Islam and Good Health

L-IŻLAM U S-SAĦĦA SANA

Salma S. Khan (Esperta tan-Nutrizzjoni)

Għal kull ħaġa li għandha x’taqsam mal-ħajja umana, l-Iżlam jipprovdi gwida għal ħajja sana u b’saħħitha. L-Iżlam jippromwovi t-teħid ta’ ikel li huwa tajjeb għas-saħħa u li wieħed jiekol bil-moderazzjoni. Rigward l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa, Alla jiddikjara fil-Koran:

“Intom li temmnu! Kulu mill-affarijiet tajba li Aħna pprovdejnielkom, u għidu grazzi lil Alla, jekk (tassew) lilu tqimu. Huwa pprojbixxa lilkom (il-laħam) ta’ annimali mejta, id-demm, laħam il-ħanżir, u kulma kien offrut (lill-idoli) minflok lil Alla.” (2:173-174) 

Hawnhekk, l-ewwel tliet kategoriji huma pprojbiti għax huma ta’ dannu għall-ġisem, u dak li hu ta’ dannu għall-ġisem huwa wkoll ta’ dannu għar-ruħ. Id-demm u l-laħam ta’ annimal mejjet bħala ikel jikkawżaw ħsara lis-saħħa u dan il-fatt ġie rikonoxxut minn ħafna awtoritajiet fuq il-mediċina. Barra minn hekk, skont l-Iżlam, l-ikel għandu jkun Ħalal u wkoll Tayyeb, għalhekk tajjeb għas-saħħa u pjaċevoli.

Barra minn hekk, l-ikel ma jaffettwax biss il-qagħda spiritwali u fiżika tal-bniedem, imma jaffettwa wkoll l-istat mentali tiegħu. L-ikel jilgħab irwol importanti fil-formazzjoni tal-karattru tal-bniedem, għalhekk, il-Koran Imqaddes jiddiriġina biex nikkonsmaw ikel tajjeb u leġittimu. Huwa jistqarr:

Intom il-bnedmin! Kulu minn dak li hu leġittimu u tajjeb fuq din l-art; u ssegwux il-passi tax-Xitan; tabilħaqq, huwa għalikom għadu ta’ vera.” (2:169)

F’dan il-vers, eżattament wara l-ordni li għandha x’taqsam mal-ikel, tissemma l-projbizzjoni biex ma nsegwux lix-Xitan. Din tirreferi għall-influwenza li l-azzjonijiet fiżiċi bħall-iffangar tal-ikel għandhom fuq il-kondizzjonijiet morali u spiritwali tal-bniedem. L-ikel li mhux leġittimu u mhux tajjeb għas-saħħa għandu tendenza li jgħarraq il-fakultajiet morali tal-bniedem u jfixkel l-iżvilupp spiritwali tiegħu.

Aktar minn hekk, tirreferi għall-ikel eċċessiv li jikkawża ħsara kbira lis-sistemi tal-ġisem. Ħafna mard fil-fatt huwa relatat ma’ drawwiet ta’ konsum ta’ ikel bla ebda kontroll bħad-dijabete, il-puplesija, il-mard tal-qalb u ċerti kankri. Alla jgħid fil-Koran:

Kulu u ixorbu iżda taqbżux il-limiti; tassew, Huwa ma jiħux gost b’dawk li jaqbżu l-limiti.” (7:32)

L-Iżlam iħeġġeġ il-moderazzjoni. Il-frażi taqbżux il-limiti’ tenfasizza l-importanza biex wieħed ma jikolx iżżejjed, anzi, tfakkar biex wieħed ma jikkonsmax dejjem l-istess tip ta’ ikel, imma għandu jvarja minn żmien għal żmien. U l-laħam, il-ħaxix, il-frott, eċċ., għandhom jiġu kkunsmati fi proporzjonijiet ġusti.

Interessanti li l-esperti tan-nutrizzjoni jirrikonoxxu l-fatt li meta wieħed iżomm dieta varjata bi proporzjonijiet ġusti, dan ikun essenzjali għal saħħa sana. Meta wieħed jiekol l-istess ikel kostantement ikun qed ikabbar ir-riskju li jiżviluppawlu għadd ta’ allerġiji.

Barra minn hekk, taħt il-gwida ta’ nutritionists ikkwalifikati u esperti oħra mediċi, ħafna gvernijiet fid-dinja, inkluż Malta, nedew kampanji biex wieħed jiekol sewwa. Dawn il-kampanji jippromwovu u jinkoraġġixxu ikliet li huma bilanċjati sew u għalhekk huma magħmula mill-gruppi ewlenin kollha tal-ikel, fosthom il-karboidrati, ix-xaħam, il-proteini u l-fajber. Bl-obeżità li qiegħda ssir problema fid-dinja kollha, studji ġodda li joħorġu kuljum jenfasizzaw kemm hu importanti li wieħed jiekol dieta sewwa, varjata u bbilanċjata bi proporzjonijiet korretti b’attentat ħalli wieħed inaqqas il-mard li huwa assoċjat mal-konsum ta’ ikel eċċessiv u li mhuwiex tajjeb għas-saħħa.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 16

Id-Dawl (The Light) APRIL 2019

  • Health is wealth
  • How to Stay Healthy?
  • Purity of Mind and
  • Cleanliness of Body
  • Islam and Good Health
  • Patience and Sincerity

Click here to read: ID-DAWL APRIL 2019 

Id-Dawl 16

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged , , , , , | Leave a comment

L-Armonija bejn ir-Razez

Il-21 ta’ Marzu huwa kkommemorat kull sena bħala l-Jum Internazzjonali dwar l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali bħala parti mill-kampanja tal-Ġnus Magħquda li tippromwovi l-armonija razzjali u l-ugwaljanza.

Il-qafas u s-sovrastruttura tat-twemmin Iżlamiku huma bbażati fuq prinċipju wieħed kardinali, il-prinċipju tal-unità tal-Ħallieq u tal-unità tal-umanità li Huwa stess ħoloq. Dan il-prinċipju uniku u effettiv jiġi mħeġġeġ b’manjiera distintiva ta’ mħabba u għożża reċiproka, solidarjetà umana, tolleranza u armonija fis-soċjetà. Dan it-tagħlim universali u profond tal-Iżlam huwa intenzjonat li joħloq kultura umana universali. Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ja bnedmin, aħna ħloqniekom minn raġel u mara; u qassamniekom fi tribujiet u fi tribujiet iċken ħalli ssiru tafu lil xulxin. Tabilħaqq, l-aktar nobbli minnkom quddiem Alla huwa dak l-aktar devot fostkom.” (49:14)

Il-messaġġ ta’ dan il-vers huwa ċar. M’hemm l-ebda klassijiet soċjali jew supremazija razzjali, iżda n-nies kollha huma ugwali, mingħajr l-ebda diskriminazzjoni jew distinzjoni. Ir-razza sħiħa umana mhix ħlief familja waħda.

Il-Qaddis Profeta Muħammadsa nieda digriet qawwi dwar l-ugwaljanza u l-armonija razzjali fl-aħħar prietka tiegħu tul l-Aħħar Pellegrinaġġ tiegħu f’Mekka. Huwa stqarr:

“Nies, dak li qed ngħidilkom, tridu tisimgħuh u tiftakruh. Alla għamilkom aħwa ta’ xulxin, għaldaqstant tkunux mifrudin. Kollha kemm intom ugwali. Il-bnedmin kollha, ta’ nazzjonijiet u tribujiet differenti, u ta’ pożizzjonijiet fil-ħajja diversi, huma kollha l-istess.

Bħalma s-swaba’ taż-żewġ idejn huma l-istess, hekk il-bnedmin huma ugwali għal xulxin. Ħadd m’għandu d-dritt, jew superjorità, fuq ħaddieħor. Intom kollha bħal aħwa.

Dak li qed nordnalkom illum ma jgħoddx biss għal-lum. Jgħodd għal dejjem. Intom mistennija li tiftakru dan u taġixxu fuqu sakemm titilqu minn din id-dinja u tmorru fl-oħra biex tiltaqgħu mal-Ħallieq tagħkom.  

Dak li għedtilkom, għandkom twassluh sat-truf tal-art. Forsi dawk li ma semgħunix jibbenefikaw minnu aktar minn dawk li semgħu.”

Dan il-messaġġ ta’ armonija razzjali, ugwaljanza u fraternità umana ngħata aktar enfasi mill-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u Maħdias, li jikteb:

“Jekk tixtiequ li Alla jkun kuntent bikom fis-smewwiet, ingħaqdu flimkien daqslikieku kontu aħwa mweldin mill-istess omm. Dak li jaħfer l-aktar it-trasgressjonijiet ta’ ħuh ikun l-aktar nobbli fostkom. Sfortunat ikun dak li jwebbes rasu u ma jaħfirx.” (Kashti Nuh, p. 21)

Ejja naħdmu id f’id, u ningħaqdu kontra kull tip ta’ diskriminazzjoni biex nibnu b’mod effettiv dinja aħjar – dinja ta’ unità, ugwaljanza, armonija u fraternità.

By: Imam Laiq Ahmed Atif, published in ‘Id-Dawl’ February 2019. 

Posted in Ahmadiyya Malta, Harmony, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none | Tagged | Leave a comment

Give peace a chance

Credit/Source: TimesofMalta Saturday, March 9, 2019.

The times we live in pose great challenges to the peace and prosperity of the entire world. Despite the fact that everyone appreciates and comprehends that the world badly needs peace, tolerance, harmony and forbearance, regrettably, it seems as though people are unwilling to take the necessary steps, measures and precautions to get there.

Sadly, the flames of wars and conflicts are being seen in many parts of the world and the storm clouds forewarning us of World War III are getting heavier by the day.

The horrific devastation of such a war is beyond imagination and its effects would last for decades to come. Children of current and future generations will, more than likely, be born crippled or with genetic defects due to the lasting effects of radiation.

A recent example of such threats to peace is the growing tension between two nuclear-armed countries, India and Pakistan. The situation is escalating day by day and army troops are being deployed in droves near boarder areas.

At this critical moment, the voice that needs to be heard is that of giving peace a chance. Every sane and sensible citizen of either country should work together to achieve peace and prosperity.

As a true lover of humanity, it is my firm belief that the world needs peace, love and brotherhood. The world needs an end to wars. Instead of walls of hatred being erected, we need peace to prevail and for this to become a reality we must all join together and work hand in hand for the betterment of the entire human race.

It is an undeniable fact that, when wars break out, no one wins or loses, but the side that suffers the greatest loss is humanity and humanity alone.

When wars break out, no one wins or loses but the side that suffers the greatest loss is humanity and humanity alone

So, at this critical juncture, I appeal to both countries to give peace a chance and let the better sense prevail. Both sides should show restraint and resilience, convey the message of peace and harmony, engage in dialogue and tread on the path that leads to peace, not war.

I do not intend to go into the geopolitical debate that has haunted the Indo-Pak borders for many decades, however, I would like to draw the attention of both countries to the fact that, instead of spending billions of dollars on defence budgets, they should seek to establish peace between themselves and spend that wealth on the well-being and welfare of their citizens.

This is because poverty, ignorance and illiteracy are at their highest and there is a dire need to provide education, health and employment to the people of both countries.

It is noteworthy that the ever-rising defence budget of both countries is far higher than combined budgets of crucial areas like health and education. The money that needs to be spent to provide health and education is being spent to buy weapons. The means that need to be utilised for the survival and betterment of humanity are being exploited to inflict pain and injury to humankind.

The worldwide head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, has, on many occasions, drawn the attention of world leaders towards the fact that everything else comes second; what comes first is the well-being of the global population.

Furthermore, he has also warned that neglecting the well-being of the population will, ultimately, cause global unrest to increase while providing ease in the lives of people will lead to peace and prosperity.

Moreover, he has highlighted the importance of resilience and peace building and the Quranic injunction of cooperation, which states: “Help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and transgression” (5:3).

He prayed for the world in the following words:

“I pray with all my heart that mankind forsakes greed and forgoes the pursuit of narrow self-interests and, instead, comes to recognise the importance of protecting all of humanity and of showing kindness, compassion and love towards God’s creation. I pray that a spirit of service to humanity takes permanent root in society so that we protect our future and leave behind a better world for our children and coming generations to live in.”

I very humbly urge both India and Pakistan, and, indeed, the entire world, to unite in the name of God and spread love and compassion. Because “God is love, God is peace! Love can never beget hatred and peace can never lead to war”.

FIND ORIGINAL ARTICLE

Laiq Ahmed Atif is president  of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Humanity First, Islam means Peace, Islam stands for peace!, Laiq Ahmed Atif, Peace, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Why Muslim men cover their head?

M: Għalfejn l-irġiel Musulmani jgħattu rashom? 

Huwa minnu li ħafna Musulmani Għarab u Asjatiċi jilbsu t-turban għaliex hija biss drawwa, u m’hemm l-ebda obbligu reliġjuż li jsostni li dan għandu jintlibes. Ir-raġuni għala l-Musulmani jagħżlu li jilbsu t-turban hija biex b’hekk jiġi rifless l-ispirtu tal-Iżlam li jfittex li jfakkar lin-nies f’Alla u fit-twemmin. Barra minn hekk, b’dan l-aġir il-Musulmani jkunu qegħdin isegwu l-eżempju nobbli tal-Profeta tal-Iżlam. Il-Qaddis Profeta Muħammadsa kien jilbes turban. B’dan il-mod, l-irġiel Musulmani huma mitluba u mħeġġa biex jgħattu rashom biex jimxu mal-eżempju nobbli tal-Qaddis Profeta Muħammadsa, bħala sinjal ta’ rispett, serjetà, formalità u responsabbiltà.

Waqt it-talb, il-Musulmani għandhom jgħattu rashom għaliex huma jkunu fil-preżenza tal-Mulej tagħhom. L-għata tar-ras huwa sinjal ta’ turija ta’ rispett lejn Alla u l-istituzzjoni tat-Talb. Bl-istess mod xi Musulmani jagħżlu li jgħattu rashom saħansitra f’ħinijiet oħra biex ifakkru fil-fidi tagħhom u f’Alla.

M’hemm l-ebda l-ordni fuq is-sura tal-għata tar-ras, għaldaqstant din tista’ tvarja minn brieret għal kpiepel għal traban.

Fil-kultura Għarbija u Asjatika t-turban kien jissimbolizza wkoll li l-persuna kienet mimlija għerf u dehen. B’hekk dan kien iservi wkoll bħala riflessjoni ta’ kif għandu jkun verament wieħed Musulman – wieħed li hu dejjem konxju tal-Ħallieq tiegħu u dejjem ħerqan biex ifittex l-għarfien. 

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 15

Id-Dawl (the Light) MARCH 2019

(i)Removing obstacles (ii) Racial Harmony

(iii) Non-Discrimination

(iv) Why do Muslim men cover their heads?

(v) Veil: Wisdom behind the concept of veil!

(vi) Donation of Wheelchairs & Hampers

Click here to read: ID-DAWL MARCH 2019

Id-Dawl 15

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Human Rights, Humanity First, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Love for all - Hatred for none, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, Tolerance, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

World Crisis and The Pathway to Peace

During the recent days, there is growing tension between India and Pakistan, two nuclear states. It is very critical time. Both countries should show restrained and engage in dialogue.

The Worldwide Spiritual Leader of the Ahmadiyya Muslim Community has drawn the attention of the world towards establishment of peace and justice. He is truly a man of peace. His very wise words – full of guidance, rationality and wisdom – are showing the world A PATHWAY TO PEACE

The world is passing through very turbulent times. The global economic crisis continues to manifest newer and graver dangers almost every week. The similarities to the period just before the Second World War continue to be cited and it seems clear that events are moving the world at an unprecedented pace towards a horrific third world war.                                                                         In this book, His Holiness Mirza Masroor Ahmad, the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community warns the world of the fast approaching dangers and how it can avert disaster and chart a course to peace.

Read complete book in English and Maltese, by clicking on the links below.

World Crisis and The Pathway to Peace   [ENGLISH] 

Id-dinja bħalissa għaddejja minn żminijiet imwiegħra ħafna. Il-kriżi ekonomika globali qed tkompli tikxef perikli ġodda u aktar serji kważi kull ġimgħa. Hawnhekk, f’dan il-ktieb, ġbarna l-linji gwida mfassla minn Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-Mexxej tal-Komunità Aħmadija Musulmana mxerrda mad-dinja kollha.

Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi (MALTESE) 

World Crisis and the Pathway to Peace
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi, Peace, World Crisis and the Pathway to Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment