‘Fiddling while Syria burns’

Il-Leħen, 9 ta’ Awwissu 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Xi xahrejn ilu, fl-okkażjoni ta’ Eid-ul-Fitr – il-festa Iżlamika wara x-xahar ta’ Ramadan – irċevejt vidjow qasir li xxukkjani bil-bosta. F’dan il-vidjow xi ħadd isaqsi lil tifla żgħira x’riedet għall-Eid. It-tweġiba tagħha kienet mimlija wġigħ u sofferenzi. Se nikteb il-konverżazzjoni qasira hawnhekk:

“X’tixtieq għall-Eid qalbi?”

“Irrid lil missieri lura!”

“Fejn hu missierek?”

“Mejjet!”

Jaħasra! Kemm hi iebsa din it-tweġiba ta’ din it-tifla żgħira li d-dinja tagħha ġiet meqruda u l-ħolm tagħha misruq. Wiċċha u għajnejha kienu jixhdu l-miżerji u t-tbatijiet li dawn l-anġli żgħar qed jgħaddu minnhom ta’ kuljum.   

Kliem bħal dan kien ikun biżżejjed biex jheżżeż il-kuxjenza mejta tal-klassi elitista, tal-mexxejja tad-dinja u tal-qawwiet dinjija. Hija sfortuna enormi li xejn ma nbidel. 

Għalkemm l-ebda setgħa dinjija mhi se treġġa’ lura lil missierha, madanakollu, jekk jittieħdu l-miżuri ġusti u s-Sirja terġa’ lura għall-paċi u n-normalità, jistgħu jiġu salvati l-ħajjiet ta’ miljuni ta’ missirijiet fil-pajjiż. Miljuni ta’ missirijiet ta’ tfal ikunu ħajjin, ma’ wliedhom, jaħdmu għall-benesseri tagħhom u jgħinu biex il-ħolm tagħhom isir realtà.  

Xi dwejjaq! Id-dinja għadha f’raqda twila li ma tispiċċa qatt. “Neruni daqq l-arpa waqt li Ruma kienet qed taqbad.” Is-Sirja għadha taqbad waqt li l-qawwiet tad-dinja jħarsu, jilagħbu l-logħba politika tagħhom u jew jiġu dro ma’ xulxin jew juru snienhom.  

Logħba Politika

Qed jilagħbu l-logħba politika tagħhom fuq l-iġsma mejta tal-poplu Sirjan. Qed jilagħbu għad-dro fuq pajjiż bil-ġuħ, marid u mifni bil-problemi.

Il-mexxejja reliġjużi bħal Papa Franġisku u Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-mexxej dinji tal- Ahmadiyya Muslim Jamaat, appellaw lid-dinja u lill-Nazzjonijiet Uniti biex jużaw ir-rwol onest, sinċier u effettiv tagħhom ħalli jnisslu l-paċi fis-Sirja.  

Dwar il-mexxejja Sirjani li huma għatxana għall-poter, id-destin tagħhom diġà ġie asserit mill-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, li qal: “Kulħadd għassies u jrid iwieġeb lil Alla għall-azzjonijiet u l-għemejjel kollha tiegħu.”

Bla dubju ta’ xejn, il-mexxejja Sirjani jridu jwieġbu lil Alla għall-moħqrijiet, l-atroċitajiet u l-ħniżrijiet kollha li wettqu kontra l-poplu Sirjan. It-tmexxija Sirjana ma tistax tinsa li fil-jum tal-ġudizzju jridu jwieġbu għal dak kollu li għamlu u li qed jagħmlu, għaldaqstant iridu jħejju ruħhom għal dak il-jum.

Iżda d-dinja wkoll għandha obbligu morali li tistabbilixxi l-paċi fis-Sirja u fir-reġjun kollu.  Aktar minn hekk, il-pajjiżi Musulmani u l-mexxejja tagħhom għandhom sehem akbar f’dan kollu, skont il-Koran Imqaddes – il-ktieb qaddis tal-Musulmani. Huma għandhom l-obbligu li jaħdmu għall-paċi, u li jistabbilixxu l-paċi u r-rikonċiljazzjoni meta tinqala’ l-okkażjoni. Alla jistqarr meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din: 

“U jekk żewġ gruppi ta’ fidili jiġġieldu kontra xulxin, ippruvaw ġibu l-paċi bejniethom; imbagħad, jekk wara dan kollu wieħed minnhom ikun ħati ta’ trasgressjoni kontra l-ieħor, iġġieldu kontra dak li hu trasgressur sakemm jerġa’ jkun taħt il-kmand ta’ Alla. Imbagħad, jekk dan isir, agħmlu l-paċi bejniethom bl-ekwità u aġixxu b’ġustizzja. Tassew, Alla jħobb lill-ġust.”      (Il-Koran, 49:10)

Jien ċert assolutament, li jekk inżommu ma’ dan il-prinċipju, il-pedament tal-paċi jkun jista’ jitqiegħed.

Kriżi Umanitarja

Il-poplu Sirjan qed jaffaċċja kriżi umanitarja li ma kienx hawn bħalha fid-dinja. In-nuqqas ta’ ikel u mediċini huwa evidenti. In-nies mhux qed imutu bil-bombi u bil-bulits biss, iżda qed imutu wkoll bil-ġuħ u bil-mard.

Jiena nappella bis-sinċerità kollha lill-mexxejja tad-dinja kollha biex iwarrbu l-egoiżmu tagħhom, u l-politika tagħhom, u jaħdmu għall-paċi fis-Sirja u jeħilsu lin-nazzjon midrub Sirjan minn aktar miżerja u sofferenzi. Ejjew kollha nagħmlu l-parti tagħna. Ejjew insalvaw il-missirijiet u l-ħolm tat-tfal żgħar Sirjani. Ejjew insalvaw l-umanità.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi

Il-Leħen, 12 ta’ Lulju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Id-dinja għaddejja minn żminijiet verament diffiċli. Il-kriżi ekonomika globali tissokta tikxfilna perikli ġodda u aktar serji kważi kull ġimgħa. Ix-xebh maċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu fil-perjodu ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija huwa indikattiv ħafna u huwa evidenti li l-ġrajjiet li qed iseħħu llum qed iressqu lid-dinja b’pass mgħaġġel lejn it-Tielet Gwerra Dinjija, li tista’ tkun devastanti.

Fil-ktieb tiegħu ‘Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi’, il-Qdusija tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, l-mexxej dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, iwiddeb lid-dinja dwar il-perikli li jinsabu wara l-bieb u kif din tista’ tevita diżastru u toħloq pjan għall-paċi.

Bħala l-aktar figura Musulmana promettenti fid-dinja li tippromwovi l-paċi u l-armonija interreliġjuża, il-Qdusija Tiegħu l-ħin kollu jipprova jsaħħaħ it-triq tal-paċi bis-saħħa tal-qima lejn Alla l-Omnipotenti u s-servizz lejn l-umanità. Permezz ta’ bosta prietki, lekċers, kotba u laqgħat personali, huwa enfasizza fuq is-separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-istat, u huwa ssapportja l-kawża tal-bżonn tad-drittijiet umani universali bis-saħħa tal-ġustizzja għal kulħadd.

Waqt li jwessa’ l-messaġġ tal-paċi huwa jistqarr:

“Il-Komunità Ahmadiyya tipprattika eżattament dak li tipprietka; u dak kollu li ngħidu u nwettqu huwa bbażat fuq tagħlim Iżlamiku ġenwin – li huwa ‘Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda għal Ħadd’. L-għanijiet tagħna huma li nistabbilixxu l-ogħla livelli ta’ mħabba, għożża u fraternità.

Li tħabrek għall-paċi hija ambizzjoni nobbli u d-dinja minn dejjem kellha ħtieġa kbira ta’ dan. Jekk niflu s-sitwazzjoni fid-dinja llum, nintebħu li issa, aktar minn qatt qabel, iż-żmien qed jurina li għandna nfittxu u naħdmu ħafna għall-paċi u l-armonija fid-dinja.”

Jekk tridu kopja ta’ dan il-ktieb b’xejn, iktbulna fuq: amjmalta@gmail.com, jew aqraw onlajn fuq http://www.ahmadiyya.mt.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Islam means Peace, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Numru 32

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2020

(i) Allah: the Gracious, the Merciful

(ii) Acceptance of Prayer

(iii) Why there is suffering?

(iv) God Does Exist

(v) The law of the nature (vi) Sign of the Book

Click to read: ID-DAWL AUGUST 2020

Id-Dawl 32

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Eid-ul-Azha

The Muslims celebrate Eid twice a year, Eid-ul-Fitr and the other, which comes about 10 weeks later, is called Eid-ul-Adha.

Eid-ul-Azha (Festival of Sacrifice) is a festival comes about ten weeks after Eid-ul-Fitr, and marks the completion of Hajj (Holy pilgrimage to Mecca). It is the festival of Sacrifice that commemorate the obedience of Hadhrat Ibrahim and his son Hadhrat Ismail to the commandment of Allah. Hadhrat Ibrahim had a series of dreams in which he saw himself sacrificing his eldest son Ismail. He inferred that it was perhaps the will of God that he should sacrifice the life of his son.

Hadhrat Ibrahim, being most obedient to God, was about to sacrifice the life of his son Ismail, when God commanded him to stop and gave him the good news that he had indeed fulfilled His command. God was so pleased with Ibrahim because of his obedience that He multiplied his progeny into billions. He was also given the great honor of being the forefather of the Holy Prophet of Islam . On the day of Eid those Muslims who can afford to sacrifice an animal are enjoined to do so after Eid Prayer.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Eid-ul-Azha 2020 Mubarak

Eid Mubarak. The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta wishes you a very peaceful, happy and blessed Eid Mubarak.

#Hajj #Hajj2020 #HajjMubarak
#EidAlAdha #EidMubarak #EidulAdha #Eid #EidAladha2020
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Serving humanity a noble virtue

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

The Existence of God

L-EŻISTENZA TA’ ALLA

“Huwa rrakkontat li xi ħadd staqsa lil Ħażrat Alira [it-tieni Kalif tal-Iżlam] għal prova tal-eżistenza ta’ Alla. Billi ra li r-raġel kien daqsxejn sempliċi, huwa wieġeb: Huwa biżżejjed għalik li tirrealizza li jekk m’hemm l-ebda Alla, dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux ikunu kollha l-istess u ħadd ma għandu xejn x’jitlef. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jiċħduh ikunu f’inkwiet serju. Dan ir-raġunament issodisfa lir-raġel u ma staqsa xejn iżjed.

X’hemm ħażin li nemmnu f’Alla anki jekk dan ma jeżistix? X’għandna nitilfu jekk nemmnu f’Alla?

It-twemmin f’Alla jġagħlek tevita l-adulterju, il-qtil, is-serq, il-falzità, l-ingann, il-frodi, eċċ.—l-azzjonijiet li n-natura, il-loġika, u l-liġi tal-pajjiż xorta jixtiequ li inti twarrab! Għaldaqstant, fil-verità x’tista’ titlef jekk temmen f’Alla? Dan it-twemmin mhux se jżommok kompletament milli tissodisfa x-xewqat ġusti tiegħek b’mod konsiderevoli. Inti liberu li tiekol u tixrob, torqod u tqum, toqgħod bilqiegħda u bilwieqfa, tilgħab u tistrieħ, taqra u tikteb, tagħmel xogħlijiet prattiċi, taqla’ l-flus, toħloq il-ħbiberiji, twaqqaf familja, tiżżewweġ, u jkollok it-tfal—it-twemmin f’Alla mhux se jwaqqfek minn dan kollu.

It-twemmin f’Alla jwaqqfek biss minn għemejjel li jkunu ta’ ħsara u detrimentali għalik jew għall-oħrajn. L-evitar ta’ dawn l-atti huwa megħjun permezz tan-natura tiegħek stess, ir-raġuni, u l-liġijiet tas-soċjetà u tal-gvern. Għaldaqstant, x’għandek x’titlef billi temmen f’Alla?

Inti tista’ ssaqsi għala għandek temmen f’Alla mingħajr prova. It-tweġiba tiegħi hija li inti għandek tadotta din bħala miżura oħra ta’ prekawzjoni milli għandek tieħu f’din id-dinja. Kien x’kien, meta jkun hemm il-possibbiltà ta’ ksib u l-ebda riskju ta’ telf f’dan it-twemmin, iżda ma jkun hemm l-ebda possibbiltà ta’ benefiċċju u riskju ta’ ħsara fiċ-ċħid, mela aħseb: liema għażla hija eqreb lejn il-paċi u l-prudenza?

Ovvjament, dawk li jiċħdu lil Alla jagħmlu hekk biss għaliex skonthom m’hemm l-ebda evidenza tal-eżistenza ta’ Alla, u mhux għax għandhom evidenza li Alla ma jeżistix. F’każ bħal dan, mela, kull persuna sensibbli, biex ma tiħux riskji, għandha tiddeċiedi li jkun aħjar li temmen f’Alla. Fil-qosor, jekk m’hemmx Alla, mela kulħadd hu ugwali u l-emmna f’Alla probabbli li ma ġġib l-ebda dannu. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jemmnu jkollhom vantaġġ u dawk li ma jemmnux iridu jfendu għal rashom fejn jidħol id-destin tagħhom!”

(Ħażrat Mirża Bashir Aħmadra, M.A., Our God, p. 36-38, edizzjoni 2016, UK)
Posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , , , | Leave a comment

Noble Virtue

VIRTÙ NOBBLI

Is-servizz lill-umanitá huwa virtù nobbli u għemil dinjituż. Kull reliġjon fid-dinja – kemm jekk hija l-Iżlam, il-Kristjaneżmu, l-Induwiżmu, jew il-Ġudaiżmu – kollha jippromwovu u jirrakkomandaw bi sħiħ din il-virtù nobbli li wieħed iservi lill-bnedmin ħutu b’altruwiżmu u b’devozzjoni u sinċerità kbira.

Dan l-att dinjituż li wieħed iservi l-umanità jiggarantixxi t-tixrid tal-imħabba, l-armonija, ir-rispett u l-fraternità fis-soċjetà; u jassigura li jkun hemm ambjent san u vibranti għal kulħadd.

F’dak li jirrigwarda lill-Iżlam hemm żewġ partijiet maġġuri mit-tagħlim tiegħu: waħda hija l-obbligazzjoni lejn Alla u l-oħra hija l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien ta’ Alla. L-obbligazzjoni lejn Alla hija li wieħed jikkonsidra li Huwa jistħoqqlu l-ubbidjenza u l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien hija li wieħed għandu jkun ħanin mal-ħolqien ta’ Alla. Fil-qosor, it-tnejn iridu jimxu paralleli ma’ xulxin jiġifieri li l-qima lejn Alla u l-mogħdrija mal-ħolqien ma jistgħux jinfirdu minn xulxin.

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jiddikjara: “Hemm żewġ komponenti biss ta’ reliġjon: waħda hija l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-oħra hija li wieħed tant għandu jħobb l-umanità li wieħed għandu jaħseb li d-diffikultajiet tagħhom isiru kompletament tal-individwu.”

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana li tħaddan il-motto magħruf tagħha “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd” hija dejjem impenjata biex isservi lill-umanità f’kull soċjetà fejn tgħix b’entużjażmu u devozzjoni.

Filwaqt li jkompli jenfasizza l-fatt tal-importanza tas-servizz lill-umanità u filwaqt li jkompli jħeġġeġ lill-komunità tiegħu biex dejjem tkun lesta biex taqdi lill-umanità, huwa jikteb:

“Il-prinċipju li nħaddnu huwa dak li għandna l-ġenerożità f’qalbna għall-bnedmin kollha. Jekk xi ħadd jara d-dar tal-ġar li huwa Ħindu qiegħda taqbad u ma jersaqx ’il quddiem biex jgħin ħalli jintefa n-nar, sinċerament niddikjara li dak m’għandux x’jaqsam miegħi. Jekk xi ħadd mis-segwaċi tiegħi, meta jara lil xi ħadd qed jipprova joqtol wieħed Nisrani ma jippruvax isalvah, jien niddikjara solennement li dak m’għandux x’jaqsam magħna.”

Bla dubju ta’ xejn, l-ebda att ta’ ġenerożità m’għandu inqas importanza minn oħrajn, madanakollu ċerti azzjonijiet huma importanti ħafna u għandhom jiġu rikonoxxuti. Wieħed minn dawn l-atti erojċi sar minn membru tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Masood Malik, flimkien ma’ xi rġiel oħra, meta salvaw il-ħajja ta’ żewġt irġiel meta l-karozza tagħhom laqtet crash barrier, inqalbet u ħadet in-nar fi Triq St Andrew’s, San Ġiljan.

Masood jirrakkonta li kienu xi 1.30am tal-Ħadd filgħodu tal-21 ta’ Ġunju meta ra karozza maqluba qed taqbad, waqt li kien qed isuq minn dawk l-akkwati. Huwa pparkja f’daqqa u ġera lejn il-karozza. Huwa sema’ n-nies iwerżqu għall-ajjut u għaldaqstant iddeċieda li jkisser il-ħġieġa ta’ wara. Huwa rnexxielu u ħareġ raġel minn ġol-karozza li kienet qed taqbad. Sadattant, waslu tlieta min-nies oħra u flimkien irnexxielhom joħorġu lit-tieni persuna minn ġol-karozza.  

Masood għandu wkoll taħriġ fl-ewwel għajnuna u huwa bniedem sportiv, ħiliet li żgur jgħinu biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies.  

Jiena qed nikteb din l-istorja biex minnha nislet ftit konklużjonijiet bażiċi. L-ewwel nett, qatt taħseb li hemm xi tagħlim li mhux relevanti, għaliex kulma nitgħallmu huwa utli u jista’ jservi biex ngħinu lil ħaddieħor. It-tieni, it-taħriġ fl-ewwel għajnuna huwa neċessarju immens u għalhekk nissuġġerixxi li ħafna aktar nies ikollhom ftit taħriġ bażiku.

It-tielet, qatt toqgħod lura meta tinqala’ opportunità biex tgħin lil ħaddieħor, anki f’affarijiet żgħar. Ir-raba’, li sservi lill-umanità hija kawża nobbli għalhekk kollha għandna nkunu impenjati li ngħinu lill-bnedmin b’kull mod possibbli, fiċ-ċrieki tagħna u anki aktar, skont il-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħna. Kif ngħidu bil-Malti ‘Kull qatra tgħodd’; ċertament li kull att ta’ ġenerożità għandu l-valur tiegħu.

Is-servizz lejn l-oħrajn huwa riċetta għal ħajja twila. Alla Gglorifikat wiegħed fil-Koran Imqaddes li dawk li jgħinu lill-proxxmu u juru li huma esseri fejjieda, ikollhom ħajjithom imtawla. “Dak li jkun ta’ fejda lill-bniedem, jibqa’ fid-dinja.” (13:18)

Huwa assolutament vera li l-ħajja ta’ persuna li hija sors ta’ fejda għad-dinja hija mtawla, u wieħed li jaqla’ l-inkwiet jitlaq minn din id-dinja aktar malajr.

L-aqwa ta’ ġens il-bniedem huwa dak li jservi lill-umanità. 

It-Torċa, Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020, minn Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Human Rights, Humanitarian Work - Serving Mankind, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment