Where the world is heading?

Laiq Ahmed Atif | Id-Dawl 42 | We are living in times where materialism is on the rise and human beings are in constant struggle to compete with one another in gaining worldly means and substance. Our lives have become so fast, just like machines. The spiritual needs of human beings are being overwhelmed and overtaken by worldly desires.

At times, human beings feel that they have become like robots to follow the pace of the ever increasing speed of life. It has also been noted, and many people voice their concerns that the technological inventions such as laptops, tablets and smart phones are constantly keeping people engaged in surfacing on the unending and magical world of the internet that human beings are left with no time for their spiritual needs and spiritual nourishment.

The valuable relationships and people that should matter the most, are being neglected constantly. To a certain extent it is true that people living under one roof sometimes feel that they live at far distances with each other due to lack of contact and time, and that this massive world has shrunk and has become so near through smart phones.

In this context, I believe, we must ask ourselves some basic and fundamental questions and we must strive to find out their answers as well.

Where the world is heading to? Are these materialistic and technological advancements sufficient for our physical and spiritual enhancement? What is the objective of our creation? Are we too much involved in the worldly pursuits? Do we care enough about our spiritual needs? Are we doing enough for our spiritual wellbeing and reformation? What generation we are preparing in our homes and societies? Are our children capable enough to face the future challenges the world is going to face in the coming years and decades?

I sincerely believe that we should all ask these questions to ourselves and try to find their answers, and then mend our ways accordingly, before it is too late.

The current generation should lead by example and set excellent examples for the younger generation to follow. We must become inclined to good works and we must remain vigilant so that some conditions prevalent around us may not lead us away from goodness or motivate us to do evil.

In this age, we are seeing that there is a continuous war between good and bad, between virtues and evils. According to the Holy Quran, the purpose of creation of man and Jinn is worship of Allah. So, we must always remember the objective of our being and never engage in worldly pursuit to such an extent that we are lost completely in them and forget our Creator.

Prayers, determination and constant efforts are means that can lead to spiritual reformation and that help us to tread on the path of righteousness and piety. Through these means we can avoid being entrapped by Satan. Prayers help us to stay on the path of virtues and do good and righteous deeds!

The Holy Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, the Promised Messiah & Mahdi (as) emphasizes on attaining purity and prayers, he writes:

“The fact is that true purity is attained only when one truly repents of a sinful life and strives to attain a life of piety, for which three conditions are required: First, a solemn resolve and a concerted effort to get rid of sinful life as far as it lies in ones power. The second condition is prayer; one should always beseech God that He may rid him of the sinful life with His own hand, and kindle such a fire in his heart as may reduce all evil to ashes, and grant him such power that he may be able to overcome all carnal passions. He should keep imploring God until the time comes when a Divine light descends upon his heart and a bright ray falls upon his being to dispel all darkness to eliminate his weaknesses and to bring about a righteous change in him, for prayer undoubtedly has great power. If the dead can be brought back to life it is only through prayer; if captives can win freedom it is only through prayer; if the impure are to be purified it can only be done through prayer. But to pray is akin to dying. The third condition is to keep the company of the righteous and the perfect ones because one lamp lights another. These are the only three ways of achieving emancipation from sin, and when these three conditions are met, they are ultimately blessed with Divine grace.” (Ruhani Khazain V. 20, p. 234)

We cannot inherit Paradise unless we fight against satanic inclinations and obey the commandments of Allah, and try to become righteous. Successful and sincere efforts against Satan would surely lead one to become recipient of Allah’s pleasure and thus enter Paradise. READ this ARTICLE in MALTESE:

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Materialism or the Eternal Life?

Materjaliżmu jew ħajja eterna?

Imam Laiq Ahmed Atif | President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | amjmalta@gmail.com | Il-Leħen 27 ta’ Ġunju 2021

Iż-żieda fil-materjaliżmu biegħdet lill-umanità mill-valuri morali, mir-reliġjon u minn Alla. Id-dinja hija assorbita wisq fil-materjaliżmu, kemm fil-Lvant kif ukoll fil-Punent. Hemm ftit nies li japprezzaw verament li l-barkiet kollha f’din id-dinja huma minn Alla u huwa Hu biss li ta lill-bniedem il-kapaċità u l-għerf li joħloq affarijiet għall-konvenjenza u s-sigurtà tiegħu.

Mingħajr il-barkiet ta’ Alla l-bniedem ma setax javvanza fit-teknoloġija u r-rivoluzzjoni xjentifika. Jekk inħarsu madwarna nsibu li Alla ħalaq kollox għalina fosthom l-ikel, l-ilma, ix-xemx, l-ossiġnu, eċċ. anke qabel it-twelid tal-bniedem. Dak kollu jiggwidana biex inkunu grati lejn Alla l-Omnipotenti, inqimu quddiemu, dejjem nimxu fuq dak li Alla jrid minna b’hekk inħarsu u nimxu mal-Kelma Tiegħu. Huwa ferm importanti li nobdu l-kmandamenti Tiegħu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Il-bniedem qed jinsa lil Alla

Imma sfortunatament, aktar milli jkunu grati, in-nies qegħdin dejjem jagħżlu aktar il-gratifikazzjoni tagħhom infushom, u r-reliġjon u Alla huma suġġett għal deriżjoni miftuħa. L-ateiżmu qiegħed jiżdied u qed jiżdied b’pass imgħaġġel ħafna.

Il-bniedem qed jinsa lill-Ħallieq u jqis l-affarijiet materjalistiċi bħala mezz għall-paċi interna, imma jinsa l-fatt li l-paċi u s-sodisfazzjon jinsabu biss fit-tifkira ta’ Alla; kif Alla qal fil-Koran Imqaddes li, “Huwa fit-tifkira ta’ Alla li l-qlub jistgħu jsibu sodisfazzjon u paċi.” (13:29)

Meta wieħed jaqra l-istorja umana jsib li ġew ħafna profeti u messaġġiera fid-dinja, u ħadmu u stinkaw bla waqfien biex jistabbilixxu l-imħabba ta’ Alla fi qlub in-nies, imma n-nies dejjem irrifjutaw is-sejħiet tagħhom. Aktar minn hekk, in-nies waqgħu vittmi ta’ forom differenti ta’ politeiżmu u ateiżmu.

Alla u l-messaġġiera Tiegħu ordnaw biex dak li jkun ma jorbotx qalbu mad-dinja, iżda llum, l-imħabba għall-materjaliżmu tiddomina f’kull qalb, u kulħadd donnu mitluf f’din it-tip ta’ mħabba. Meta mitlubin, xi wħud ikunu kontra li jwettqu mank farka xogħol favur ir-reliġjon, ma jkunux iridu jikkommettu ruħhom u jibdew jivvintaw eluf ta’ skużi. Kull forma ta’ mġiba ħażina u immorali titqies bħala permissibbli u kull trasgressjoni possibbli titwettaq sfaċċatament. Ir-reliġjon saret fatalment dgħajfa u qiegħda hemm bla tama ta’ għajnuna bħal tifel orfni.

Maħkumin mill-imħabba għad-dinja

Il-Qaddis Profeta Muħammad widdeb biex wieħed ma jħobbx daqstant lid-dinja, iżda llum kull qalb hija maħkuma minn din l-imħabba. Ir-reliġjon saret bla saħħa donnha kienet orfni. Il-Qaddis Profeta Muħammad qal ċar u tond: “L-imħabba għad-dinja hija l-kawża prinċipali tal-ħażen kollu.”

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Tiġrija reċiproka biex jiġu akkumulati aktar ħwejjeġ materjali tbegħedkom minn Alla, sakemm taslu għall-oqbra tagħkom.” (102:2-3)

L-akkwist u x-xewqa eċċessiva tal-bniedem li jaqbeż lil ħaddieħor fil-ġid, fil-pożizzjoni u fil-prestiġju jinsabu fl-għerq tal-problemi umani kollha u tan-negliġenza ta’ valuri ogħla tal-ħajja.

Hija l-isfortuna kbira tal-bniedem li l-passjoni tiegħu għall-akkwist ta’ affarijiet tad-dinja ma taf l-ebda limitu u ma tħalli l-ebda ħin biex huwa jaħseb f’Alla jew fil-ħajja eterna. Huwa jibqa’ kompletament involut f’dawn l-affarijiet sakemm tiġi l-mewt fuqu, u mbagħad isib li kien ħela l-ħajja prezzjuża tiegħu f’attivitajiet materjalistiċi li ma jiswew xejn quddiem Alla.

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li l-ħajja hija mhix eterna, huwa proprju għalhekk li aħna dejjem niffokaw fil-ħajja eterna li tistenniena wara mewtna ħin bla waqt. Alla jgħid: “Il-ħajja materjali mhi xejn ħlief sport u passatemp. U tassew ir-residenza tal-Ħajja ta’ wara din hija aħjar għal dawk li huma ġusti. Allura mbagħad ma tifhmux?” (6:33)

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pandemic. Bullying a Social Problem

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Loving Each Other

INĦOBBU LIL XULXIN

ALLA JORDNA LI L-UMANITÀ TRID ISSIR BĦALA FAMILJA WAĦDA U TKUN TAJBA U ĠUSTA MA’ XULXIN

It-Torċa | 20 June 2021 | Laiq Ahmed Atif

Dawn l-aħħar xhur kienu verament diffiċli ħafna għal kulħadd. Dan il-vjaġġ matul il-pandemija sar twil u inkwetanti, mimli tbatija, uġigħ u sofferenzi. Din il-pandemija bidlet id-dinja għalkollox; kollox sar ta’ taħt fuq.

Kif Alla wiegħed fil-Koran Imqaddes li, ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija’ (94:6),bil-grazzja Tiegħu qed naraw raġġi ta’ tama u kuntentizza wara mina twila u ta’ sofferenzi.

L-Iżlam jgħallimna li rridu nkunu grati lejn dawk kollha li għamlu l-ġid lin-nazzjon. Għandna nkunu grati lejhom, għax “min ma jiżżix ħajr lin-nies, ma jiżżix ħajr lil Alla”. Għalhekk huwa importanti ħafna li nuru l-gratitudni tagħna għal dawk kollha li ħadmu b’xi mod u ieħor matul din il-pandemija, inkluż frontliners kollha fosthom tobba, infermiera, armata, pulizija, għalliema u ħafna aktar.

Min-naħa tagħna, f’isem il-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta, nixtieq nesprimi l-gratitudni sinċiera tiegħi lejn l-Onorevoli Prim Ministru, l-Onorevoli Ministru tas-Saħħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, u lejn il-frontliners kollha għax-xogħol u d-dedikazzjoni kbira tagħhom matul dawn ix-xhur. Jiena nirringrazzjahom ħafna minn qiegħ qalbi u nawguralhom is-saħħa u l-ħidma t-tajba. Il-Mulej iberikhom u jixħet fuqhom l-imħabba u l-ħniena Tiegħu. Alla jberikna lkoll. Ammen.

Nixtieq ngħid ukoll li din il-battalja għadha ma spiċċatx, allura waqt li nisperaw u ninsabu determinati, m’għandniex nirrilassaw ruħna biex insegwu l-miżuri ta’ prekawzjoni.

Nixtieq insemmi wkoll biex ma ninsewx il-valuri ta’ mħabba, mogħdrija, solidarjetà li tgħallimna iżjed il-valur tagħhom matul dawn l-aħħar xhur. Ejjew inkomplu nipprattikaw dawn il-valuri sabiex inkunu poplu magħqud, poplu li jieħu ħsieb lil kulħadd, u poplu ġeneruż.

Żewġ lezzjonijiet importanti li tgħallimna minn din il-pandemija huma li nistabbilixxu relazzjoni mill-qrib ma’ Alla, u li ngħinu lill-umanità. Għalhekk huwa importanti ħafna li qatt ma ninsew dawn il-lezzjonijiet importanti li huma l-qofol tal-eżistenza tagħna.

Il-Qdusija Tiegħu, Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-Kap Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, enfasizza fuq dawn iż-żewġ drittijiet fit-taħdita tiegħu. Huwa qal li, ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla ma tistax tkun soda sakemm ma nwettqux id-drittijiet ta’ sħabna l-bnedmin. L-atti kollha ta’ talb u qima se nibbenefikaw ruħna minnhom biss biex nilħqu l-viċinanza ta’ Alla meta aħna wkoll inwettqu d-dmirijiet tagħna dovuti lejn sħabna l-bnedmin.

Sfortunatament, hemm ħafna li mhumiex kapaċi jissodisfaw id-drittijiet dovuti lil xulxin u jwettqu inġustizzji kontra xulxin.

Madankollu, Alla jordna li l-umanità trid issir bħala familja waħda, u tkun tajba u ġusta ma’ xulxin; meta nagħmlu dan imbagħad biss nistgħu verament nistabbilixxu konnessjoni ma’ Alla.

Għalhekk huwa importanti li nħobbu lil xulxin, nieħdu ħsieb il-ħolqien ta’ Alla u naqduhom, u anke ma neskludux lill-għedewwa tagħna minn turija ta’ mħabba u benevolenza; tkun kemm tkun persuna kontrina, aħna dejjem irridu noqorbu lill-oħrajn b’attenzjoni kbira u qalb tajba, u nuru l-ogħla standards ta’ moralità.

Il-motto rivoluzzjonarju u paċifiku tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana: “Imħabba għal kulħadd mibegħda għal ħadd”, huwa verament prinċipju prattikabbli u ta’ ispirazzjoni kbira biex nuru l-imħabba vera, is-simpatija u l-kompassjoni ġenwina lejn l-umanità kollha. L-imħabba ħanina u l-kompassjoni vera li d-dinja tassew għandha bżonn ħafna.

Imbagħad biss meta nistabbilixxu dan l-istandard fit-trattamenti tagħna ma’ xulxin u nitolbu għal xulxin, allura aħna nesperjenzaw il-veru hena u pjaċir ta’ Alla. Għax, li turi t-tjubija u l-kompassjoni għall-ħolqien ta’ Alla huwa estremament importanti biex jinkiseb il-pjaċir ta’ Alla.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bullying: A Silent Killer

The Malta Independent on Sunday | 20 June 2021 | Laiq Ahmed Atif

In the world we live in today, one of the predominant disorders and prevalent threats to our social wellbeing is bullying. Bullying, though loudly condemned by every society and every nation of the world, still exists and is a widespread phenomenon. It is such a deadly poison that it exists and flourishes at every level of society, be it school, workplace or social gathering. Bullying is a silent killer that uproots a person and destroys one’s life. If we look into rising suicidal tendencies, we find that bullying is one of the main factors.

In the modern world, rapid advances in technology provide another avenue for cyber-violence or bullying.  Cyber bullying has become yet another serious problem because this form of bullying is more widespread, reaching far and wide, and thus negatively affecting individuals and people in their close circles.

Cyber bullying is an act to harm other people through internet, cell phone or other social networking sites. Some people spread lies, write bad comments and often post damaging information or fake news on websites and social mediums.

Comparatively, women and girls face the worst form of bullying. Amidst the Corona-virus pandemic, one might have been wondering whether harassment and bullying is yesterday’s problem. With so many were working from home, the physical intermingling of the sexes at the workplace or educational institutions were not a factor.

Unfortunately, this isn’t the case. UN Women published a report wherein they stated, ‘Millions of women and girls are using videoconferences frequently, sometimes daily, to work and study. According to diverse media outlets, social media posts and women rights experts, different forms of on-line violence are on the rise including stalking, bullying, sexual harassment, and sex trolling.’[1]

I believe that good education, effective awareness campaigns, proper guidance to tackle such unpleasant experiences and motivation to stay strong and firm in the face of such harassment occurrences are very encouraging and useful means to counter this silent killer known as ‘bullying’.

I truly believe that education and raising awareness is the key to overcoming this serious problem.

People actually do bully each other based on this false notion that they think they’re better than others. This false notion of pride compels people to commit such heinous acts. The Holy Quran has addressed this issue by citing that mankind is created from a male and a female; and has been divided into tribes and nations for the purpose of recognition. They are all equal before God. Only the righteous and benefactors of humanity, not those who inflict pain, are the most honourable. (49:14)

The Holy Quran further elaborates this subject and states: “O ye who believe! Let not one people deride another people, who may be better than they, nor let women deride other women, who may be better than they. And do not slander your own people, nor taunt each other with nicknames.” (49:12)

The Founder of the Ahmadiyya Muslim Community has written on this subject in details and he has highlighted the reasons and remedies to this problem. Arrogance, pride, ignorance and self-projection are among the root causes. Anyone who looks down upon others because he esteems himself more learned, or wiser, or more proficient than others; and utters insulting words and shows them disrespect is not honourable before God. Living humble lives is the way to success. Showing pride by taking others to be inferior is a sort of insult which is based on hatred and it is feared that this hatred might germinate like a seed and then ruin the person.

In society we find people who are very courteous when they meet the wealthy or with those of high positions, but the truth is, noble is he who attends to the poor in humility and consoles them, honours their word and does not utter anything that might offend the person. God says do not call one another with bad names; it is an evil act. He, who offends someone with a bad name, will not pass out of this world, till he finds himself involved in it. Do not take your brothers as inferior.

One of the attributes of God is Sattar – the one who covers up the short-comings of people. Thus, as God overlooks our shortcomings and does not catch us immediately nor does He humiliate us, we also should not be quick in talking about others in respect of things that might cause them humiliation, pain or suffering.

We must become mindful whenever we say anything. We must properly and thoroughly weigh our words and try to understand the consequences of saying something hurtful. The first thing is to either speak or write a good word, otherwise it is better to remain silent rather than hurt someone. Kind and respectful people are those who do good deeds and invite others to goodness and forbid evil deeds.

For indeed, love, respect and true sympathy are the very solutions to counter bullying and serve as an effective weapon and an instrument for the establishment of inclusive and vibrant societies.

The revolutionary and peaceful motto of the Ahmadiyya Muslim community: “Love for all, hatred for none”, is a truly inspiring message and the very antidote of every kind of harassment and bullying.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Food Donation to Reach Residential Home

The members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta visited ‘Reach Residential Home’ and donated food packets for the residents. The food was provided through collaboration between Humanity First Switzerland and Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta.

The food was presented by Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. The Director of Caritas, Mr. Anthony Gatt, the Manager of Fondazzjoni Dar il-Hena, Mr. Ian Galea and the Head of Home Ms. Roberta Gellel, received the donation on behalf of the residents.

‘Reach Residential Home’ offers long term accommodation with the aim of supporting the individuals or the families in a number of ways so as to eventually move into their own homes and spend their independent lives.

Posted in Ahmadiyya Malta, Serving Humanity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Loneliness, solitude & families

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Healthy families and upbringing of children

FIL-ĦEMDA TAL-LEJL: Imħabba fil-familja u t-trobbija tajba tat-tfal (Caring and loving family and proper upbringing of children). Mary Gauchi ma’ Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, programm ta’ diskussjoni fuq Radju Malta 4 ta’ Ġunju.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment