il-movimenti ta’ Qiyam, Ruku u Sajdah [pożizzjonijiet differenti waqt it-talb].

Il-ħajja fil-mogħdija ta’ Alla

Dan l-involviment jiddependi mill-għarfien veru li hu wkoll jiddependi mill-grazzja Divina. Minn mindu Alla ħalaq lill-bniedem Huwa għamilha dritt tiegħu li, bis-saħħa tal-grazzja Tiegħu biss, Huwa jbierek bl-Ispirtu Qaddis Tiegħu lil kull min jixtieq Hu. Imbagħad, bis-saħħa tal-Ispirtu Qaddis, huwa jdaħħal l-imħabba Tiegħu f’dik il-persuna, jikkonċedilu l-verità u l-perseveranza, isaħħaħlu l-għarfien tiegħu b’diversi sinjali u jwarrablu d-dgħufijiet tiegħu sakemm ikun prattikament lest biex jerħi ħajtu stess fil-mogħdija Tiegħu. Huwa jistabbilixxi din ir-relazzjoni soda mal-Esseri Etern, ħalli l-ebda traġedja ma teqred u l-ebda xabla ma tferi, għaliex din l-imħabba la hija msejsa fuq motivi temporanji u lanqas assoċjata max-xenqa għall-ġenna jew il-biża’ mill-infern, u lanqas għandha x’taqsam mal-kumditajiet dinjin, u aktar u aktar, mal-għana u r-rikkezzi. Pjuttost din hija relazzjoni li jagħrafha biss Alla.

Żewġ imħabbiet

Dak li jidher aktar stramb huwa li l-ilsir ta’ din l-imħabba ma jkunx jista’ jifhem in-natura vera ta’ din ir-relazzjoni u lanqas jifhem ir-raġunijiet warajha għax din hija relazzjoni bla fini ta’ żmien. Mhijiex ibbażata fuq l-għarfien u l-fehim spiritwali, għax dawk jiġu biss wara biex idawlu r-relazzjoni. Hija bħal nar li jinsab ġewwa ġebla iżda x-xrar jidher biss meta din tinħakk.

Persuna bħal din, minn naħa, ikollha mħabba personali lejn Alla l-Omnipotenti u, minn naħa oħra, ikollha simpatija u xewqa enormi għar-riforma tal-umanità.

Għal din ir-raġuni, mhux biss tgawdi relazzjoni mad-Divin li l-ħin kollu tressaqha lejn Alla, iżda jkollha wkoll relazzjoni mal-umanità li tattira l-erwieħ imħeġġa tagħhom lejha. Hija bħax-Xemx li tiġbed is-saffi tal-art lejha u mbagħad hija stess tinġibed f’direzzjoni oħra.

L-istess jiġri lil dawk in-nies li, f’terminoloġija Iżlamika, jissejħu Nabi (Profeta), Rasul (Messaġġier) u Muħaddas (wieħed li hu mbierek bit-taħdit Divin). Huma mbierkabil-komunikazzjoni u d-diskors qaddis u Divin, iseħħu l-mirakli f’idejhom, ħafna mit-talb tagħhom jinstema’, u Alla l-Omnipotenti ħafna drabi jinfurmahom bl-aċċettazzjoni tat-talb tagħhom.

(Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u l-Maħdias, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ruhani Khazain V. 20, p. 223-225)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, Allah Almighty, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Id-Dawl 60

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Giving True meaning to Solidarity

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Is morality possible without God?

Il-moralità hija possibbli mingħajr Alla?

Laiq Ahmed Atif | It-Torċa | Sunday 18 December | amjmalta@gmail.com

Mistoqsija li ssir f’dawn il-jiem forsi aktar minn qatt qabel minn dawk iż-żgħażagħ li ma kellhomx gwida xierqa u dawk li ma jsegwux ir-reliġjon hija li peress li l-edukazzjoni tad-dinja twassal għal morali tajba u l-etika tiġi mgħallma fl-iskejjel, allura x’inhu l-għan u l-bżonn tar-reliġjon? Jingħad li l-morali tista’ titnissel mingħajr ebda edukazzjoni reliġjuża; fil-fatt jingħad li nies li ma jsegwux ir-reliġjon għandhom morali aħjar minn nies reliġjużi. Barra minn hekk, ħafna atei jgħidu wkoll li m’għandniex bżonn lil Alla biex ngħixu ħajja deċenti u morali.

Imma, fil-verità, ladarba Alla jitneħħa mill-istampa, il-bażi u l-pedament għall-moralità jisparixxu wkoll. Il-boxxla morali ma tibqax teżisti u kull sforz biex tiddefinixxi l-moralità jsir eżerċizzju għalkollox bla sens.

Alla huwa s-sors aħħari

Fl-Iżlam, il-moralità ġejja minn Alla. Alla huwa s-sors aħħari tal-kwalitajiet morali kollha. Nitgħallmu nkunu grazzjużi, għax Alla hu Grazzjuż. Nitgħallmu nkunu ħanina, billi nipprattikaw il-Ħniena ta’ Alla, fiċ-ċirku tagħna u fil-livell tagħna. Nitgħallmu prinċipji morali sbieħ li nsegwu f’ħajjitna minn Alla u t-Tagħlim Tiegħu.

Nemmen li l-moralità tassew, tassew ġejja minn Alla, u l-bnedmin ma jistgħux jivvintawha għalihom infushom. Għax, jekk m’hemmx għalliem, jekk m’hemmx gwida, kif nistgħu niddistingwu dak li hu tajjeb u dak li mhux. Dik il-forza li tagħtina l-fehim biex niddistingwu t-tajjeb mill-ħażin hija t-tagħlim ta’ Alla. U dik il-gwida morali, linji gwida morali, ġejjin mill-Mulej li huwa l-Għalliem ta’ kull morali u etika.

Moralità u Spiritwalità

Skont it-tagħlim Iżlamiku, il-ħajja reliġjuża għandha żewġ partijiet li huma, il-moralità u l-ispiritwalità.

Mill-azzjonijiet tal-bniedem, dawk li għandhom x’jaqsmu mal-bnedmin u huma ta’ karattru umani jissejħu morali. L-istess azzjonijiet, meta huma relatati ma’ Alla, jissejħu spiritwali u jiffurmaw parti mill-ħajja spiritwali tal-bniedem.

Raġel li jigdeb lil irġiel oħra huwa giddieb; jikkommetti l-immoralità tal-gideb. Jekk jigdeb lil Alla, dan ifisser li hu mejjet spiritwalment. Biex il-bniedem ikun ġust u twajjeb, il-bniedem għandu jkollu jieħu ħsieb ta’ dawk it-tnejn, jiġifieri l-moralità u l-ispiritwalità; u għandu jkollu relazzjoni tajba ma’ Alla u mal-bniedem. Għalhekk l-istati morali u spiritwali huma konnessi mill-qrib ma’ xulxin, u ma nistgħux nisseparawhom. Li tħalli xi waħda minn dawn it-tnejn tfisser li nofs il-kwalitajiet nobbli li persuna għandu jkollha, tneħħew mill-karattru ta’ persuna.

Min hu bniedem tajjeb

X’inhi d-definizzjoni tal-bniedem tajjeb? Il-Koran Imqaddes iwieġeb din il-mistoqsija u jgħid li, “għal dak li l-imwieżen tiegħu huma tqal, ikollu ħajja pjaċevoli. Imma għal dak li l-imwieżen tiegħu huma ħfief, l-infern se jkun il-lokalità tiegħu.” (101:7-10)

Jiġifieri, dak li l-għemejjel u l-morali tajba tiegħu huma aktar huwa persuna ta’ morali tajba, u dak li l-għemejjel ħżiena tiegħu huma aktar jissejjaħ bniedem ta’ morali ħażina.

Pereżempju, jekk student iwieġeb disa’ mistoqsijiet b’mod korrett iżda t-tweġiba tiegħu għall-għaxar mistoqsija ma tkunx korretta mhux se jiġi kkastigat għaliha. Bl-istess mod it-tobba wkoll jikkommettu żbalji xi drabi imma jekk ġeneralment il-pazjenti tagħhom ifiqu, huma meqjusa tobba tajbin. Dan ifisser li persuna morali huwa dak li l-kwantità tal-virtujiet tiegħu hija kbira ħafna minn dak tal-vizzji tiegħu. Bl-istess mod, persuna immorali tkun waħda li l-vizzji tagħha jegħlbu l-virtujiet tagħha. Jiġifieri, jekk it-tjubija se tkun ikbar mill-ħażen, din hija moralità tajba tal-bniedem.

Tistaʼ tiġi mgħallma l-Moralità?

Mistoqsija oħra hija li, tista’ tgħallem u titgħallem il-moralità? It-tweġiba hija għaliex le? Il-Koran Imqaddes huwa pjuttost ċar fuq il-punt. Skont il-Koran Imqaddes, il-ħajja morali hija li kapaċi titjieb. Jgħid il-Koran Imqaddes: “Mela kompli tfakkar: żgur li t-tfakkir jagħmel qligħ. Kompli twissi, għax it-twissija dejjem tgħin.” (87:10)

Meta naqraw dwar il-ħajja tal-Messaġġiera ta’ Alla nsibu li kienu dejjem jiggwidaw lin-nies tagħhom dwar il-moralità u l-ispiritwalità, u qatt ma jegħjew jagħtu pariri tajbin lill-poplu tagħhom. Parir tajjeb qatt ma jmur bla premju.

L-ilma jitfi n-nar

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana spjega dan is-suġġett b’mod sabiħ ħafna li l-moralità tista’ tiġi mgħallma, ir-riforma hija possibbli, il-bidla minn attivitajiet immorali lejn il-moralità mhix biss possibbli imma fattibbli. Hu qal:

“Taħsbux, intom midinbin. It-talb tiegħek se jinstema’ jew le? Taħsibx bħal dan. Il-bniedem jiżbalja, imma jasal żmien meta jkun kapaċi jegħleb lilu nnifsu bħala midneb. Din is-setgħa li tegħleb lill-midneb hija mibnija wkoll fin-natura tal-bniedem.

L-ilma jitfi n-nar. Dan huwa parti min-natura tiegħu. Tkun xi tkun il-qawwa tan-nar, meta l-ilma jinżel fuq in-nar irid jitfih. Dan huwa naturali. Hekk hi l-purifikazzjoni parti min-natura tal-bniedem. Kull bniedem għandu din il-propjetà – li hija purifikazzjoni. Taqtax qalbek għax kont involut fid-dnub. Id-dnub huwa bħal tebgħa fuq wiċċ biċċa drapp. Jista’ jinħasel.

Id-drawwiet tiegħek, id-dispożizzjonijiet tiegħek, jistgħu jkunu ddominati dejjem mill-passjonijiet tiegħek. Itlob lil Alla tibki, ibki, Hu ma jħallix it-talb tiegħek jinħela. Huwa mimli mogħdrija.”

Il-messaġġ hu mimli tama. Huwa l-messaġġ tal-Koran Imqaddes. Jidher ċar daqs il-kristall li n-natura umana għandha xi ħaġa inkorporata li meta tintuża taħsel kull dnub u kull immoralità.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

The doors of forgiveness

IL-BIBIEN TAL-MAĦFRA

Imam Laiq Ahmed Atif | Il-Leħen | Sunday 11 December 2022 | amjmalta@gmail.com

Il-bniedem mhux perfett u jagħmel żbalji f’ħajtu. Xi drabi, meta jiżdied il-piż tal-ħażen u tad-dnub, il-bniedem jaħseb li issa se jingħalqu għalih il-bibien kollha tal-maħfra. Bniedem bħal dan jaħseb li m’hemm l-ebda mod għall-fejqan spiritwali, u m’hemmx għażla għat-trasformazzjoni tiegħu.

Alla ddikjara b’leħen qawwi u ċar lil dawn in-nies li Sidhom huwa Ħanin u l-Aktar li Jaħfer. Il-Koran Imqaddes jitfa’ dawl b’mod komprensiv fuq dan is-suġġett u jiftaħ il-bibien wesgħin lejn it-trasformazzjoni spiritwali u l-fejqan tar-ruħ, permezz tal-indiema u t-tfittxija tal-maħfra.

Taqtax qalbek

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li, “Issirx bla tama mill-ħniena ta’ Alla; għax ħadd ma jitlef tama mill-ħniena ta’ Alla ħlief dak li ma jemminx.” (12:88)

Il-vers jistabbilixxi prinċipju perfett ta’ suċċess mhux biss f’materji spiritwali iżda wkoll fl-affarijiet tad-dinja wkoll biex qatt ma titlef it-tama, taqtax qalbek taħt kull ċirkostanza.

Tabilħaqq, l-għerq tal-biċċa l-kbira tal-fallimenti jinsab fit-telfa tat-tama; jew biex taqta’ qalbek. Min jaqta’ qalbu, min jitlef it-tama mis-suċċess qatt ma jista’ jilħaq l-għan tiegħu. Tabilħaqq, qatt ma jista’ jaġixxi kif suppost.

Għal kull marda hemm rimedju

Fl-isfera spiritwali n-nies li ma jemmnux fil-maħfra tad-dnubiet qatt ma jħossu l-ħeġġa li jagħmlu sforz sħiħ biex jegħlbuhom. Bl-istess mod, dawk li ma jemmnux li n-natura umana hija safja u nadifa u li l-bniedem ġie mogħni b’setgħa u fakultajiet kbar ma jippruvawx jiżviluppawhom sal-ogħla limitu tagħhom.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, għallem din il-lezzjoni suprema u qal li qatt ma għandkom iċċedu għad-disprament. Huwa qal: “Għal kull marda hemm rimedju, ħlief il-mewt.”

Id-dnub jew mard spiritwali

Tabilħaqq kull suċċess jinsab fit-tama u fl-azzjoni, mhux fil-ħolm vojt li ma jmurx lil hinn mill-ħolqien ta’ kastelli fl-arja. Sa fejn id-dnub jew mard spiritwali huwa konċernat għandu jiġi mfakkar li Alla huwa l-Ħanin u l-Aktar li Jaħfer. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

“Għid, ‘O qaddejja Tiegħi li wettqu eċċessi kontra ruħhom stess! Taqtgħux qalbkom mill-ħniena ta’ Alla, żgur Alla jaħfer id-dnubiet kollha. Tassew Hu l-Aktar li Jaħfer, Ħanin’.” (39:54)

Qatt mhu tard wisq

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, darba rrakkonta l-istorja ta’ persuna li qatlet 99 persuna u mbagħad ħass rimors. Huwa talab għall-aktar persuna infurmata u mar għandu. Meta staqsieh jekk kellux ċans għall-maħfra u s-salvazzjoni, ir-raġel l-ieħor esprima xokk, u qal li le m’għandux ċans għall-maħfra. Il-qattiel ħareġ is-sejf u qatel lil dan ir-raġel ukoll u issa n-numru ta’ qtil kien ta’ 100. Imbagħad fittex persuna oħra infurmata u qallu dwar persuna oħra. Meta mar għandu u staqsieh dwar il-possibbiltà tal-maħfra, qallu, “Ħalli l-belt ħażina fejn qed tgħix u mur f’belt tajba, u biex tkun man-nies twajba.” Il-qattiel iddeċieda li jagħmel dan iżda miet waqt li kien fi triqtu. Imbagħad, skont id-diskors, l-anġli tal-ħniena u l-kastig argumentaw fuqu. Eventwalment, Alla bagħat anġlu li għamel il-ġudizzju finali bil-kliem, “Araw ta’ liema miż-żewġt ibliet kien eqreb, u poġġuh man-nies tagħha.” Peress li kien eqreb lejn il-belt tan-nies tajbin, kien maħfur.

Il-bibien għall-maħfra

Din l-istorja għandha messaġġ ċarissmu li l-bibien għall-maħfra huma dejjem miftuħa beraħ sal-mewt tal-persuna, għal dawk li jridu jerġgħu lura għand il-Mulej tagħhom li huwa Ħanin u l-Aktar li Jaħfer.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Imam visits Sedqa

Imam iżur il-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa

Rappreżentanti tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta ppreżentaw b’donazzjoni għadd ta’ Panettone u ċikkulatini lill-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa Malta.

F’messaġġ tal-okkażjoni, il-President tal-Komunità l-Imam Laiq Ahmed Atif qal li kulħadd jiżbalja fil-ħajja imma sostna li huwa importanti li wieħed jinnota b’dan l-iżball u jaħdem qatigħ biex jirranġa dak l-iżball. Filwaqt li indirizza lir-residenti tal-Komunita Santa Marija, huwa qalilhom li anke jekk il-vjaġġ huwa twil u diffiċli, m’għandhom jaqtgħu qalbhom qatt.

Huwa qal li, Alla tagħna huwa l-Ħanin u dejjem jixtieq tajjeb għall-ħolqien Tiegħu. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li, “Issirx bla tama mill-ħniena ta’ Alla; għax ħadd ma jitlef tama mill-ħniena ta’ Alla ħlief dak li ma jemminx.” (12:88)

Il-vers jistabbilixxi prinċipju perfett ta’ suċċess mhux biss f’materji spiritwali iżda wkoll fl-affarijiet tad-dinja wkoll biex qatt ma titlef it-tama, taqtax qalbek taħt kull ċirkostanza. Għax ‘wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’. Alla l-Ħanin jagħtina l-bxara t-tajba fil-Koran Imqaddes u jgħid: ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija (94:6).’

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim Community visits Caritas centres for recovering drug addicts

Imam Laiq Ahmed Atif and representatives of the Ahmadiyya Muslim Community held a half-day encounter with residents at the San Blas Therapeutic Community for Men and those in the Female Programme, both run by Caritas. 

The residents shared experiences of their recovery and Iman Atif praised their efforts for recovery. He urged them to forgive themselves, make amends to their loved ones, look ahead, work toward their goals and also seek God’s presence in their lives.

Gifts were handed to each resident. Other gifts will be distributed to residents in the Prison Inmates Programme, Dar Charles Miceli and the Tal-Ibwar Therapeutic Centre. Times of Malta

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

L-Imam Atif u l-komunità Ahmadiyya jżuru lir-residenti ta’ Caritas

L-Imam Laiq Ahmed Atif u l-Komunità Musulmana Ahmadiyya għal darb’oħra wrew ġest ta’ solidarjetà u mħabba lejn residenti li bħalissa qegħdin jagħmlu programm ta’ riabilitazzjoni fi ħdan iċ-ċentri terapewtiċi ta’ Caritas Malta.

Nhar is-Sibt li għadda l-Imam Atif flimkien ma’ rappreżentanti tal-Komunità Musulmana Ahmadiyya qattgħu nofs ta’ nhar mar-residenti tal-Male Shelter kif ukoll fil-programm terapewtiku għall-irġiel u għan-nisa f’San Blas. Il-komunità Ahmadiyya qassmet rigali f’dawn il-ġranet ta’ festi lil kull resident. Inġiebu rigali wkoll għall-programm terapewtiku tal-Prison Inmates Programme, Dar Charles Miceli u għaċ-ċentru terapewtiku tal-Ibwar.

Matul din iż-żjara r-residenti tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom fil-vjaġġ ta’ fejqan filwaqt li l-Imam Atif esprima magħhom kliem ta’ faraġ, kuraġġ u tama. Faħħar ukoll l-isforz kollu tagħhom f’dan iż-żmien u ħeġġiġhom jaħfru lilhom infushom, jirranġaw ir-rapporti tagħhom ma’ dawk l-aktar għeżież għalihom u ħarsu ’l quddiem ħalli tassew jilħqu għanijiethom. Fakkarhom ukoll biex iżommu lil Alla dejjem preżenti fil-ħajja tagħhom.

Filwaqt li akkumpanja lill-Iman Atif matul din iż-żjara, id-direttur ta’ Caritas Malta Anthony Gatt esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħbiberija li żviluppat bejn il-Komunità Musulmana Ahmadiyya u Caritas Malta. Irrikonoxxa wkoll is-sapport li din il-Komunità tagħti lil Caritas matul dawn l-aħħar sitt snin.

Ir-residenti taċ-ċentri terapewtiċi wkoll urew l-apprezzament tagħhom għar-rigali li rċevew u anki esprimew kemm tfisser għalihom żjara bħal din. Resident mill-programm tan-nisa esprimiet kif dawn il-laqgħat jikkonfermaw lilha u lil sħaba l-imħabba għalihom mill-komunità wiesgħa. Kompliet tispjega kif dawn ix-xorta ta’ viżti jxejnu l-idea żbaljata li ormaj twarrbu għalkollox mis-soċjetà. NewsBook.com.mt

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment