Does Islam Teach Hatred for Non-Muslims?

Islam, is the name given by Allah the Almighty to this religion (Quran 5:4). The word “Islam” literally means peace. In this single word, all Islamic teachings and attitudes are most beautifully and concisely reflected. So, how can a religion that means peace can teach hatred for others? In brief, Islam does not teach hatred and discrimination for any human being, whether Muslim or non-Muslim.

One of the fundamental teachings of Islam and one which every Muslim cultivates in his heart is that of brotherhood and equality of human beings. Since Islam considers the diversity of people and nature as God’s creation, respect for diversity is commanded. Especially noted in the Quran are “People of the Book”, namely Jews and Christians, who were always given a special place in Muslim society. Muslims are commanded to safeguard their right to worship and their places of worship, a command that has been historically followed, as is evidenced by the existence of old churches and synagogues throughout the Muslim world in places like Turkey, Palestine, Jordan, Syria, and Bosnia. Contrary to the common stereotype, Islam was not “spread by the sword”, nor people forced to convert, a fact again borne out by the existence of non-Muslim populations throughout the Muslim world. This same respect and tolerance was extended to people of other faiths.

Muslims believe that the Holy Prophet Muhammad(sa) was sent as “a Mercy for all the worlds,” and that he brought a final religion for all humanity. The very first leaf of the Holy Quran praises the Lord Who is the Sustainer of all the worlds (1:2), and its last passage urges us to pray to the Lord of mankind (114:2). Thus both the first and the last words of the Holy Quran present the concept of the entire universe, and not merely that of a God of the Arabs or the Muslims.  Sometimes an impression is created by some people that the Holy Quran says that don’t make friends with non-believers. Such references are taken out of context. There is a mention in the Holy Quran about some people who are open and declared enemies of Islam. It is discouraged to make close friends with such people.

In a nutshell, Islam is a religion of love, compassion and service to humanity. The ethos of the Ahmadiyya Muslim Community – Love for All, Hatred for None – is an essence and embodiment of the entire Islamic teaching. It is a crystal clear manifestation of the Quranic teaching of compassion and love for the entire humanity. The Ahmadiyya Muslim Community believes and practices this famous slogan and is always committed to serve fellow human beings, and to show compassion and love to all humanity, without any difference of colour, creed or faith.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Love for all - Hatred for none, Serving Mankind, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 22

Id-Dawl (The Light) OCTOBER 2019

(i) Annual Convention (Jalsa Salana)  

(ii) Promotion of Harmony and Mutual Respect

(iii) Compassion in a time of crisis

(iv) Does Islam teach hatred for non-Muslims?

(v) Good Neighbours (vi) A True Muslim

Click here to read: ID-DAWL OCTOBER 2019

Id-Dawl 22

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Interfaith, Jalsa Salana Malta, Muslims for Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Invitation: Annual Convention 2019

IL-KONVENZJONI ANNWALI (JALSA SALANA 2019)

Il-Konvenzjoni Annwali (Jalsa Salana) hija l-laqgħa formali ta’ kull sena tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana mibdija minn Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed(as), il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana. Il-konvenzjoni annwali hija avveniment uniku li jġib flimkien nies minn oqsma differenti tal-ħajja u li l-għan tagħha huwa li ssaħħaħ l-għaqda bejn il-popli, u mal-Ħallieq tagħna.

Il-Messija Mwiegħedas iddeskriva l-iskopijiet ta’ din il-konvenzjoni fil-kitbiet tiegħu. Huwa jgħid: L-għan ewlieni ta’ din il-konvenzjoni huwa biex kull persuna ġenwina tkun kapaċi tesperjenza personalment gwadann reliġjuż; jistgħu jkattru l-għarfien tagħhom, u billi jkunu mbierka u mnebbħa minn Alla Glorifikat, il-perċezzjoni tagħhom (ta’ Alla) tista’ titjieb. Bħala benefiċċji sekondarji, din il-miġemgħa ta’ bejnietna sservi bħala introduzzjoni bejn l-aħwa kollha, u b’hekk jissaħħu r-rabtiet fraternali qalb din il-Komunità.(i)

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta se torganizza t-tielet Konvenzjoni Annwali tagħha nhar il-Ħadd 13 ta’ Ottubru 2019. It-tema għall-konvenzjoni ta’ din is-sena hija  Servizz lill-Umanità.

(i) Ishtihar 7 Diċembru 1892, Majmooah Ishtiharat, vol.1, p. 340

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Annual Convention | Tagged , , | Leave a comment

Are Muslim Women Allowed to Acquire Knowledge?

In-Nisa Musulmani Jistgħu Jiksbu l-Għarfien? 

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-għarfien huwa setgħa. L-Iżlam bħala reliġjon universali tenfasizza li l-edukazzjoni għall-irġiel u għan-nisa qiegħda fuq l-istess livell ta’ importanza, u l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, iwassal l-idea li l-edukazzjoni hija obbligatorja għat-tnejn. Huwa qal:

“Huwa l-obbligu ta’ kull raġel Musulman u ta’ kull mara Musulmana li jiksbu l-għarfien.”

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ħeġġeġ lin-nisa tiegħu biex ifittxu l-għarfien u darba stqarr li “nofs ir-reliġjon tal-Iżlam jista’ jiġi mgħallem mill-mara tiegħu Ħażrat Ayeshara.” Tabilħaqq, wara mewtu, ilkomunità kollha Musulmana kienet tfittex il-pariri tan-nisa tiegħu.

Il-Qdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmadaba, il-Mexxej Spiritwali Dinji talKomunità Ahmadiyya Musulmana, daħal fil-fond ta’ dan is-suġġett u qal:

“F’termini ta’ għarfien kemm sekulari kif ukoll reliġjuż, ftit bniet Musulmani kellhom l-opportunità li jkomplu l-istudji sekulari jew li jitgħallmu dwar twemminhom u jkattru l-għarfien reliġjuż tagħhom. Din hija ħasra u ta’ min jikkundannaha bil-qawwa, għaliex il-Qaddis Profeta Muħammadsa ta importanza kbira u valur immens lill-edukazzjoni u t-taħriġ morali tan-nisa u l-bniet. Madanakollu, maż-żmien, din l-istruzzjoni tal-Qaddis Profeta Muħammadsa ġiet aktar injorata mill-Musulmani u għalhekk innisa Musulmani baqgħu ħafna inqas edukati mill-irġiel.

Kawża ewlenija ta’ din it-tendenza sfortunata kienet li ħafna millhekk imsejħa skulari reliġjużi li jagħmlu parti mill-hekk imsejħa Ulema (skulari reliġjużi) ma ridux li l-għarfien jitwassal jew jinxtered, la bejn l-irġiel, imma aktar u aktar fost in-nisa. Bi ksur tat-tagħlim Iżlamiku, huma xtaqu lin-nisa li jibqgħu magħluqa bejn l-erba’ ħitan ta’ djarhom u għaldaqstant ma ppermettewlhomx li jiksbu edukazzjoni bażika.

Dawn l-attitudnijiet għamlu ħsara estensiva lill-progress fit-tul tal-Iżlam, għaliex b’hekk ma kienx possibbli għan-nisa Musulmani biex iħarrġu moralment lil uliedhom meta huma stess ma kellhomx għarfien ta’ twemminhom. Madanakollu din l-attitudni egoistika immens iddominat tul is-sekli u kompliet sakemm Alla Omnipotenti bagħat lill-Messija Mwiegħedas [il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana], biex bissaħħa tiegħu jkun hemm qawmien u tixtil tat-tagħlim ġenwin tal-Iżlam.

Bil-miġja tiegħu, barra li l-Messija Mwiegħedas ta importanza kbira lit-Tarbiyyat (it-taħriġ spiritwali u morali) tal-irġiel u inkoraġġiehom biex jieħdu l-edukazzjoni, hekk ukoll huwa ħeġġeġ lin-nisa u l-bniet Ahmadi biex ifittxu l-edukazzjoni sekulari u t-tagħlim reliġjuż.

Fil-fatt, kien hemm żmien meta l-Messija Mwiegħedas innifsu kien personalment jgħallem ir-reliġjon lin-nisa. Bil-gwida mbierka tiegħu, u sussegwentement bis-saħħa ta’ Khilafat-e-Ahmadiyya (Kalifat fil-Komunità Ahmadiyya Musulmana), in-nisa Ahmadi bdew jifhmu t-tifsira u l-valur li wieħed ikollu l-edukazzjoni u li jfittex l-għarfien reliġjuż. Bla dubju ta’ xejn, matul l-eżistenza tagħha, il-Komunità tagħna kompliet tippromwovi u tagħti s-sostenn lill-edukazzjoni tan-nisa u l-bniet u twaqqfu ħafna programmi jew pjanijiet biex dan seta’ jseħħ.” (The ROR, April 2017, p. 12-14)

Posted in Ahmadiyya Malta, Women's Rights | Tagged , | Leave a comment

Education, Knowledge and Islam

L-Edukazzjoni, l-Għarfien u l-Iżlam 

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-edukazzjoni u l-għarfien huma ċ-ċavetta tas-suċċess. L-Iżlam u l-Fundatur tal-Iżlam, il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, enfasizzaw immensament it-tiftix tal-għarfien. Wieħed jista’ jifhem l-importanza ta’ dan is-suġġett mill-fatt li l-ewwel kelma rivelata lill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kienet ‘Iqra’ li tfisser ‘Aqra’. Huwa kien ġewwa għar fuq il-Muntanja Hira, jimmedita waħdu, meta żaru l-Anġlu Gabriel u qallu:

“Aqra, f’Isem il-Mulej tiegħek li ħalaq; ħalaq lill-bniedem minn ftit demm magħqud. Itlob! U l-Mulej tiegħek hu dak li jagħmel l-aktar ġid. Dak li għallem lill-bniedem bil-pinna; għallem lillbniedem dak li ma kienx jaf.” (96:2-6)

F’dawn il-versi mhux biss qed tingħata l-attenzjoni lit-tiftix u l-ksib talgħarfien, iżda dawn il-versi fihom ukoll profezija dwar l-iżvilupp talgħarfien u li l-akkwist tal-għarfien jibqa’ sejjer sa jum il-ġudizzju. Aktar minn hekk dawn il-versi jenfasizzaw l-importanza tal-ksib tal-għarfien kemm dak spiritwali kif ukoll dak prattiku. F’parti oħra tal-Koran Imqaddes l-għarfien ġie deskritt bħala “il-grazzja kbira t’Alla”; din tgħid:

“Huwa jagħti l-għerf lil min jixtieq Hu, u kull min jingħata l-għerf ikun tassew ġie ppremjat b’ħafna tjubija; u ħadd ma jagħti kas ħlief dawk mogħnija bil-fehim.” (2:270)

Fi kliem ieħor, dawk biss li jirriflettu jistgħu jifhmu s-sinjali t’Alla u jersqu viċin tiegħu. Iżjed minn hekk il-Koran jgħallimna talba li tgħid hekk:

“O Sidi, kabbarni fl-għarfien.” (20:115). Il-kliem ‘O Sidi, kabbarni flgħarfien’ jixhed l-importanza kbira li l-Koran Imqaddes jagħti lill-ksib talgħarfien. Il-Koran Imqaddes jenfasizza wkoll l-importanza tal-għarfien għax dan ikattar l-imħabba u l-biża’ t’Alla. Huwa jgħid:

“Huma biss il-qaddejja Tiegħu li għandhom l-għarfien li jibżgħu minn Alla.” (35:29)

Madanakollu, l-għarfien, hawnhekk, mhux bilfors qed jalludi għallgħarfien spiritwali iżda wkoll għal dak tal-liġijiet tan-natura. Studju dettaljat tan-natura u l-liġijiet tagħha bla dubju ta’ xejn iwassal biex wieħed jintebaħ bis-setgħat qawwija t’Alla u konsegwentament jibda jħares lejn Alla b’qima riverenzjali. Il-Koran Imqaddes iħeġġeġ lill-fidili kollha biex jaħsbu, josservaw, jirriflettu u jħaddmu l-fakultajiet razzjonali tagħhom. L-għarfien iġib il-fehim u persuna bl-għarfien hija aħjar minn waħda mingħajru, kif Alla jgħid:

“Staqsi, ‘Dawk li jafu huma daqs dawk li ma jafux?’ Tassew, dawk biss li huma mogħnija bil-fehim se jagħtu kas.” (39:10)

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ta ħafna importanza għal li wieħed ikompli jakkwista l-għarfien u qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar.” Huwa rrappurtat li qal ukoll: “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.”

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jagħti importanza lilliżvilupp tal-edukazzjoni u l-għarfien. L-għarfien iġib il-qawwa mela aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu l-għarfien.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | 1 Comment

Love Your Country, Keep it Clean

ĦOBB LIL PAJJIŻEK, ŻOMMU NADIF

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-indafa tagħmel parti mill-fidi u tressaqna lejn ħajja aktar sana. L-Iżlam jagħti importanza kbira lill-indafa tal-ġisem kif ukoll dak tal-ambjent. Dikjarazzjoni qasira tal-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, tenfasizza dan il-punt b’mod verament sabiħ.

Huwa qal, “L-indafa hija meħtieġa għall-fidi.” Huwa qal ukoll, “L-indafa hija ċ-ċavetta għat-Talb u t-Talb huwa ċavetta għallĠenna.”

Bħalma nieħdu ħsieb ta’ ġisimna, hekk ukoll huwa essenzjali li l-ambjent jibqa’ nadif u galbat. L-ambjenti tagħna għandhom iżommu livell għoli ta’ ndafa; barra minn hekk, huwa dmir tagħna li nżommu pajjiżna nadif.

Li nżommu l-ambjent nadif mhijiex xi biċċa xogħol diffiċli; jekk nagħtu ftit kas nistgħu ngħinu biex inżommu l-lokalità tagħna nadifa. Ma rridux inħammġu l-ambjent fejn ngħixu, it-toroq tagħna, il-bajjiet u l-baħar sabiħ tagħna. Barra minn hekk, jekk naraw il-ħmieġ madwarna, irridu nneħħuh u narmuh bl-aħjar mod possibbli.

Rigward l-indafa fit-toroq, jingħad li meta l-Qaddis Profeta Muħammadsa kien ikun qed jimxi u jilmaħ xi ħmieġ fi triqtu, kien ineħħih huwa stess u jgħid li dik il-persuna li żżomm it-triq nadifa tikseb is-sodisfazzjon t’Alla u premju kbir. (Muslim, Kitabul Bir Wasila)

Bil-barkiet t’Alla għandna xeni ta’ pajjiżna li jsaħħruk. Tara ritratti millisbaħ. In-natura hija ġentili ħafna magħna. Dan jibgħat messaġġ millaktar importanti li l-ħarsien tal-ambjent huwa r-responsabbiltà ta’ kulħadd. Pajjiżna huwa verament sabiħ u jeħtieġ li nkomplu ngħożżuh biex uliedna wkoll ikunu jistgħu jgawdu minn dan l-ambjent. Għalhekk, huwa ferm importanti li nħobbu lil pajjiżna u nżommuh nadif.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Cleanliness, Love for Country, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 21

Id-Dawl (the Light) SEPTEMBER 2019

(i) Education (ii) Thinking ill about others

(iii) Love Your Country, Keep it Clean

(iv) Education, Knowledge and Islam

(v) Are Muslim Women Allowed to Acquire Knowledge?

Click here to read: ID-DAWL SEPTEMBER 2019

Id-Dawl 21

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment