Taking care of the environment

NIEĦDU ĦSIEB L-AMBJENT

KULL META TINQATA’ XI SIĠRA, GĦANDKOM TĦAWLU TNEJN MINFLOKHA

Fid-dinja moderna teknoloġika fejn insibu modi ta’ komunikazzjoni u ta’ trasport mill-aqwa, l-impatt tat-tibdil fil-klima wkoll jinħass u jidher mad-dinja kollha u qed isir aktar gravi ma’ kull ġurnata li tgħaddi. Allura, iż-żmien jitlob li nagħmlu minn kollox sabiex nipproteġu l-ambjent tagħna. Aħna wasalna f’punt fejn ma nistgħux inħallu din id-dinja tinqered iktar. Għalhekk, huwa importanti li l-umanità kollha tingħaqad flimkien u naħdmu id f’id sabiex insalvaw l-ambjent tagħna mill-qirda totali.

Tibdil fil-klima

Dan l-aħħar żagħżugħ talab l-opinjoni tal-Qdusija tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, il-Mexxej tal-Komunità Ahmadiyya, li għandu għerf profond fuq dan is-suġġett, rigward is-sitwazzjoni attwali tal-klima u kif wieħed għandu jipprova jindirizza din il-kwistjoni.

It-tweġiba tiegħu hija valida ħafna. Fi ftit kliem sempliċi imma profond huwa spjega din il-kwistjoni u r-rimedju tagħha. Huwa qal li l-problema tat-tibdil fil-klima hija kwistjoni kullimkien madwar id-dinja, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn il-popolazzjoni qed tiżdied fin-numru mingħajr ebda proporzjon. U biex takkomoda din il-popolazzjoni, iż-żoni residenzjali qed jiżdiedu u minħabba ż-żoni residenzjali li qed jiżdiedu, il-foresti qed jinqatgħu wkoll.

Din id-deforestation qed tikkawża wkoll tibdil fil-klima. Barra minn hekk, il-konsum tal-fuel għall-mezzi tat-trasport għandu jitnaqqas ukoll. Aħna l-bnedmin, tant sirna għażżiena, li jekk irridu mmorru minn post għall-ieħor u d-distanza hija biss 100 jew 200 metru, minflok nimxu, nieħdu l-mutur jew il-karozza tagħna biex immorru f’dak il-post. B’dan il-mod qed titniġġes aktar l-atmosfera.

Huwa ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jippromwovu l-mixi u jimmotivaw lil xulxin biex dejjem jagħżlu l-mixja u jnaqqsu l-użu tal-muturi jew tal-karozzi, kemm jista’ jkun possibbli.

Kull meta tinqata’ xi siġra…

Barra minn hekk huwa qal li ż-żgħażagħ għandhom jibdew skemi biex iħawlu s-siġar fil-foresta u f’żoni differenti, fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Iż-żgħażagħ għandhom ikunu eżempju eċċellenti f’dan ir-rigward. Huwa qal li, “Għandkom dejjem tkunu ħerqana biex taraw li kull meta tinqata’ xi siġra, għandkom tħawlu tnejn minflokha.”

Fil-kuntest lokali ta’ pajjiżna, naħseb dan il-punt jagħmel ħafna sens. Allura għandna  nħawlu ħafna siġar fil-lokalitajiet tagħna u nżidu l-green zones.

Ħawwel Siġra

Hawnhekk nixtieq nipproponi proposta sempliċi, fattibbli, prattikabbli u effettiva ħafna biex il-lokalitajiet tagħna u tabilħaqq pajjiżna jsir pajjiż aħjar f’termini ta’ ambjent. Flimkien, bi ftit sforz kollettiv, nistgħu nagħmlu bidla kbira u flimkien nistgħu nagħmlu pass kbir ’il quddiem.

Jiena nipproponi li kull wieħed u waħda minna, kull meta niggradwaw, niżżewġu, ikollna t-tfal, nixtru d-dar, jew ikollna xogħol ġdid, għandna nħawlu mill-inqas siġra waħda fl-inħawi tagħna.

Fil-qosor, għandna nagħmluh dmirna li f’kull mument memorabbli ta’ ħajjitna għandna nagħtu rigal lil pajjiżna billi nħawlu siġra fil-lokalità tagħna. Permezz ta’ din il-kampanja mal-pajjiż kollu, fi ftit snin, nistgħu nibnu ambjent aktar f’saħħtu għalina nfusna u għall-ġenerazzjonijiet tagħna li ġejjin.

Għaliex għandna nħawlu s-siġar?

Għandna nħawlu s-siġar għax bis-siġar il-lokalitajiet tagħna u pajjiżna se jkunu aħjar, jidhru mill-isbaħ, u se jkollna ġmiel naturali. Barra minn hekk, bis-saħħa tas-siġar, l-arja tkun iżjed nadifa u l-ambjent iktar sabiħ u rilassanti. Is-siġar inaqqsu t-tniġġis, jiffriskaw l-arja, u jagħtuna l-ossiġnu. Fil-fatt, meta jkun hemm is-siġar, il-ħmieġ fl-arja jonqos drastikament u nistgħu nieħdu nifs nadif u frisk.

Is-siġar huma ħbieb tal-bniedem u huma dejjem lesti biex iservuna; huma jagħtuna frott bnin li huwa tajjeb għal saħħitna, joffru post fejn wieħed jista’ jistkenn mix-xemx, anke ħafna għasafar jistkennu fuq il-friegħi tagħhom. Nagħmlu l-għamara mill-injam tas-siġar, nagħmlu karti li niktbu fuqhom u anke nippubblikaw kotba. Fil-qosor, is-siġar tassew jagħmlulna ħajjitna isbaħ u aħjar. L-art mingħajr siġar hija bħal deżert. Is-siġar għandhom irwol sinifikanti biex jagħmlu l-art tagħna aktar sabiħa, attraenti u b’saħħitha. Fil-qosor, is-siġar huma parti integrali ta’ ħajjitna. Għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nibżgħu għalihom u nieħdu ħsiebhom sabiex pajjiżna jsir mill-isbaħ u ngawduhom sabiex nibqgħu f’saħħitna.

It-Torca | Sunday 9 May 2021 | Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam, Environment, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Food for the homeless

The Youth wing of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, the Majlis Khuddam-Ul-Ahmadiyya, provided lunch for the homeless people at the ‘Dar Leopoldo’, Gzira. The food was homemade and prepared according to the needs of the residents of this homeless shelter. Youth Leader, Haroon Ahmad Khan, said that the message of Ramadan besides the worship of the Lord is to serve humanity.

Posted in www.ahmadija.org.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Mother’s Day: Kindness to parents

Posted in Ahmadiyya Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Donation of masks and hand sanitizers to FSWS

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta presented a donation of hand sanitizers and certified masks to FSWS (Foundation for Social Welfare Services) so these could be distributed among those in need. The donation was presented to Mr. Alfred Grixi, the CEO of FSWS, at the Detox Centre in Gwardamangia. The Director of the Sedqa Agency Charles Scerri and the Clinical Chairperson of the Detox Centre Dr Anna Maria Vella were also present during the presentation; event was held on 27th April 2021.

Posted in Serving Humanity, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 41

ID-DAWL MAY 2021: http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_041.pdf

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Why family separations are increasing?

Tliet separazzjonijiet kuljum – X’inhi r-raġuni?

It-Torca, 25 April 2021, Laiq Ahmed Atif, amjmalta@gmail.com

Illum il-ġurnata, l-ilmenti dwar intolleranza fiż-żwieġ qed jiżdiedu. Kultant, l-affarijiet taż-żwieġ u l-kunflitti tagħhom jirriżultaw f’sitwazzjonijiet ħżiena u ta’ ħsara kbira, u l-koppja tispiċċa fis-separazzjoni.

Dan l-aħħar smajt fl-aħbarijiet fuq Television Malta li fis-sena tal-pandemija ġew irreġistrati medja ta’ 3 separazzjonijiet kuljum. Skont iċ-ċifri uffiċjali s-sena li għaddiet ġew irreġistrati 1,143 separazzjoni f’Malta.

Dawn il-figuri huma xokkanti ħafna minħabba ċ-ċokon ta’ pajjiżna. Nifhem li l-pandemija ġabet ħafna sfidi lill-familji u l-koppji miżżewġa, imma huwa wkoll importanti li nevalwaw din is-sitwazzjoni biex nifhmu x’qed jikkawża nuqqas ta’ qbil bejn il-koppji li jwasslu biex jisseparaw it-toroq ta’ ħajjithom. 

Għaliex id-djar paċifiċi qed jinbidlu f’post tal-infern? Għaliex id-dar qed issir kamp tal-battalja għalihom? X’inhi r-raġuni għal din iż-żieda sostanzjali fis-separazzjonijiet? U fuq kollox: X’inhu r-rimedju?

Naħseb l-ewwel u qabel kollox għandna nifhmu li l-azzjonijiet tagħna mhumiex limitati f’erba’ ħitan ta’ djarna, imma l-impatt tagħhom jinħass ukoll fis-soċjetà, li fl-aħħar jaffettwa lill-pajjiż kollu. Allura huwa importanti immens li nagħmlu sforz pożittiv biex nappoġġjaw il-progress tal-pajjiż.

Għandna nifhmu wkoll li kull min qed joħloq dawn il-problemi, billi jħabbat lilu nnifsu fix-xibka tal-ego tiegħu stess, mhux biss qed joħloq problemi għalih innifsu u għall-parti l-oħra, iżda wkoll joħloq problemi għall-pajjiż. Dan huwa l-fatt, u huwa ovvju li l-ġid tan-nazzjon huwa mwaħħad mal-ġid tal-individwu.

Għalhekk jekk aħna rridu pajjiż san u progressiv, allura għandna biex insaħħu l-familji tagħna u nagħmlu kull sforz biex djarna jsiru kenn ta’ paċi, imħabba u kompassjoni.

Imma kif nistgħu niksbu dan l-għan?

L-ewwel nett, il-koppji li għal xi raġuni qed jgħaddu minn xi problemi għandhom jivvalutaw jekk humiex taħt l-influwenza tal-ego tagħhom stess. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa għandhom jirriflettu dwarhom infushom.

Wara li jsibu l-kawżi tal-affarijiet li joħolqu n-nuqqas ta’ qbil bejniethom, kemm il-koppji kif ukoll il-familji tagħhom għandhom jibdew il-proċess tar-rikonċiljazzjoni permezz ta’ djalogu kostruttiv u effettiv bejniethom. Dan id-djalogu għandu jkun ċar, sinċier u bla ebda kundizzjonijiet.

L-Iżlam tana tagħlim sabiħ biex insaħħu r-relazzjonijiet familjari tagħna u nistabbilixxu ambjent ta’ mħabba u affezzjoni fid-djar tagħna. Alla jgħid li meta l-koppji jiżżewġu għandhom dejjem jimxu mal-verità u jsiru ġusti. Jekk il-koppja tiddeċiedi li dejjem se żżomm l-imħabba ta’ Alla ġo qalbhom u jgħinu lil xulxin b’responsabbiltà sħiħa dan se jsaħħaħ ir-relazzjonijiet tagħhom.

Għalhekk, kemm ir-raġel kif ukoll il-mara għandhom jibqgħu sodi fuq it-tjieba u l-pjetà, jitolbu biex ir-relazzjoni reċiproka tagħhom tissaħħaħ u jkollhom konsiderazzjoni u rispett għal xulxin u għall-qraba ta’ xulxin. Għandna nifhmu li r-relazzjonijiet mibnija fuq il-fiduċja u r-rispett isiru immuni mill-perikli esterni, u b’hekk jiġu evitati ħafna misunderstandings bejniethom.

Jekk hemm kwistjoni, irrispettivament minn min ħalaqha, ir-raġel u l-mara għandhom jiċċarawha billi jitkellmu ma’ xulxin bi mħabba u affezzjoni, u jindirizzaw is-sitwazzjoni immedjatament. Li tħalli l-kwistjonijiet ifixklu ma joħloq xejn għajr mibegħda, xquq fir-relazzjonijiet u djar imkissrin.

Il-ġenituri u l-qraba għandhom jgħinu lill-koppja biex isolvu l-kwistjoni, jekk jinqala’ xi ħaġa bejniethom, u għandhom ilissnu kliem li jista’ jsaħħaħ ir-relazzjoni tal-koppja. Il-ġenituri għandhom ikunu ta’ spalla effettiva għal uliedhom.

Jiena dejjem nemmen u konvint f’dan il-prinċipju tad-deheb li kull meta jinqala’ xi ħaġa wieħed għandu jkun raġonevoli u mhux emozzjonali. Allura, f’dawk il-kwistjonijiet kollha, minflok ma wiħed jieħu deċiżjoni emozzjonali, wieħed għandu juża r-raġuni biex jieħu dawk id-deċiżjonijiet. Dan huwa punt kruċjali f’kwalunkwe relazzjoni, inkluż iż-żwieġ.

Barra minn hekk, ir-rabja hija velenu, għalhekk il-koppji miżżewġin għandhom dejjem jippruvaw jevitawha b’kull mod, tkun xi tkun.

Biex jikkontrolla r-rabja tiegħu, il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal li jekk persuna rrabjata tkun bilwieqfa, għandha toqgħod bilqiegħda, u jekk tkun bilqiegħda tibda b’xi talba u tixrob l-ilma kiesaħ jew tieħu banju.

Osservajt li huma l-arroganza u n-nuqqas ta’ qalb tajba u n-nuqqas ta’ tolleranza li jsiru l-bażi tal-biċċa l-kbira tal-kunflitti matrimonjali. Jekk parti waħda tgħid xi ħaġa, il-parti l-oħra, minflok ma ttemm il-kunflitt billi turi tolleranza, twieġeb lura b’aktar aggressjoni. Bħala riżultat, il-kunflitti jsiru twal.

Iż-żewġ naħat huma responsabbli biex joħolqu lmenti u jeqirdu djarhom. Jekk in-nies miż-żewġ naħat jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom u jsiru ġusti fil-qalb, problemi bħal dawn qatt ma jinqalgħu.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, wissa lil nies bħal dawn li, filwaqt li t-tnejn li huma jaraw difetti f’xulxin, irid ikun hemm ukoll xi kwalitajiet li jogħġbuhom f’xulxin ukoll. Mhuwiex possibbli li jkun hemm biss difetti fil-persuna l-oħra.

Jekk niffokaw fuq il-kwalitajiet tajbin u nadottaw id-drawwa tas-sagrifiċċju, allura nistgħu niżviluppaw atmosfera u ambjent ta’ armonija, imħabba, affezzjoni u rikonċiljazzjoni fi djarna.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Malta, Women, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Fasting – A Blessed Institution

Is-sawm – istituzzjoni mbierka

Il-Leħen 25 April 2021, Imam Laiq Ahmed Atif

Is-sawm huwa forma ta’ qima u devozzjoni. Din il-forma ta’ qima tinstab universalment fir-reliġjonijiet kbar kollha tad-dinja. Għalkemm hemm differenzi fil-mod kif is-sawm huwa pprattikat f’reliġjonijiet differenti, iżda l-idea ċentrali tas-sawm hija preżenti kullimkien.

Il-Koran Imqaddes jiddikjara: “Intom li temmnu, is-sawm huwa obbligatorju għalikom, bħalma kien għal dawk ta’ qabilkom, ħalli tkunu tistgħu ssiru devoti.” (2:184)

Dan il-vers juri biċ-ċar li s-sawm kien dejjem parti integrali mill-kmandamenti spiritwali, u l-bniedem ta’ kull żmien kien mistenni li jsum sabiex isir persuna ġusta, twajba u devota. Sabiex il-bniedem jikber fil-karattru tiegħu, u jsir persuna onorabbli.

Meta wieħed jidħol fid-dettall isib li l-għan prinċipali ta’ dan l-eżerċizzju spiritwali, bħall-forom l-oħra kollha ta’ qima fl-Iżlam, huwa l-kisba tal-imħabba ta’ Alla u sabiex intejbu l-ispiritwalità tagħna.

Il-kelma Ramadan imbagħad fl-Għarbi tfisser ‘żewġ sħaniet’, jew ‘żewġ imħabbiet’ – l-imħabba ta’ Alla, u l-imħabba tal-umanità. Matul ix-xahar tar-Ramadan il-bniedem jikber f’dawn iż-żewġ imħabbiet. Meta jagħmel sagrifiċċji fiżiċi u jagħmel meditazzjoni spiritwali huwa jifhem iktar xi jfisser li tkun fl-imħabba ma’ Alla u mal-proxxmu.

Il-Musulmani fid-dinja kollha huma ordnati li jsumu għal xahar sħiħ kull sena. Ix-xahar tas-sawm, li huwa xahar lunari, jiġi ħdax-il jum aktar kmieni kull sena, b’hekk idur matul is-sena u f’kull parti tad-dinja jolqot l-istaġuni kollha wieħed wara l-ieħor.

Fl-Iżlam, is-sawm huwa obbligatorju għal kull adult, b’ċerti eċċezzjonijiet. Persuna marida, xi ħadd li qed jivvjaġġa, mara tqila jew li qed tredda’, persuna anzjana, xi ħadd li jsib l-esperjenza tas-sawm iebsa ħafna minħabba l-età jew xi diffikultà oħra, dawn kollha huma eżentati.

Meta l-marda hija temporanja, il-bniedem għandu jsum dawk il-ġranet tas-sawm li tilef wara r-Ramadan, imma jekk il-mard huwa permanenti, bħal fil-każ tax-xjuħija jew xi marda kronika, l-eżenzjoni ssir assoluta. Is-sawm jinvolvi t-tiċħid mill-ikel u x-xorb mis-sebħ (bejn wieħed u ieħor siegħa u nofs qabel tlugħ ix-xemx) sa nżul ix-xemx.

Is-sawm huwa eżerċizzju spiritwali, is-sawm jgħallem id-dixxiplina u jistimula t-talb, il-karità, it-twettiq ta’ għemejjel oħra tajba, u l-astensjoni mill-ħażen. Huwa jinkoraġġixxi wkoll l-iżvilupp tal-grazzja, tas-sabar, tal-qlubija, tal-umiltà, tas-sempliċità, u tas-sagrifiċċju.

Għan tas-sawm tul ir-Ramadan huwa biex ifakkarna fis-sofferenzi tan-nies li ma għandhomx riżorsi biżżejjed. Meta wieħed ma jikolx u ma jixrobx għal ġurnata sħiħa, hu jibda jirrealizza xi jfisser il-ġuħ u l-għatx u minn xiex jgħaddu l-foqra.

Matul dawn il-ġranet tal-pandemija, is-sawm jagħmel ħafna sens għalina. Il-messaġġ tas-sawm huwa dak li nieħdu ħsieb xulxin, ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, inkunu ta’ spalla effettiva lil xulxin, inxerrdu kelma ta’ kuraġġ, nuru s-solidarjetà ma’ xulxin, nimmotivaw lil dawk li jħossuhom imfarrka, imweġġgħin, iżolati u dgħajfa.

Ir-Ramadan jgħallimna li nagħtu l-ikel lil min għandu l-ġuħ, l-ilma lil min għandu l-għatx, libsa lil dawk li m’għandhomx, nixtru mediċini lill-morda, u nibqgħu fil-kuntatt ma’ xulxin, ma’ kulħadd kemm nistgħu.

Fuq kollox, is-sawm jgħallimna l-importanza tat-talb. Għalhekk, huwa opportunità mill-isbaħ li nqimu quddiem Alla u nitolbu lil dawk kollha li b’xi mod ġew affettati minn din il-pandemija, u sabiex din il-pandemija tintemm malajr.

Barra minn hekk, ir-Ramadan jgħallimna wkoll dwar l-importanza tal-ikel u l-ilma. Skont xi studji terz tal-ikel kollu għall-użu tal-bniedem jinħela. Allura l-messaġġ tar-Ramadan huwa dak li nibżgħu għall-ikel u l-ilma u ma naħluhomx.

Is-sawm mhuwiex biss l-astensjoni mill-ikel u x-xorb, iżda huwa xi ħaġa ħafna ikbar minn dan. Waqt is-sawm, wieħed irid jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u joqgħod lura milli jirrabja, jargumenta jew iġib ruħu b’xi mod irrazzjonali. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal: “Dak li jastjeni mill-ikel u x-xorb matul il-perjodu tas-sawm iżda ma jrażżanx lilu nnifsu milli jlissen gidba jkun qed jiċċaħħad għalxejn.”

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, is-Sawm, Islam, Malta, Muslim, Ramadan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The Significance of Ramadan

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment