Are Muslim Women Allowed to Acquire Knowledge?

In-Nisa Musulmani Jistgħu Jiksbu l-Għarfien? 

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-għarfien huwa setgħa. L-Iżlam bħala reliġjon universali tenfasizza li l-edukazzjoni għall-irġiel u għan-nisa qiegħda fuq l-istess livell ta’ importanza, u l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, iwassal l-idea li l-edukazzjoni hija obbligatorja għat-tnejn. Huwa qal:

“Huwa l-obbligu ta’ kull raġel Musulman u ta’ kull mara Musulmana li jiksbu l-għarfien.”

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ħeġġeġ lin-nisa tiegħu biex ifittxu l-għarfien u darba stqarr li “nofs ir-reliġjon tal-Iżlam jista’ jiġi mgħallem mill-mara tiegħu Ħażrat Ayeshara.” Tabilħaqq, wara mewtu, ilkomunità kollha Musulmana kienet tfittex il-pariri tan-nisa tiegħu.

Il-Qdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmadaba, il-Mexxej Spiritwali Dinji talKomunità Ahmadiyya Musulmana, daħal fil-fond ta’ dan is-suġġett u qal:

“F’termini ta’ għarfien kemm sekulari kif ukoll reliġjuż, ftit bniet Musulmani kellhom l-opportunità li jkomplu l-istudji sekulari jew li jitgħallmu dwar twemminhom u jkattru l-għarfien reliġjuż tagħhom. Din hija ħasra u ta’ min jikkundannaha bil-qawwa, għaliex il-Qaddis Profeta Muħammadsa ta importanza kbira u valur immens lill-edukazzjoni u t-taħriġ morali tan-nisa u l-bniet. Madanakollu, maż-żmien, din l-istruzzjoni tal-Qaddis Profeta Muħammadsa ġiet aktar injorata mill-Musulmani u għalhekk innisa Musulmani baqgħu ħafna inqas edukati mill-irġiel.

Kawża ewlenija ta’ din it-tendenza sfortunata kienet li ħafna millhekk imsejħa skulari reliġjużi li jagħmlu parti mill-hekk imsejħa Ulema (skulari reliġjużi) ma ridux li l-għarfien jitwassal jew jinxtered, la bejn l-irġiel, imma aktar u aktar fost in-nisa. Bi ksur tat-tagħlim Iżlamiku, huma xtaqu lin-nisa li jibqgħu magħluqa bejn l-erba’ ħitan ta’ djarhom u għaldaqstant ma ppermettewlhomx li jiksbu edukazzjoni bażika.

Dawn l-attitudnijiet għamlu ħsara estensiva lill-progress fit-tul tal-Iżlam, għaliex b’hekk ma kienx possibbli għan-nisa Musulmani biex iħarrġu moralment lil uliedhom meta huma stess ma kellhomx għarfien ta’ twemminhom. Madanakollu din l-attitudni egoistika immens iddominat tul is-sekli u kompliet sakemm Alla Omnipotenti bagħat lill-Messija Mwiegħedas [il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana], biex bissaħħa tiegħu jkun hemm qawmien u tixtil tat-tagħlim ġenwin tal-Iżlam.

Bil-miġja tiegħu, barra li l-Messija Mwiegħedas ta importanza kbira lit-Tarbiyyat (it-taħriġ spiritwali u morali) tal-irġiel u inkoraġġiehom biex jieħdu l-edukazzjoni, hekk ukoll huwa ħeġġeġ lin-nisa u l-bniet Ahmadi biex ifittxu l-edukazzjoni sekulari u t-tagħlim reliġjuż.

Fil-fatt, kien hemm żmien meta l-Messija Mwiegħedas innifsu kien personalment jgħallem ir-reliġjon lin-nisa. Bil-gwida mbierka tiegħu, u sussegwentement bis-saħħa ta’ Khilafat-e-Ahmadiyya (Kalifat fil-Komunità Ahmadiyya Musulmana), in-nisa Ahmadi bdew jifhmu t-tifsira u l-valur li wieħed ikollu l-edukazzjoni u li jfittex l-għarfien reliġjuż. Bla dubju ta’ xejn, matul l-eżistenza tagħha, il-Komunità tagħna kompliet tippromwovi u tagħti s-sostenn lill-edukazzjoni tan-nisa u l-bniet u twaqqfu ħafna programmi jew pjanijiet biex dan seta’ jseħħ.” (The ROR, April 2017, p. 12-14)

Posted in Ahmadiyya Malta, Women's Rights | Tagged , | Leave a comment

Education, Knowledge and Islam

L-Edukazzjoni, l-Għarfien u l-Iżlam 

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-edukazzjoni u l-għarfien huma ċ-ċavetta tas-suċċess. L-Iżlam u l-Fundatur tal-Iżlam, il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, enfasizzaw immensament it-tiftix tal-għarfien. Wieħed jista’ jifhem l-importanza ta’ dan is-suġġett mill-fatt li l-ewwel kelma rivelata lill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kienet ‘Iqra’ li tfisser ‘Aqra’. Huwa kien ġewwa għar fuq il-Muntanja Hira, jimmedita waħdu, meta żaru l-Anġlu Gabriel u qallu:

“Aqra, f’Isem il-Mulej tiegħek li ħalaq; ħalaq lill-bniedem minn ftit demm magħqud. Itlob! U l-Mulej tiegħek hu dak li jagħmel l-aktar ġid. Dak li għallem lill-bniedem bil-pinna; għallem lillbniedem dak li ma kienx jaf.” (96:2-6)

F’dawn il-versi mhux biss qed tingħata l-attenzjoni lit-tiftix u l-ksib talgħarfien, iżda dawn il-versi fihom ukoll profezija dwar l-iżvilupp talgħarfien u li l-akkwist tal-għarfien jibqa’ sejjer sa jum il-ġudizzju. Aktar minn hekk dawn il-versi jenfasizzaw l-importanza tal-ksib tal-għarfien kemm dak spiritwali kif ukoll dak prattiku. F’parti oħra tal-Koran Imqaddes l-għarfien ġie deskritt bħala “il-grazzja kbira t’Alla”; din tgħid:

“Huwa jagħti l-għerf lil min jixtieq Hu, u kull min jingħata l-għerf ikun tassew ġie ppremjat b’ħafna tjubija; u ħadd ma jagħti kas ħlief dawk mogħnija bil-fehim.” (2:270)

Fi kliem ieħor, dawk biss li jirriflettu jistgħu jifhmu s-sinjali t’Alla u jersqu viċin tiegħu. Iżjed minn hekk il-Koran jgħallimna talba li tgħid hekk:

“O Sidi, kabbarni fl-għarfien.” (20:115). Il-kliem ‘O Sidi, kabbarni flgħarfien’ jixhed l-importanza kbira li l-Koran Imqaddes jagħti lill-ksib talgħarfien. Il-Koran Imqaddes jenfasizza wkoll l-importanza tal-għarfien għax dan ikattar l-imħabba u l-biża’ t’Alla. Huwa jgħid:

“Huma biss il-qaddejja Tiegħu li għandhom l-għarfien li jibżgħu minn Alla.” (35:29)

Madanakollu, l-għarfien, hawnhekk, mhux bilfors qed jalludi għallgħarfien spiritwali iżda wkoll għal dak tal-liġijiet tan-natura. Studju dettaljat tan-natura u l-liġijiet tagħha bla dubju ta’ xejn iwassal biex wieħed jintebaħ bis-setgħat qawwija t’Alla u konsegwentament jibda jħares lejn Alla b’qima riverenzjali. Il-Koran Imqaddes iħeġġeġ lill-fidili kollha biex jaħsbu, josservaw, jirriflettu u jħaddmu l-fakultajiet razzjonali tagħhom. L-għarfien iġib il-fehim u persuna bl-għarfien hija aħjar minn waħda mingħajru, kif Alla jgħid:

“Staqsi, ‘Dawk li jafu huma daqs dawk li ma jafux?’ Tassew, dawk biss li huma mogħnija bil-fehim se jagħtu kas.” (39:10)

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ta ħafna importanza għal li wieħed ikompli jakkwista l-għarfien u qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar.” Huwa rrappurtat li qal ukoll: “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.”

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jagħti importanza lilliżvilupp tal-edukazzjoni u l-għarfien. L-għarfien iġib il-qawwa mela aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu l-għarfien.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | 1 Comment

Love Your Country, Keep it Clean

ĦOBB LIL PAJJIŻEK, ŻOMMU NADIF

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-indafa tagħmel parti mill-fidi u tressaqna lejn ħajja aktar sana. L-Iżlam jagħti importanza kbira lill-indafa tal-ġisem kif ukoll dak tal-ambjent. Dikjarazzjoni qasira tal-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, tenfasizza dan il-punt b’mod verament sabiħ.

Huwa qal, “L-indafa hija meħtieġa għall-fidi.” Huwa qal ukoll, “L-indafa hija ċ-ċavetta għat-Talb u t-Talb huwa ċavetta għallĠenna.”

Bħalma nieħdu ħsieb ta’ ġisimna, hekk ukoll huwa essenzjali li l-ambjent jibqa’ nadif u galbat. L-ambjenti tagħna għandhom iżommu livell għoli ta’ ndafa; barra minn hekk, huwa dmir tagħna li nżommu pajjiżna nadif.

Li nżommu l-ambjent nadif mhijiex xi biċċa xogħol diffiċli; jekk nagħtu ftit kas nistgħu ngħinu biex inżommu l-lokalità tagħna nadifa. Ma rridux inħammġu l-ambjent fejn ngħixu, it-toroq tagħna, il-bajjiet u l-baħar sabiħ tagħna. Barra minn hekk, jekk naraw il-ħmieġ madwarna, irridu nneħħuh u narmuh bl-aħjar mod possibbli.

Rigward l-indafa fit-toroq, jingħad li meta l-Qaddis Profeta Muħammadsa kien ikun qed jimxi u jilmaħ xi ħmieġ fi triqtu, kien ineħħih huwa stess u jgħid li dik il-persuna li żżomm it-triq nadifa tikseb is-sodisfazzjon t’Alla u premju kbir. (Muslim, Kitabul Bir Wasila)

Bil-barkiet t’Alla għandna xeni ta’ pajjiżna li jsaħħruk. Tara ritratti millisbaħ. In-natura hija ġentili ħafna magħna. Dan jibgħat messaġġ millaktar importanti li l-ħarsien tal-ambjent huwa r-responsabbiltà ta’ kulħadd. Pajjiżna huwa verament sabiħ u jeħtieġ li nkomplu ngħożżuh biex uliedna wkoll ikunu jistgħu jgawdu minn dan l-ambjent. Għalhekk, huwa ferm importanti li nħobbu lil pajjiżna u nżommuh nadif.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Cleanliness, Love for Country, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 21

Id-Dawl (the Light) SEPTEMBER 2019

(i) Education (ii) Thinking ill about others

(iii) Love Your Country, Keep it Clean

(iv) Education, Knowledge and Islam

(v) Are Muslim Women Allowed to Acquire Knowledge?

Click here to read: ID-DAWL SEPTEMBER 2019

Id-Dawl 21

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Third Annual Convention Malta 2019

3rd Jalsa Salana Malta 2019 – The Annual Convention

The Annual Convention (Jalsa Salana) is an annual gathering of the Ahmadiyya Muslim Community initiated by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah(as), the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community. The annual convention is a unique event that brings together people from different walks of life and the purpose of which is to foster unity between all people.

The Ahmadiyya Muslim Community Malta is organising its third Annual Convention on Sunday 13th October 2019. The theme for this year’s convention is “Serving Humanity”.

The Ahmadiyya Muslim Community Malta cordially invites you to this convention of fostering unity, harmony, love and brotherhood. Please write to us on amjmalta@gmail.com to receive a formal invitation and programme.

Posted in Annual Convention, Jalsa Salana Malta | Tagged , , , , | Leave a comment

Breakdown of family structure

Source/Credit: Times of Malta, August 12, 2019. Breakdown of family structure _ Laiq Ahmed Atif (Times) 

‘Children killing their parents is fastest growing homicide in US’ was the title of an eye-opening article published in The Sunday Times of Malta (July 28). The article also highlighted the appalling situation that “in the US, five children kill their biological parents every week.”

There are many contributing factors to this. However, one very common one is the increasing breakdown of the family structure and the disintegration of the community.

Although Malta still has strong families compared to other Western societies, the writer of the article warns that “Malta is not immune to this social fragmentation”.

I found this to be a very important and timely article. The bottom line is that, if we really want to prosper and live better, more peaceful and satisfied lives – moreover, if we want our coming generations to be morally, spiritually, academically, financially and socially strong, immune from the ills of modern society – then we must build strong and healthy families.

Rather than taking an unwise stance of ‘wait and see’, I think that adopting a proactive approach is the need of the hour. We should not only wait for the paradise of the Hereafter but must build our paradise in this very life. We must make our homes an abode of peace, love and respect.

We must strongly shun every ulterior motivation to make personal and materialistic gains and instead become loyal, selfless and faithful to each other. How true rings the phrase ‘you reap what you sow’.

Therefore, instead of racing towards the trends and fashions of this world, we should excel in the race of piety and righteousness, and instead of solely focusing on materialistic gains, we should utilise all our capacities and capabilities to build strong and healthy families. Instead of spending long hours on mobile phones surfing the internet or in front of televisions, we should use our valuable time to prepare a healthy and enriched generation in terms of education, training and moral values.

I found the words of His Holiness Mirza Masroor Ahmad, the current leader of the Ahmadiyya Muslim community, very touching. He says: “Adorn your and your children’s future in this world and in the hereafter.”

 

We must strongly shun every ulterior motivation to make personal and materialistic gains and instead become loyal, selfless and faithful to each other

 

In the Holy Quran, God promises “two Gardens” to those who give precedence to piety and righteousness over everything else.

These “two Gardens” refer to the paradise of this life and the one in the hereafter. Thus, we must remember that God Almighty wants us to keep our eyes on tomorrow as well and, this way, we would be able to inherit the paradise of this world as well as the next.

How can the breakdown of the family structure be avoided? How can we make our homes like paradise? By means of what can we create a paradise in our homes?

First and foremost, by the development of high moral values and elevated standards of piety and righteousness.

Sharing chores in the house is also important. Upholding the dictum that both men and women should without question do their bit for their household could bring about more harmony in the family and avoid much conflict.

Guiding fathers towards their important role in the valuable family-building environment, His Holiness said: “I would say to fathers that they should also play their part in making their homes like paradise. Don’t place the sole responsibility on mothers.

When men express their love at home and fulfil their responsibilities, then a mother’s pious training is more fruitful.”

It has been noticed that boys who are well-trained by their parents will grow up to become husbands and fathers who act righteously. They will possess high morals and they will help their wives make their homes like paradise.

Leading by example is a crucial element in building a harmonious family structure.

Parents are the role models for their children, so it becomes incumbent upon them to always be heedful of every word they utter and every act they perform. This is because this will leave strong and irremovable marks on their children’s memories.

To make family life healthy and prosperous, and to add to it the sweet flavour of happiness, it is highly recommended that parents should spend valuable time with their children and establish effective communication between all family members.

In addition, children should be provided with a serene and understandable open platform to discuss matters freely with their parents. Home environments should always demonstrate the core values of faithfulness, kindness, unconditional love and respect.

Parents should involve their children in social and philanthropic works and projects so that these can develop the sense of kindness and benevolence from their childhood.

They should teach children the harms of excessive and unprotected use of technology, not simply by mere words but through practical examples.

Parents should also teach them the reality of life not by mere lip service, but by living it. These are proven methods that can save family structures from breakdown and fragmentation. Find Original Article

Laiq Ahmed Atif is president of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Laiq Ahmed Atif, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 20

Id-Dawl (the Light) August 2019

(i) Our Mission: Serving Humanity (ii) Men of God

(iii) Means of Healing Spiritual Ills

(iv) A Unique Experience (v) Justice and Peace

(vi) The Right Path (vii) Jihad with the Pen

Click here to read: ID-DAWL AUGUST 2019

Id-Dawl 20

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl 20, Id-Dawl Magazine, Justice, Justice and Peace, Men of God, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment