Does God Exist?

Once a philosopher met with a Bedouin, and the philosopher asked him: Do you believe in God? The Bedouin replied: Yes I do believe in God. The philosopher asked him: What proof do you have of the existence of God? Can you provide an argument to prove the existence of God? The Bedouin’s reply was very simple yet so profound, and it is very important answer and comprehensively sheds sufficient light on the subject of existence of God. The Bedouin replied:

“When someone walks through the jungle and finds the excrement of a camel, he understands that a camel has passed that way. And when he finds a man’s footprints in the desert sand, he infers that a traveller must have walked through there. Why then can’t you seeing this world with its great paths, and the sky with its sun, moon and stars, realise that there is a Creator Who made it all?”

How very truthful, pure and full of wisdom are these words. The Holy Quran (14:11) also presents this argument and speaks of the design of the universe and says: “Are you in doubt concerning Allah, Maker of the heavens and the earth?” Everything in this world is a definite proof of the existence of a Creator – Allah – who created it.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bring a change in yourselves

“The fact of the matter is that God does as He pleases. He transforms desolate wastelands into inhabitations and reduces flourishing cities to ruins… Hence, bear well in mind that to depend on medicine and human strategies whilst putting aside God Almighty is extremely foolish. What is required is a completely new life; one full of seeking forgiveness from Allah. Those who are engaged heavily in worldly matters ought to be more fearful. Those in employment often fail to observe their obligations to God… Do not fail to offer the rights owed to God’s servants and the rights owed to God… Bear well in mind that one who does not thank their fellow man is ungrateful to God as well.” (Hazrat Mirza Ghulam AhmadasMalfuzat, Vol. 1, pp. 264-265)

Posted in Ahmadiyya Malta, God | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The Mother | L-Omm

Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | L-Orizzont 8 ta’ Marzu 2011

Kull sena fit-8 ta’ Marzu niċċelebraw “Jum Internazzjonali tan-nisa” u f’Mejju niċċelebraw “Jum l-omm”. Dawn ijiem huma importanti ħafna għax jfakkruna dwar l-importanza u d-dinjità tal-mara fis-soċjetà.

Nemmen li n-nisa jistħoqilhom rispett kbir, għax il-mara hija l-omm, il-mara hija l-bint, il-mara hija l-oħt kif ukoll mart ir-raġel. Kull relazzjoni hija tant sabiħa u ta’ rispett kbir. Illum irrid nikteb xi ħaġa dwar mara bħala l-omm.

L-omm hija l-iktar persuna importanti fil-familja. L-omm hija barka kbira minn Alla, li jista’ kollox. L-omm hija bniedma tajba, sabiħa, sinċiera u l-aħjar fost in-nisa. Meta ngħinu lil ommijietna nistgħu nġibu l-imħabba ta’ Alla tagħna. Kulħadd jista’ jikseb il-ferħ ta’ Alla u l-Ġenna Tiegħu billi jirrispetta lil ommu.

Meta nħarsu dwar ir-reliġjonijiet u s-soċjetajiet ċivili, nindunaw li kull wieħed minnhom ta importanza kbira għar-rispett lejn l-omm. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

“L-amar tagħna lill-bniedem huwa li juri tjubija mal-ġenituri tiegħu, ommu ġarritu bi tbatija, u wellditu bi tbatija; jinġarr (fi ħdan ommu) u jinfatam fi żmien tletin xahar.” (46:16)

Il-Bibbja Mqaddsa tgħallem: “Weġġaħ ‘il missierek u ‘l ommok, bħalma l-Mulej, Alla tiegħek, ordnalek; sabiex tgħix ħajja twila, u jkollok ir-riżq fl-art li l-Mulej, Alla tiegħek, se jagħtik.” (Id-Dewteronomju: 5:16)

“Weġġaħ ‘il missierek u ‘l ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” (San Mattew: 19:19)

Wara dan it-tagħlim ċar tar-reliġjonijiet hija importanti li nuru rispett kbir lill-ommijietna. Darba waħda f’kull sena jiġi jum l-omm biex ifakkarna li dan hu d-dmir tagħna li nħobbu u nuru unur kbir lejn ommijietna.

Darba waħda qrajt l-istorja ta’ xi ħadd li kien raġel tajjeb, famuż u ta’ għerf kbir, taż-żmien tiegħu. L-istorja tiegħu kienet impressjonabbli ħafna. Kien dejjem iħobb u jgħin ħafna lil ommu, li kienet xiħa.

Lejla waħda ommu qaltlu għal ftit ilma. Meta ra li ma sabx ilma fid-dar, lanqas ftit, ħa l-bomblu u mar barra biex ifittex l-ilma. Wara nofs siegħa, meta wasal lura d-dar bl-ilma sab li ommu kienet rieqda. Qal bejnu u bejn ruħu, “X’nagħmel issa? Jekk norqod u ommi titlobni l-ilma u jien nibqa’ rieqed u ma nqumx biex nagħtiha l-ilma, dak ma jkunx tajjeb għax għandha ħafna għatx”. Ħaseb u ddeċieda li ma jorqodx u joqgħod bil-wieqfa ħdejn is-sodda tagħha. Hekk għamel u qagħad wieqaf tul il-lejl kollu bl-ilma ħdejha.

Meta sebaħ u qamet qaltlu: “Għaliex inti bil-wieqfa ħdejn is-sodda tiegħi?”

Hu qal l-istorja kollha lil ommu li meta riedet l-ilma ma sabx fid-dar. Qalilha: “Għalhekk mort barra biex inġiblek l-ilma u meta wasalt lura d-dar sibtek rieqda. Imlejt tazza bl-ilma u qgħadt nistenniek tqum biex nagħtik x’tixrob. U għalhekk bqajt bil-wieqfa l-lejl kollu.” Meta semgħet l-istorja kollha kienet ferħana ħafna bl-għemil tiegħi u bdiet titlob lil Alla, għall-barka Tiegħu, fuqi.

Dan hu eżempju tajjeb u impressjonabbli għalina. U jekk aħna rridu li l-ommijiet tagħna jkunu ferħanin magħna, kif ukoll Alla tagħna, li jista’ kollox, allura huwa importanti li nħobbu, ngħinu u nirrispettaw ommijietna mill-qalb tul il-ħajja tagħna. Nitlob lil Alla għall-barka Tiegħu fuq l-ommijiet kollha tagħna. Ja Alla berkilna ommijietna. Amen

Omm!… xi ħlewwa, xi tjieba ta’ isem! Omm, il-kelma tal-faraġ fil-hemm,Omm, il-kelma tal-ħniena fil-ħtija,Omm, il-kelma li trażżan id-demm.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Women, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Islamic Culture

WHAT IS THE ISLAMIC CULTURE?

On 6 March 2022, replying to a question, His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, explained what Islamic culture is, and said:

“Islam is a universal religion and if Islam claims that it is a universal religion, then there should not be any question of culture there. People of different cultures will join Islam… They will only follow the teachings of Islam. And the teachings of Islam are that you should discharge your rights you owe to your Creator, Allah the Almighty. Worship Him as has been prescribed in the Holy Quran and as was practised by the Holy Prophet (peace and blessings be upon him). It is to follow the commandments and injunctions of the Holy Quran.”

“There are quite a number of Asian traditions which are contradictory to the teachings of Islam. That does not mean that Islam teaches those things… If you are offering five daily prayers and if you are morally good, if you are obeying the commandments of the Holy Quran – there are 700 or more commandments given in the Holy Quran – if you are following those, it is enough… So always see what the true teaching of Islam is.”

“Islamic culture is nothing but the teachings of Islam – that is, to practise whatever has been given in the Holy Quran. Apart from that there is nothing. If you are offering five daily prayers, if you are reading the Holy Quran, if you are morally good, if you are following the commandments of the Holy Quran, if you are not corrupt, if you are giving due respect to your parents, to your elders, if you are honest to the nation, if you are working hard wherever you are working, if you are a student, you are working hard to become a good student, then that is the culture and that is the teaching, apart from that nothing.”

HOW TO DEAL WITH NEGATIVITY

His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, explained:

“You have to make good friends. If you are a good-natured person and you follow the commandments given to us by Allah the Almighty then the first commandment is to bow before Him, to pray to Allah the Almighty. When the time of prayer comes during the school time, try to offer your prayer… So, by seeing this, your fellow students would know that you are a person of different nature.”

“If your morals are good, you always behave well, your language is always good, [you are] not doing any immoral things, not even thinking ill of others and you never try to harm anybody, do not fight or quarrel, you are always busy with your school studies or whatever extracurricular activities are given to you by the school, then they would know that these students are different. And those students who are of good nature, they themselves will come to you and try to make you their friend. So, this is the way.” READ This Article in MALTESE

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 53

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Eid-Ul-Fitr 2022 Mubarak

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

How is Eid-Ul-Fitr celebrated?

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Happy Labour Day

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment