To be free from sin

IL-ĦELSIEN MID-DNUB

Il-fatt huwa li ħadd ma jista’ jikseb il-ħelsien sħiħ mid-dnub, u lanqas ma wieħed jista’ jħobb verament lil Alla jew jibża’ Minnu, bħalma jistħoqqlu li jkun kawża ta’ biża’, sakemm wieħed ma jkunx kiseb għarfien u qawwa vera bl-għajnuna tal-grazzja u l-ħniena ta’ Alla stess. Huwa evidenti li l-għarfien sħiħ huwa l-bażi tal-biża’ u l-imħabba kollha u huwa biss wara li wieħed ikun kiseb l-għarfien u r-rikonoxximent ta’ xi ħaġa li l-imħabba, ix-xewqa, il-biża’ jew l-istmerrija għal dik il-ħaġa partikolari jistgħu jinbtu fil-qalb ta’ dak li jkun. Huwa ċertament veru li wieħed ma jistax jikseb l-għarfien sħiħ mingħajr il-konċessjoni ta’ Alla, u ma jista’ jibbenefika lil ħadd ħlief bil-grazzja ta’ Alla. Dan l-għarfien imbagħad jiftaħ il-bieb għat-tiftix u r-rikonoxximent tal-verità.

Huwa biss b’atti ripetuti tal-grazzja Divina li dan il-bieb jibqa’ miftuħ u ma jerġax jingħalaq. L-għarfien spiritwali, fil-qosor, jista’ jinkiseb biss permezz tal-grazzja Divina, u bis-saħħa tagħha biss li jista’ jibqa’ jeżisti. Il-grazzja Divina ssaffi u tkebbes l-għarfien, tneħħi l-veli li jitfaċċaw u tnaddaf in-Nafs-e-Ammārah [ir-ruħ li titqanqal għall-ħażen] mill-impuritajiet kollha tagħha. Tagħti s-saħħa u l-ħajja lir-ruħ u teħles lill-parti mħassra tagħha mill-ħabs tad-dnub u ssaffiha mill-passjonijiet ħżiena tagħha.

Barra minn hekk, din il-grazzja ssalva lill-persuna minn għadd ta’ passjonijiet karnali, u għamla ta’ trasformazzjoni sseħħ fil-bniedem u tiżviluppa fih stmerrija naturali għad-dnub. Minn hemm, proprju l-ewwel impuls li jinħass mir-ruħ, bis-saħħa tal-grazzja ta’ Alla, jissejjaħ du‘ā (supplika). Taħsbux li aħna diġà nitolbu kuljum, u s-Ṣalāt li noffru huwa wkoll talb; għaliex it-talb li jiġi wara l-għarfien vera u li jitwieled mill-grazzja Divina għandu lewn u sura għalkollox differenti. Dan it-talb huwa ħaġa li tikkonsma, huwa nar li jdub, huwa forza manjetika li tiġbed il-ħniena Divina, huwa mewt iżda li finalment jagħti l-ħajja, huwa għargħar infurjat li iżda jinbidel f’dgħajsa. Permezz tiegħu, kull għelt jissewwa u kull velenu fl-aħħar isir antidotu.

Imberkin il-ħabsin li qatt ma jieqfu jitolbu, il-għaliex jum fost l-oħrajn jistgħu jinħelsu. Imberkin l-għomja li jgħidu t-talb tagħhom b’entużjażmu, il-għaliex jum fost l-oħrajn għad jaraw. Imberkin dawk li jinsabu fl-oqbra li jitolbu ’l Alla għall-għajnuna u għall-assistenza l-għaliex jum fost l-oħrajn għad jinħarġu mill-oqbra tagħhom. Imberkin intom li qatt ma tegħjew titolbu, ruħkom iddub fit-talb, għajnejkom idemmgħu, u nar jitkebbes f’sidirkom li jeħodkom fi mkejjen mudlama u deżerti ħalli tkunu tistgħu ttiegħmu s-solitudni u jressaqkom lejn l-irrekwitezza u qrib il-ġenn, sakemm fl-aħħar tkunu tistgħu tirċievu premjijiet Divini.

L-Alla li qed inressaqkom Lejh huwa Ġentili, Ħanin, Modest, Sinċier u Fidil. Huwa juri l-ħniena Tiegħu ma’ dawk li huma umli. Intom ukoll għandkom tkunu fidili u titolbu bis-sinċerità u d-devozzjoni kollha, ħalli Huwa jkun jista’ juri l-ħniena tiegħu magħkom. Inqatgħu mill-kommozzjoni tad-dinja u tagħtux raġuni reliġjuża għall-argumenti egoistiċi tagħkom. Aċċettaw it-telfa f’isem Alla ħalli tkunu tistgħu ssiru werrieta għal rebħiet kbar. Alla juri l-mirakli lil dawk li jitolbu u dawk li jsaqsu jkunu mberkin bi grazzja straordinarja. It-talb jiġi minn Alla u lejh jerġa’ jmur. Bis-saħħa tat-talb Alla jkun qrib tagħkom daqs ħajjitkom stess.

L-ewwel grazzja tat-talb hija li din iġġib bidla qaddisa f’persuna, u bħala konsegwenza Alla jwettaq ukoll trasformazzjoni fl-attributi Tiegħu. L-attributi tiegħu ġeneralment ma jinbidlux iżda, għal persuna daqshekk trasformata, Huwa jġib ruħu b’mod differenti, li d-dinja mbagħad ma tintebaħx biha. Ikun jidher li Huwa sar Alla ieħor, madanakollu fil-verità ma jkun hemm l-ebda Alla ieħor. Il-verità hi li din tkun manifestazzjoni ġdida Tiegħu li turih f’dawl għalkollox differenti. Huwa f’dak il-mument li Alla, b’rispett lejn din il-bidla speċjali, iwettaq ma’ dik il-persuna trasformata dak li ma jagħmilx ma’ ħaddieħor. Dawn huma dawk li jissejħu mirakli.

(Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u l-Maħdias, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ruhani Khazain V. 20, p. 221-223)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 59

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Avoid interest

EVITAW L-INTERESSI

Alla jneħħi l-interessi u jżid il-karità. (2: 277)

O intom li temmnu! Ibżgħu minn Alla u ċedu dak li jibqa’ mill-interessi, jekk tassew temmnu. (2: 279)

O intom li temmnu! Taħtfux l-interess li jinvolvi żidiet diversi; u ibżgħu minn Alla sabiex tistgħu tirnexxu. (3: 131)

Dak li tħallas bħala mgħax li jista’ jżid il-ġid tan-nies, ma jiżdiedx quddiem Alla; imma dak kollu li tagħti f’Żakaat (karità) għall-imħabba ta’ Alla—huma dawn li jżidu ħafna l-ġid tagħhom. (30:40)

Ħażrat Mirża Masroor Aħmadaba, il-Kap Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, jgħid: “Il-Koran Imqaddes iggwidana (dwar l-interessi) billi jgħid: aħarbu l-interessi għaliex l-interessi huma saħta tant li huma periklu għall-paċi domestika, nazzjonali u internazzjonali. Ġejna mwissija li dak li jaċċetta l-interessi jum wieħed ikun dak li Satana jkun ikkastigah bil-ġenn. Għalhekk aħna l-Musulmani ġejna mwissija biex naħarbu sitwazzjoni bħal din, nieqfu ninnegozjaw fl-interessi għaliex il-flus li jiġu mill-interessi ma jkabbrux il-ġid tiegħek, għalkemm fid-dieher jidhru li qed jiżdiedu. Hu inevitabbli li jiġi żmien meta l-effetti veri joħorġu. Barra minn hekk, aħna ġejna mwissija li ma nistgħux nidħlu f’negozju ta’ interessi, bi twissija li jekk aħna nagħmlu hekk, inkunu qed immorru kontra r-rieda ta’ Alla… Alla Omnipotenti jgħid: Ersqu lejn il-paċi li tista’ tkun biss garantita meta jkun hemm kummerċ ġenwin u ta’ ġid u meta r-riżorsi jitqiegħdu għall-użu b’mod propju u ġust… Infakkar li l-paċi vera tad-dinja tinstab biss billi nduru lejn Alla. Jalla Alla jagħmel possibbli li d-dinja tifhem dan il-punt u mbagħad il-bnedmin ikunu jistgħu jaqdu d-dmir lejn id-drittijiet tal-oħrajn.” (Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi, p. 37-38)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 58

Posted in Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged | Leave a comment

What does solidarity mean?

Xi tfisser is-solidarjetà?

Laiq Ahmed Atif | Il-Leħen | Sunday 6 November | amjmalta@gmail.com

Is-solidarjetà hija valur mill-isbaħ. Imma xi tfisser din il-kelma tant sabiħa? Ħafna drabi n-nies jaħsbu li s-solidarjetà tfisser meta xi ħadd f’pajjiżna jew membru tal-familja, mill-qraba u l-ħbieb, ikun f’xi diffikultà jew għandu xi bżonn partikolari u nkunu miegħu f’dawk il-mumenti diffiċli; din hija s-solidarjetà.

Huwa minnu u, kif jgħidu ‘charity begins at home’, li s-solidarjetà tibda mid-dar, imma ċ-ċirku tagħha mhix limitata sad-dar, imma dan huwa valur li m’għandu l-ebda fruntieri, l-ebda ħitan; u huwa bla limitu.

L-ispirtu reali ta’ sagrifiċċju

Il-bniedem veru jibda din il-mixja tas-solidarjetà miċ-ċokon tiegħu imma mbagħad ikompli jespandi, ikompli jżid din it-tjubija u servizz u ma jċaħħad lil ħadd minnu. L-ispirtu reali ta’ servizz u sagrifiċċju huwa li nissagrifikaw kontinwament u l-ambitu tagħna għandu jitwessa’. U li ma nżommu l-ebda tip ta’ diskriminazzjoni lejn ħadd u li wieħed ikun impenjat għas-servizz tal-umanità hija s-solidarjetà reali. Inkella, ikun eżerċizzju bla sens u ta’ egoiżmu u importanza personali.

Tkun qalbek tajba ma’ kulħadd

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jgħid li, iċ-ċirku ta’ dawk li lilhom trid tintwera l-qalb tajba, huwa vast ħafna. L-ebda nies jew individwi m’għandhom jiġu esklużi. Ma ngħidlekx, bħall-poplu injorant ta’ din l-età, biex tillimita l-qalb tajba tiegħek mal-Musulmani, jew man-nies tal-fidi partikolari.  

Le! Jien ngħid li trid tkun qalbek tajba mal-Ħlejjaq kollha ta’ Alla, ikun min ikun, jew ikun xi jkun, kemm jekk Ħindu, Nisrani jew Musulman jew xi ħadd ieħor. Qatt ma jogħġobni d-diskors ta’ nies bħal dawn li jfittxu li jillimitaw il-qalb tajba għal tagħhom. Kemm-il darba għedt li qatt m’għandek tagħmel iċ-ċirku tiegħek inqas jew iqsar jew tillimita t-turija ta’ qalb tajba tiegħek.

L-attributi ta’ Alla

Irridu nipprattikaw l-attributi ta’ Alla f’ħajjitna u rridu nippruvaw insiru ġenerużi u nimxu fuq il-passi Tiegħu. Qatt Alla rristrinġa l-barkiet Tiegħu? Qatt ċaħħad lil xi nazzjon jew poplu mill-ħniena Tiegħu? Hemm xi nazzjon li huwa mċaħħad mix-xemx, l-arja, ix-xita, l-ikel, l-ilma eċċ. jew xi ħtieġa bażika oħra? Għalhekk, meta l-Ħallieq tagħna huwa Sid id-dinja kollha u ta’ kull nazzjon, allura għaliex għandna nillimitaw is-solidarjetà, l-imħabba u l-kompassjoni tagħna?

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Staying Faithful, Prayerful and Hopeful

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Fourth Jalsa Salana Malta 2022

Khilafat – Nizam – Obedience

By the grace of Almighty Allah, the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta successfully organised its 4th Jalsa Salana (annual convention) on Sunday, 30th October 2022, at the Gonzi Hall, Catholic Institute, Floriana. The convention was held in two sessions.

The first session started with the recitation of the Holy Quran by Hafiz Waqas Ahmad Sahib followed by a poem written by the Promised Messiahas, presented by Nasir Mahmud Sahib.

Jamaat-e-Ahmadiyya Malta is so fortunate to receive a special message from Beloved Huzoor, Hazrat Khalifatul Masih Vaa, for the Jalsa Salana Malta 2022, which was read out with an Urdu translation by Imam Laiq Ahmed, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta.

This was followed by a speech by Nauman Atif Sahib in English on the topic, Prayer: Our Identity & Hallmark. The next speech was in Urdu by Rauf Babar Sahib about “The importance & blessings of financial sacrifices.” Then, Kashif Hyder Sahib spoke in English on “Tabligh a collective responsibility”.

Musawar Ahmad Sahib delivered his speech on the topic of “Modern societies and means of training” in Urdu. Nasir Mahmud Sahib and his team read the poem followed by a speech about “The life & character of the Holy Prophet Muhammadsa, by Muhammad Ahmad Idrees Sahib.

The first session was concluded with a speech by Imam Laiq Ahmed Atif, Sadr Jamaat Ahmadiyya Malta, on the theme of this year’s Jalsa “Khilafat – Nizam – Obedience (خلافت۔ نظام۔ اطاعت)”

Second Session

TOGETHER FOR PEACE

By the grace of Almighty Allah, the second session of the Jalsa Salana (Annual Convention) 2022 was held on the theme of “Together for Peace.”

The Ahmadiyya Muslim Community organises its annual convention to increase religious knowledge, enhance spirituality, promote interfaith harmony, universal brotherhood, and to build bridges between people and to spread the message of love, hope and peace; and to join in supplications for the well-being of the society. Explaining the objectives of this convention the Holy Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat says: “These meetings will lead to progressive strengthening of a bond of mutual love and affection.’’

The session started with the recitation of the Holy Quran with English translation by Hafiz Waqas Ahmad; Jaree Ullah Khalid Sahib moderated the session and also highlighted the purpose of the Annual Convention.

Ms. Mary Gauci, President Happy Parenting Malta, highlighted the importance of peace within families and also presented three key words to ponder: me, memory & meaning. Who is me, what legacy I would like to leave and what that legacy would mean? Mr. Bryan Corlett, President Universal Peace Federation Malta, said that if we truly want peace then we must remember that, ‘peace starts with me.’ Ms. Umayma Elamin Amer, President of Migrant Women Association Malta, highlighted the importance of peace building within communities.

Rev. Mgr. Alfred Vella, the Head of Marriage Office Archdiocese of Malta, highlighted the importance of interfaith peace and particularly peace between Muslims and Christians and said that peace is possible.

The concluding speech was delivered by Imam Laiq Ahmed Atif, president of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, on the topic of “The Holy Prophet Muhammadsa & World Peace.”

He said, the Holy Prophet Muhammad, peace be on him, gave a simple yet magnificent principle that: ‘Like for others what you like for yourself’.

He explained that, peace is something that the world has always strived for. The true peace is not only external but also of the heart and mind; and the fact is that until there is peace of the heart and soul, external peace has no reality. Outer peace has no value in itself unless it is accompanied by the inner peace. Only that state of peace can be called peace that gives satisfaction both outwardly and inwardly. In fact, the state of peace can ensure harmony and serenity at home, as well as ensuring international harmony and peace.

People desire for peace to be established at every level, however a mere desire cannot bring about peace, for peace to be established concerted efforts, united force with mutual understanding while applying our collective wisdom and understanding are of paramount importance. When we desire peace, then it should not be a selfish desire, but a desire for the entire humanity. There should not be different standards in seeking peace for oneself and for others. If peace is not for the entire world, then it cannot be considered true peace.

He concluded with a passionate and fervent message of His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaa, the Spiritual Head of the Ahmadiyya Muslim Community, that he delivered to the world, on 8th October 2022, during his recent visit to the United State of America. He said:

“My ardent request and message to the world is that we must set aside our differences and work tirelessly to foster peace in society so that we may save our future generations, rather than, God-forbid, sentencing them to lives filled with nothing except misery and despair. Each of us has a role to play in the cause of peace.

Wherever there is cruelty or injustice, we must condemn it; we must urge our political leaders that instead of propelling our nations towards war and rather than raising the temperature through threats of retribution and violence, they should endeavour to cool the tensions that exist both at an international level and within nations through diplomacy and wisdom. They must ensure that the peace and security of the world remains their paramount objective. 

In this effort for peace, Muslims, Christians, Jews, Hindus, Sikhs should play their role. Those who do not believe in God or subscribe to any faith play their role. Rather than isolating ourselves and being fearful of one another, we must come together for the sake of humanity. Religious people should ardently pray according to their respective ways, seeking God’s help and mercy for true and lasting peace in the world to emerge. 

From the depth of my heart, I pray that the world is saved from all forms of destruction and devastation. I pray that the long shadows of war and bloodshed that hover above us give way to everlasting blue skies of peace and security. May God Almighty have mercy upon the world.” Ameen

People from different walks of life attended this convention. After the speeches traditional food was served and participants had more time to interact with each other. AlHakamAlfazl

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya: The True Islam, Annual Convention, Jalsa Salana, Jalsa Salana Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The desire for peace

IX-XEWQA GĦALL-PAĊI

Laiq Ahmed Atif | It-Torċa | Sunday 23 October | amjmalta@gmail.com

Id-dinja għandha bżonn livell għoli ħafna – sal-quċċata tal-muntanji – tal-ġustizzja u l-ugwaljanza jekk verament nixtiequ sinċerament il-paċi. L-ekwità, il-fairness u l-ġustizzja għandhom jipprevalu fuq kull interess personali. Alla l-Ħanin jgħid fil-Koran Imqaddes li, “u meta titkellmu osservaw il-ġustizzja, ukoll jekk il-persuna kkonċernata tkun tiġi minnek, u ssodisfaw il-patt ta’ Alla.”

Kull bniedem minn filgħodu sa filgħaxija jaħdem u jagħmel minn kollox sabiex ikollu ħajja diċenti, sana, serena u paċifika. Din hija xewqa naturali għal kull bniedem, ta’ kull żmien u ta’ kull pajjiż. Il-Mexxej tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, il-Qdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, jispjega din ix-xewqa u jgħid:

“Hija naturali li wieħed ikun jixtieq ħajja ta’ paċi u kuntentizza, nieqsa minn kull forma ta’ kunflitt. Kulħadd jixtieq li jgħix f’post fejn ikun hemm il-paċi u s-sigurtà. Kull persuna tixtieq li l-villaġġ, ir-raħal jew il-belt tagħha jkunu armonjużi u siguri. Kulħadd jixtieq li pajjiżu jgħix fil-paċi, li jimxi ’l quddiem u jkollu l-affarijiet kollha li jagħmlu l-ħajja aktar komda. Fl-aħħar nett, in-nies kollha jixtiequ ġewwa qalbhom li d-dinja kollha tgħix fil-paċi.”

Il-paċi hija prezzjuża

Bla dubju ta’ xejn m’hemm xejn li jixbah il-paċi. Il-paċi hija prezzjuża. Il-paċi mhijiex is-sempliċi assenza ta’ gwerra, iżda ambjent ta’ serenità, kompetenza, prosperità u benesseri. Il-paċi hija l-istat tal-moħħ li jgħinu jiżviluppa aktar, jivvinta u jiffjorixxi.

Alla għana l-fiżjoloġija umana bil-potenzjal intrinsiku li jiddistingwi l-mard mis-saħħa u l-fenomeni kreattivi minn fenomeni distruttivi. Bl-istess mod il-bniedem għandu l-fakultajiet meħtieġa biex jixtieq il-paċi u jifhem għaliex il-paċi hija importantissma għall-iżvilupp tagħna lkoll.

Marda ċkejkna tista’ tinfluwenza l-ġisem kollu

Mingħajr paċi d-dinja ma tistax timxi ’l quddiem, u lanqas il-bniedem ma jista’ jikber u jgħix il-ħajja mixtieqa. Anke jekk ikun hemm kwistjonijiet żgħar, dawn ukoll jaffettwaw ħajjitna, bħal marda ċkejkna li tista’ tinfluwenza l-ġisem kollu u tagħmlu jħossu skomdu. Ftit uġigħ f’xi parti tal-ġisem jagħmel il-ġisem kollu jbati, bl-istess mod, anke tfixkil żgħir jista’ jġiegħel lis-soċjetà kollha tbati; ġlied u kunflitti f’xi pajjiżi jistgħu jagħmlu lid-dinja kollha tbati u tħoss l-uġigħ u l-piż.

Naħdmu għall-paċi

Għalhekk, kemm huwa importanti li nifhmu u nixtiequ l-paċi dejjiema għalina u għad-dinja kollha, u mhux biss nixtiequ iżda naħdmu għaliha. Huwa wkoll importanti li naħsbu fil-qagħda kritika fid-dinja, insemmgħu leħinna u nesprimu l-biżgħat tagħna dwar in-nuqqas ta’ paċi u sigurtà li hawn fid-dinja. Huwa l-ħtieġa taż-żmien li nsejħu għar-restrizzjoni u r-riformi urġenti sabiex jitħarsu l-paċi u s-sigurtà fid-dinja.

It-theddida tal-lemin estrem

Imma sfortunatament ħafna, minflok ma jirranġaw il-modi tagħhom, qed jagħmlu s-sitwazzjoni tmur għall-agħar kuljum. Rajna wkoll iż-żieda fil-lemin estrem li qed ikun ta’ theddida profonda u serja għall-paċi u l-benesseri tal-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja. Din it-theddida f’isem in-nazzjonaliżmu mhux biss tiskala sitwazzjoni f’ċerti pajjiżi imma din ukoll qed topponi soċjetajiet multikulturali u pluralistiċi.

Il-villaġġ globali

Minflok ma nsibu modi u mezzi ta’ eżistenza armonjuża u inklussiva, ideoloġiji bħal dawn qed jibnu ħitan fi ħdan komunitajiet, soċjetajiet u tabilħaqq fil-pajjiżi. Għandna nitgħallmu naċċettaw, insostnu u nħaddnu din ir-realtà li d-dinja saret ‘villaġġ globali’, u l-ebda pajjiż ma jaffordja li jgħix f’iżolament. Jekk tassew nixtiequ l-paċi, allura rridu nifhmu dan il-fenomenu u naħdmu biex ngħixu b’mod paċifiku, armonjuż u bħal aħwa ma’ xulxin.

F’din l-era tal-globalizzazzjoni huwa importanti li nagħmlu minn kollox biex inwasslu l-messaġġ tal-paċi, tal-imħabba u tal-ħbiberija lil kulħadd, bla ebda differenza ta’ reliġjon, ta’ razza jew ta’ nazzjonalità u fehmiet politiċi.

Nosservaw il-ġustizzja

Hemm bżonn urġenti biex il-poter fid-dinja jiġi bbilanċjat. Ir-riżorsi naturali jiġu mqassma b’mod ugwali sabiex kulħadd jieħu dak li huwa dritt tiegħu u mhux iktar. Nazzjonijiet foqra u pajjiżi taħt l-iżvilupp m’għandhomx jiġu injorati bl-ebda mod. Il-pajjiżi żviluppati u sinjuri għandhom jgħinu lin-nazzjonijiet mhux żviluppati biex jieqfu fuq saqajhom.

L-ekwità, il-fairness u l-ġustizzja għandhom jipprevalu fuq kull interess personali. F’dan ir-rigward tal-ġustizzja vera u sħiħa, Alla l-Ħanin jgħid fil-Koran Imqaddes li, “u meta titkellmu osservaw il-ġustizzja, ukoll jekk il-persuna kkonċernata tkun tiġi minnek, u ssodisfaw il-patt ta’ Alla.” (6:153)

Dan huwa l-livell ta’ ġustizzja u ugwaljanza li d-dinja għandha bżonn illum.

Sabiex jinkiseb dan l-għan, u jiġu solvuti l-problemi eżistenti, il-pajjiżi kollha jeħtieġu li jikkollaboraw flimkien u bi spirtu ta’ unità jekk iridu li jiksbu l-paċi dejjiema.Għalhekk, huwa ferm importanti li flimkien niġbdu ħabel wieħed u nsiru familja umana waħda. Għax fl-għaqda hemm is-saħħa.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Justice, Peace, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment