True Love and Compassion

L-GĦOŻŻA U L-IMĦABBA

Irridu nimlew qalbna bi mħabba bla kundizzjoni u kompassjoni vera, u minflok vjolenza, dejjem nagħżlu “l-għożża u l-imħabba”.

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IL-LEĦEN | 28/11/2021

Matul l-aħħar sena u nofs li kien żmien tassew diffiċli l-bnedmin għaddew minn ħafna esperjenzi, kemm tajbin kif ukoll koroh. Matul din il-pandemija, fejn l-umanità tgħallmet tant lezzjonijiet pożittivi, kien hemm ukoll effetti koroh u negattivi ħafna fuq il-bnedmin. Wieħed minn dawn l-impatti negattivi huwa ż-żieda fir-rapporti tal-vjolenza domestika flimkien maż-żieda sostanzjali ta’ koppji li fittxew is-separazzjoni. 

Meta naqraw artikli u rapporti dwar iċ-ċifri tal-vjolenza domestika madwar id-dinja, insibu li każijiet ta’ vjolenza domestika żdiedu ħafna. Skont in-Nazzjonijiet Uniti, waħda minn kull tliet nisa taffaċċja xi tip ta’ vjolenza domestika tul ħajjitha.

Bla dubju ta’ xejn, dawn huma figuri xokkanti u tal-biża’, meta tqis id-dinja moderna u ċivilizzata li qed ngħixu fiha. F’dinja fejn hemm tant għarfien, edukazzjoni u ħafna organizzazzjonijiet li jippromwovu d-drittijiet u l-benesseri tan-nisa fis-soċjetà, huwa ta’ swied il-qalb li taqra dawn ir-rapporti. 

Tbissima hija karitá

Jiena naħseb li dispożizzjoni bażika ta’ ‘tbissima’ tista’ tbiddel ix-xenarju kollu. Il-kliem tal-Qaddis Profeta Muħammad (il-paċi tkun fuqu) f’dan ir-rigward imiss il-qalb. Huwa qal: “Tbissima hija karità. Kelma ġentili hija karità. Kull għemil tajjeb huwa karità. Li tippromwovi r-rieda tajba hija karità.”

Jekk kemm ir-raġel kif ukoll il-mara japplikaw din il-filosofija li jżidu t-tbissim fuq wiċċhom, din waħedha tista’ tiggarantixxi s-saħħa ta’ żwieġhom. It-tbissim huwa fwieħa li tagħti bixra freskanti, ħajja u preżentabbli lill-atmosfera sħiħa tad-dar.  

L-għażla tal-kliem

Barra minn hekk, biex ikun hemm familja sana u ħajja miżżewġa b’saħħitha, l-għażla tal-kliem tilgħab irwol sinifikanti. F’dan ir-rigward huwa qal li: “Żelqa tal-ilsien hija ħafna agħar minn żelqa tas-sieq.”

Għaldaqstant, il-koppja miżżewġa għandha tkun dejjem konxja ta’ xi kliem jużaw ma’ xulxin. Għandhom dejjem ikunu ġenerużi billi jużaw kliem ġentili u ħanin, juru l-apprezzament u jagħtu l-kumplimenti lil xulxin b’mod ħerqan u kontinwu.

Il-kliem pastaż, ir-rabja, in-nuqqas ta’ paċenzja, l-arroganza, l-egoiżmu, in-nuqqas ta’ fiduċja u s-suspett jagħmlu ħafna ħsara lir-relazzjonijiet. Min-naħa l-oħra, is-sabar, it-tolleranza, u l-maħfra tal-iżbalji ta’ xulxin huma wkoll elementi essenzjali għal ħajja miżżewġa b’saħħitha.

Ittrattaw lin-nisa tajjeb

F’ħafna każijiet tal-abbuż domestiku, hija l-mara li tkun il-vittma. Għalhekk, ir-raġel għandu jieħu l-inizjattiva li jippromwovi dawn il-valuri għaliex fiżikament huwa aktar b’saħħtu u b’hekk għandu jkun hu li joffri s-sodisfazzjon u s-serħan il-moħħ lill-mara tiegħu. Biex iwiddeb lill-irġiel, il-Koran Imqaddes jafferma li: “Ittrattawhom (lin-nisa) tajjeb; u jekk idejqukom, jista’ jkun li qed iddejjaqkom xi ħaġa li Alla qiegħed fiha ħafna tieba.” (4:20)

Il-kliem ittrattawhom tajjeb’ jiġbor l-essenza tal-prinċipju sottili tat-trattament tan-nisa. M’għandhomx jiġu trattati b’mod każwali qishom oġġetti, iżda bi mħabba u mogħdrija. Iżda bħalma relazzjoni mibnija fuq naħa waħda qatt ma jista’ jkollha suċċess, din l-espressjoni tissimbolizza r-reċiproċità. Għalhekk l-irġiel u n-nisa huma t-tnejn imħeġġa biex jgħixu sewwa flimkien u juru l-għożża u l-ġenerożità ma’ xulxin. Din hija filosofija vera u spirtu għal ħajja tal-familja prospera u vibranti u li twaqqaf il-vjolenza domestika.

Alla hu mħabba, Alla huwa paċi. Allura rridu nippruvaw nuru dawn l-attributi fil-ħajja tagħna ta’ kuljum biex nagħmlu djarna residenza ta’ paċi u mħabba. Għandna nkunu dejjem konxji mill-mod kif nesprimu l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħna.

Verament, l-imħabba toħroġ mill-qalb. Allura rridu nimlew qalbna bi mħabba bla kundizzjoni u kompassjoni vera, u minflok vjolenza, dejjem nagħżlu l-aħjar, jiġifieri “l-għożża u l-imħabba”.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

M’hemmx Aħna u Huma

“NO US AND THEM, ONLY US”

“Kun ġust. Kun sodisfatt. Dejjem tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek, u b’hekk tkun tassew temmen. Ġib ruħek tajjeb ma’ ġarek, u b’hekk tkun tassew bniedem veru. Naqqas id-daħk, għaliex ħafna daħk joqtol lill-qalb.”

Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | it-Torca 21/11/2021

“M’hemmx aħna u huma. Aħna kollha umani. Il-kulur tal-ġilda ma jagħmilx differenza.” Din kienet l-għajta hekk kif numru ta’ persuni ngħaqdu f’mixja paċifika li saret favur l-għaqda bejn kull persuna, jitolbu li, f’għajnejn kulħadd, kull persuna tidher indaqs.

Huma enfasizzaw li huwa importanti li kull persuna tgawdi mir-rispett, mid-dinjità umana u minn drittijiet ugwali. Waqt din il-mixja sar appell għar-rispett bażiku lejn kull persuna filwaqt li jittamaw li fil-futur jitkissru l-ħitan tar-razziżmu u firdiet razzjali u minflok tinħoloq soċjetà magħquda fejn kull bniedem jiġi ttrattat b’mod ugwali, b’rispett u b’dinjità umana.

Ir-razziżmu

Ir-razziżmu huwa sett ta’ twemmin ibbażat fuq il-kunċett ta’ superjorità ta’ grupp ta’ nies fuq ieħor li normalment ikun ibbażat fuq karatteristiċi fiżiċi, bħall-kulur tal-ġilda jew l-etniċità.

Fl-istorja umana nsibu għexieren ta’ każijiet fejn in-nies kienu mċaħħda mid-drittijiet bażiċi tagħhom, kienu mjassra, mitfugħa l-ħabs jew diskriminati minħabba l-kulur tal-ġilda, l-etniċità jew ir-reliġjon tagħhom.

Aħna lkoll indaqs

Fir-realtà kulħadd huwa ugwali u ħadd ma għandu xi prijorità fuq l-ieħor. Il-mod tal-ħolqien tagħna huwa l-istess, mingħajr ebda differenza madwar id-dinja u f’nazzjonijiet differenti. Il-miġja tal-bniedem f’din id-dinja u t-tluq minnha huma l-istess. Dan il-proċess naturali jiġbed l-attenzjoni tagħna għall-fatt li aħna lkoll indaqs.

Il-Koran Imqaddes jgħid li:

“Alla ħoloq is-smewwiet u l-art skont il-liġi eterna, sabiex kull ruħ tkun tista’ tiġi kompensata għal dak li taqla’; u m’għandhomx jiġu inġurjati.” (45:23). “Tabilħaqq li l-aktar wieħed imweġġaħ minnkom quddiem Alla huwa l-aktar wieħed ġust minnkom.” (49:14).

Dan il-vers jiġbed l-attenzjoni għall-fatt suprem li l-ħolqien tal-univers u d-disinn u l-ordni perfett li jippervadu fih iwasslu għal konklużjoni waħda biss li saret dispożizzjoni adegwata għall-iżvilupp morali u spiritwali tal-bniedem, u għalhekk fil-ħajja li ġejja hu għandu jagħti rendikont tal-użu li jagħmel mill-fakultajiet u s-setgħat mogħtija minn Alla f’din il-ħajja.

Għalhekk, l-istat naturali tal-umanità huwa nieqes minn kumplessi li jsostnu t-trażżin u ċ-ċaħda ta’ drittijiet ibbażati fuq ir-razza jew għal dik il-kwistjoni, ir-reliġjon. Madankollu, huwa ċar mill-versi ta’ hawn fuq tal-Koran Imqaddes li, filwaqt li l-Iżlam jirrikonoxxi d-differenzi bejn il-popli, imma ma jippermettix li dawn id-distinzjonijiet jippromwovu l-għedewwa bejn in-nies.

L-arroganza

Dan il-vers ifisser ukoll li, meta wieħed jaħseb illi hu superjuri fuq ieħor, dan se jagħmlu arroganti. U meta l-bniedem isir arroganti, ma jistax isir bniedem ta’ veru, ma jistax isir bniedem ta’ Alla u ma jistax iħobb l-umanità. Għax is-sens tas-superjorità ma jħallihx jieqaf u jaħseb x’inhu t-tajjeb u x’inhu l-ħażin.

L-arroganza u l-makakkerija huma ħżiena. Żball żgħir jista’ jeqred it-tajjeb kollu li jkun twettaq matul ħafna snin. Għalhekk huwa ferm importanti li l-bnedmin għandhom dejjem ikunu umli. Hemm bżonn illi nibqgħu konċentrati u saqajna mal-art. U nittrattaw lill-bnedmin oħra b’rispett, imħabba, kompassjoni u dinjità. Aħna rridu nadottaw l-armonija razzjali u nibnu pontijiet bejn in-nies.

Ħela ta’ enerġiji u riżorsi

Jien personalment nemmen li l-ġlied fuq id-differenzi tagħna, il-bini ta’ ħitan bejn in-nies, u l-ħela tal-enerġiji, il-kapaċitajiet u r-riżorsi tagħna fid-diviżjoni, huwa ta’ importanza ħafna ikbar u aktar produttiv li jintefqu dawn l-enerġiji għall-bini ta’ pontijiet bejn il-bnedmin ta’ sfondi differenti, kif ukoll fehim politiku u reliġjuż. Irridu nużaw dawn l-enerġiji u r-riżorsi biex innaqqsu l-gaps bejn in-nies u fil-ħolqien ta’ familja umana akbar ibbażata fuq il-valuri umani u l-ugwaljanza.

Huwa fatt li qed isir ħafna biex tinħoloq soċjetà ugwali fuq bażi nazzjonali kif ukoll internazzjonali, imma fadal ħafna xogħol, hemm triq twila lejn is-suċċess u l-kisba tal-għan finali. Dan ma jsirx minn xi pajjiż jew gvern waħdu, imma, kull wieħed u kull waħda minna għandna biex nagħtu sehemna għall-ħolqien ta’ dinja moderna, ċivilizzata u ugwali.

Tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek

Fiż-żminijiet kontemporanji jeħtieġ li nibnu fuq l-armonija razzjali għal kawża akbar, li kulħadd iħobb u jgħożż, u dik hija l-paċi. Ejjew ningħaqdu flimkien biex niġġieldu lura r-razziżmu b’mod qawwi, effettiv u fuq bażi fit-tul. Ejjew nibagħtu messaġġ b’saħħtu u effettiv li aħna kollha ndaqs. Aħna kollha umani u m’hemm l-ebda differenza ta’ aħna u huma. Ejjew insiru familja umana waħda.

Nixtieq nikkonkludi bi kliem il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, li huwa prinċipju ta’ gwida għalina f’termini ta’ ħolqien ta’ dinja ugwali. Huwa qal li, kun ġust, u tkun l-aħjar fost dawk li jqimu. Kun kuntent b’li għandek, u b’hekk tkun l-aħjar fost dawk li jiżżu ħajr. Ara li tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek, u b’hekk tkun tassew temmen. Ġib ruħek tajjeb ma’ ġarek, u b’hekk tkun tassew bniedem. Naqqas id-daħk, għaliex ħafna daħk joqtol lill-qalb.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Participation in Malta Book Festival 2021

The national annual book festival is the biggest book fair in Malta and is held every year in November for five days – Wednesday to Sunday. Due to the current situation and increase in the exhibitors and visitors, the book festival in 2021 was held at a new and much bigger venue MFCC (Malta Fairs & Conventions Centre) Ta’ Qali, Malta. A record number of 40 exhibitors participated in the book festival which was visited by thousands. 

Like previous years, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta also participated in the book festival by setting up a bookstall of the Holy Quran and the Jamaat’s English and Maltese literature. It was very successful participation and many visitors visited the book stall of Ahmadiyya Muslim Jamaat and got books in Maltese and English languages.

Visitors were also interested in having a copy of the Holy Quran with English translation that was also being presented during the book festival. Malta Jamaat’s monthly magazine Id-Dawl (The Light) was distributed and visitors showed great interest in the magazine.

His Excellency, Dr George Vella, President of Malta, and Honourable Dr Bernard Grech, Leader of the Opposition of Malta, visited the Ahmadiyya Jamaat’s bookstall and had a discussion with Jamaat members. They were presented with literature on Islam.

Khuddam, Atfal and Ansar gave their time during these five days and served the Jamaat with passion and zeal. 

Posted in www.ahmadija.org.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Love For All, Hatred For None

IMĦABBA GĦAL KULĦADDMIBEGĦDA GĦAL ĦADD

LAIQ AHMED ATIF: President tal-Komunità Ahmadiyya Iżlamika

MARY GAUCI President Happy Parenting – Malta | It-Torċa | 14/11/2021

Happy Parenting tikkollabora ma’ diversi għaqdiet fosthom mal-Komunità Ahmadiyya Iżlamika. Saru diversi laqgħat u skambji ta’ ideat. Fil-fatt, jien personalment attendejt għal attività ħelwa fejn kienu mistednin rappreżentanti minn Għaqdiet u reliġjonijiet diversi bit-tema Imħabba għal kulħadd fejn kienet tinħass qawwija l-ħtieġa li nfittxu dak li jgħaqqadna biex naħdmu flimkien.

Min-naħa tiegħu, Atif, flimkien ma’ wħud minn sħabu, żaru Dar Christine fir-Rabat Għawdex. Dar Christine hi waħda mill-kumplessi li se jintużaw għal residenza terapewtika f’każijiet ta’ Parental Alienation.

Atif iltaqa’ wkoll mal-Interns tal-istess Happy Parenting Malta (For Happier Children) fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Gżira. Wara li nnota l-ħtieġa tagħhom li biex jaħdmu aħjar għandhom bżonn laptop, Atif offra donazzjoni ta’ 2 laptops lill-NGO biex ikunu jistgħu jintużaw mill-Interns.

Il-preżentazzjoni se ssir il-Ħadd filgħaxija waqt waħda mil-laqgħat tal-Parental Alienation Support Group fiċ-Ċentru Parrokkjali ta’ Ħ’Attard.

Il-Komunità Ahmadiyya Iżlamika tħaddan il-prinċipji tal-paċi, tat-tolleranza, tal-imħabba u tar-rispett bejn segwaċi ta’ twemmin differenti. Hi tikkundanna bil-qawwi l-vjolenza u t-terroriżmu ta’ kull għamla jew raġuni. Kull Aħmadi li jgħix fi kwalunkwe pajjiż fid-dinja, hu ċittadin leali tassew ta’ dak il-pajjiż, u jħobbu ġenwinament.

SERVIZZ GĦALL-UMANITÀ

L-Iżlam jagħti servizz lejn l-umanità. Per eżempju, il-komunità waqqfet skejjel miftuħa għal kulħadd f’ħafna pajjiżi, tgħin fil-bżonnijiet mediċi u edukattivi, mhux biss għall-membri tagħha iżda wkoll għall-komunitajiet fejn joqogħdu huma. Il-Komunità fetħet ukoll ħafna kliniċi tal-mediċina u sptarijiet li joffru għajnuna medika b’xejn. Fl-Afrika dawn l-għajnuniet servew lin-nies tal-lokal għal għexieren ta’ snin.

Il-Komunità Ahmadiyya nehdiet numru kbir ta’ proġetti soċjali biex jgħinu fl-iżvilupp ta’ pajjiżi fl-Affrika u fl-Asja, u jgħinu l-vittmi tal-gwerer u diżastri naturali fl-Indja, fil-Ħaiti, fil-Ġappun, fit-Turkija, fil-Bosnija, fil-Kosovo, fis-Sri Lanka, fl-Indonesja, fil-Kaxmir, fil-Bangladexx u fil-Pakistan.

F’dawn l-aħħar snin, il-Komunità Ahmadiyya f’Malta pparteċipat f’ħafna attivitajiet ta’ karità, fosthom l-Istrina u l-Ġirja mal-President għall-Karità, offriet għotjiet ta’ flus jew hampers lill- Malta Community Chest Fund, lid-Dar tal-Providenza, lil The Malta Hospice, lin-National Foster Care Association u lil St. Vincent de Paul Residence’. Il-Komunità għamlet ukoll ħafna xogħol ta’ karità fil-kamp tar-fefuġjati.

Aktar tagħrif dwar il-Komunità Ahmadiyya Iżlamika jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku: http://www.ahmadiyya.mt, http://www.ahmadiyyamalta.org .

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Love for all, Love for all - Hatred for none, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The Dark Shades of Talibanisation

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | Malta Independent | 07/11/2021

The Taliban have re-emerged and have recaptured Afghanistan in a span of a few days and weeks, and have also formed a government to lead the Afghan nation after a gap of around two decades.

The way Taliban recaptured Afghanistan was something out of a blockbuster movie or a documentary. It was done so quickly and unexpectedly that it has shaken the entire world, and left all the world leaders with so many unanswered questions.

The Taliban assured the world that they have changed and have reformed themselves during the last twenty years. They also guaranteed that they will not violate the basic rights of any citizen, particularly those of women, and will not take any form of revenge.

I had my reservations to all their claims and assurances as time and time again they have clearly shown their lack of humanity, knowledge, education and expertise to run a government.

After securing power, they immediately started showing different shades of their hard-line ideology; disregarding many of their original claims. In recent weeks, the media has reported incidents in which the Taliban have killed people as an act of revenge, attacks on religious congregations, female students and teachers have not been allowed to return to their schools, and women’s access to work has also been slashed.

One brutal instance of their inhumane ideology was seen a few days ago when they violently dispersed female protesters, firing gun shots into the air and pushing them back forcefully, during a demonstration for women’s rights to education and work. Their extremist approaches and implementation of their misinformed and distorted interpretation of Islamic teachings have once again terrorised the entire nation and have shaken their future dreams and ambitions.

Afghanistan is facing massive challenges including lack of education, lack of health facilities, poverty, hunger, disease, fear, terror and uncertainty. Will this land ever see rays of hope, peace and the manifestation of fundamental human rights for the entire nation? Can these deep wounds ever be healed?

I truly believe that anything is possible and Afghanistan can have a bright future ahead, which can only be possible if they completely transform themselves, through actions, not mere words, and through focussing on the real challenges the country is facing rather than levelling their personal grudges and working for their own vested interests.

I wholeheartedly believe that if they are truly willing and committed to witnessing the rays of hope, peace and prosperity, then kindness and love should be their approach in building their country. Instead of buying guns, bullets and bombs, they should invest their wealth and resources in human welfare.

Instead of killing and shedding blood they must become benefactors of humanity; instead of committing acts of violence and oppressing the public they should promote dialogue and understanding, respecting the opinions of others; instead of being ignorant and backwards, they should use wisdom and educate themselves and instead of fighting amongst one another, they should understand one another and live in harmony.

Instead of holding grudges and seeking revenge, they should adopt forbearance and forgive not just through mere words but through their actions just as the Holy Prophet Muhammad, peace be on him, pardoned every sworn enemy when he re-entered Mecca. Having achieved victory, he announced to them: “No blame shall lie on you this day; you are all free.” Moreover, he displayed the freedom of conscience and declared total freedom of religion, thus fulfilling the Quranic injunction: “There should be no compulsion in religion” (2:257).

Furthermore, they must completely abandon the ideology of a violent Jihad, and instead engage themselves in the far greater, true Jihad – Jihad of discharging the rights owed to their Creator and of humanity and of reforming their inner selves.

The ideology of a violent Jihad is completely erroneous and misunderstood, and far from its true meaning and spirit. Today’s Islamic scholars present this false notion of a violent Jihad to the general public, inciting them towards violence, using religion to further their own abhorrent agendas. Consequently, their followers’ emotions are enflamed and as a result and they are stripped of all human decency and commit horrific atrocities. Afghanistan is one such example of the above.

I truly believe that the Afghan people, their leaders, and indeed the entire Muslim world, urgently need to understand the true philosophy of Islamic Jihad. Islamic Jihad is not a false Jihad of terrorism or violence; it is not a Jihad of swords, guns or bombs; it is not a Jihad of cruelty, brutality and injustice.

The Taliban must do a full U-turn and leave their dark shades behind and start a fresh war – war against backwardness, ignorance, illiteracy, poverty, disease, violation of human rights; and they must start the true Islamic Jihad – the Jihad of self-transformation and of serving humanity; the Jihad of love, mercy, compassion, tolerance, justice and human sympathy; the Jihad of a continuous struggle with inner self and egoistic tendencies.

To truly achieve these far greater aims, there is absolutely no need to violently brandish swords or fire guns, rather we need the weapons of love, compassion, kindness, munificence, selflessness, sympathy and above all, prayers. Find Original Article

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Id-Dawl 47

Id-Dawl November 2021: http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_047.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Id-Dawl, Women, Women's Rights | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Don’t judge a book by its cover

TIĠĠUDIKAX KTIEB MILL-QOXRA

Meta naqraw gazzetti u ġurnali li qed jiġu ppubblikati madwar id-dinja nsibu li ħafna drabi l-Iżlam bħala reliġjon qed jiġi mmirat bħala reliġjon tal-imgħoddi li ċċaħħad lin-nisa mid-drittijiet bażiċi tagħhom.

Il-mistoqsija hi, dawn il-kittieba qatt qraw it-tagħlim Iżlamiku, jew iċċekkjaw it-tagħrif jew l-opinjonijiet tagħhom bis-sorsi bażiċi tat-tagħlim Iżlamiku – il-Koran Imqaddes u l-prattiki tal-Qaddis Profeta Muħammadsaw?

Il-ġustizzja vera teħtieġ li m’għandniex niġġudikaw il-ktieb mill-qoxra tiegħu, imma rridu nħarsu lejh, irridu naqraw il-ktieb fid-dettalji, fil-kuntest veru tiegħu, biex nifhmu l-filosofija u r-raġuni wara tagħlim bħal dan.

Għalhekk, nixtieq nissuġġerixxi umilment lill-qarrejja tagħna li qabel ma niffurmaw xi opinjoni, huwa rrakkomandat li naqraw il-Koran Imqaddes u l-ħajja tal-Fundatur tal-Iżlam, il-Qaddis Profeta Muħammadsaw, biex nifhmu t-tagħlim veru tal-Iżlam. Biex insibu tagħlim Iżlamiku dwar in-nisa, u biex insibu kif in-nisa huma trattati fl-Iżlam.

F’din l-edizzjoni u ta’ Novembru se niddiskutu s-suġġett tad-drittijiet tan-nisa, u qed nippreżentaw tweġibiet għal uħud mill-mistoqsijiet importanti dwar “in-nisa fl-Iżlam”.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

What is the status of women in Islam?

IN-NISA FL-IŻLAM

Fiż-żminijiet tal-lum, insibu li tingħata importanza kbira lid-drittijiet tan-nisa. Ħafna għaqdiet jaħdmu għad-drittijiet tan-nisa kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali; tnedew liġijiet ġodda, u konferenzi u kampanji għal aktar għarfien jinżammu fuq bażi regolari. 

Bl-istess mod, insibu li r-reliġjon, partikolarment l-Iżlam, hija meqjusa b’mod falz bħala oppressur tan-nisa li ma jħarisx id-drittijiet tagħhom. Minħabba f’hekk, issir ħafna kritika inġusta kontra t-tagħlim Iżlamiku, u bi ftit eżempji ta’ stejjer ta’ nisa Musulmani, l-Iżlam bħala reliġjon ma jiġix mifhum u jidher li jittratta n-nisa inġustament. Dawn il-fehmiet żbaljati jinbtu minħabba li t-tagħlim veru tal-Iżlam ma jiġix mifhum sewwa jew jgħawġu t-tifsir tiegħu.

Fil-verità, l-Iżlam mingħajr riservi ssodisfa u pproteġa d-drittijiet tan-nisa fis-sitwazzjonijiet u l-postijiet kollha. Il-persuna li l-aktar li ħares id-drittijiet tan-nisa huwa l-fundatur tal-Iżlam, il-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu.

Reċentement, xi ħadd semma t-taħbil li għandu dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-Iżlam u talab lill-Qdusija Tiegħu, Ħażrat Mirża Masroor Aħmadaba, il-Kap Dinji tal-Ahmadiyya Muslim Jamaat, biex jiggwidah fuq xi wħud mill-kmandamenti Iżlamiċi. Il-Qdusija Tiegħu ta dawn it-tweġibiet għall-kwistjonijiet imqajma. 

L-UGWALJANZA

Id-diffikultajiet li inti semmejt fl-ittra tiegħek qamu minħabba n-nuqqas ta’ għarfien dwar it-tagħlim Iżlamiku u n-natura umana. L-Iżlam qatt ma afferma li l-irġiel u n-nisa huma assolutament ugwali f’kull sens. Barra l-Iżlam, saħansitra n-natura umana tiċħad din l-idea li l-irġiel u n-nisa jiġu kunsidrati ugwali f’kull sens. Fil-verità, l-Iżlam jgħallem li bħalma Alla Gglorifikat jagħti l-barkiet u l-benedizzjonijiet lill-irġiel bħala riżultat tal-għemejjel tajba tagħhom, bl-istess mod Huwa jagħmel lin-nisa werrieta tal-barkiet u l-benedizzjonijiet Tiegħu. Għalhekk, Huwa jistqarr:

“B’hekk il-Mulej sema’ talbhom, u qal, ‘M’iniex se nħalli x-xogħol ta’ kull wieħed minnkom, ikunx raġel jew mara, li jintilef. Intom tiġu minn xulxin. Għaldaqstant, dawk li emigraw, u li tkeċċew minn djarhom, u ġew ippersegwitati minħabba Fija, u li ssieltu u li nqatlu, jiena żgur li naħfrilhom dnubiethom u nġagħalhom jidħlu fil-Ġonna mnejn jgħaddu x-xmajjar – premju mingħand Alla, għax ta’ Alla huma l-aqwa premjijiet.’” (Il-Koran, 3:196)

IT-TESTIMONJANZA TAN-NISA

Dwar ix-xhieda tal-irġiel u tan-nisa, fi kwistjonijiet li jirrigwardaw lill-irġiel u mhumiex relatati direttament man-nisa,  jekk l-irġiel maħtura biex jixhdu ma jkunux disponibbli, mela r-raġuni li jinħatru żewġ nisa flimkien ma’ raġel tkun li l-kwistjonijiet ma jkunux direttament relatati man-nisa. B’hekk, jekk waħda tinsa d-dettalji tat-testimonjanza tagħha, l-oħra tkun tista’ tfakkarhomlha.

Fi kliem ieħor, anki f’dan ix-xenarju, ix-xhieda proprja tkun ta’ mara waħda biss. It-tieni mara tkun maħtura biss bħala miżura ta’ prekawzjoni biex tfakkar lill-oħra jekk tinsa xi ħaġa għaliex il-kwistjonijiet ma jkunux jolqtu lilha direttament. Is-silta mill-Koran Imqaddes issostni dan l-arranġament. Għaldaqstant, Alla jgħid:

“Intom li temmnu! Meta tissellfu mingħand xulxin għal perjodu fiss, mela iktbu kollox… U sejħu żewġ xhieda minn fost l-irġiel tagħkom; u jekk żewġt irġiel ma jkunux disponibbli, mela raġel u żewġ nisa, minn dawk li tixtiequ intom bħala xhieda, ħalli jekk waħda minnhom tfallilha l-memorja, l-oħra tkun tista’ tfakkarha.” (Il-Koran, 2:283)

Dwar il-kwistjonijiet li huma direttament relatati man-nisa, huwa kkonfermat mill-Hadith (diskors) li l-Qaddis Profeta Muħammadsaw issepara koppja miżżewġa fuq il-bażi ta’ xhieda ta’ waħda mara li stqarret li kkurat lit-tifel u lit-tifla fit-tfulija tagħhom. Hekk, Ħażrat Uqbahra bin Harith jafferma li kien iżżewweġ lit-tifla ta’ Abu Ihab bin Aziz. Aktar tard, mara resqet fuqu u qaltlu, “Jiena kkurajt lil Uqba u lill-mara li żżewweġ. (Għalhekk, huma aħwa fosterjati u ż-żwieġ tagħhom ma jgħoddx.)” Uqba qalilha, “Ma kontx naf li inti kkurajtni u lanqas infurmajtni minn qabel dwar dan.” Imbagħad Uqbah rikeb iż-żiemel u mar ifittex lill-Messaġġier ta’ Alla (il-Qaddis Profeta Muħammadsaw) f’Medina; u staqsieh dwar il-kwistjoni (li nqalgħet). Il-Messaġġier ta’ Allasaw qallu, “Kif tista’ żżommha bħala martek meta ntqal [li hija oħtok iffosterjata]?” B’hekk, Uqba ddivorzjaha u hija żżewġet raġel ieħor. (Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ilm, Bab ar-Rihlati fil Mas‘alah al-Nazilati wa Ta‘lim-i-Ahlihi)

ID-DIVORZJU

M’hemm l-ebda differenza bejn it-talaq (divorzju mill-irġiel) u l-khula (divorzju min-nisa). Anzi, huwa favur l-Iżlam li mhux biss ta d-dritt lill-irġiel li jieħdu d-divorzju, iżda ta wkoll id-dritt in-nisa li jiksbu l-khula. L-irġiel u n-nisa ngħataw l-istess drittijiet f’dan il-qasam ukoll. Meta raġel jiddivorzja minn ma’ martu, huwa obbligat li jagħtiha l-flejjes kollha dovuti lilha.

Barra minn hekk, ma jistax jieħu lura dawk il-flejjes li hu jkun taha qabel. Bl-istess mod, kull meta mara tikseb il-khula, mingħajr l-ebda ħtija min-naħa ta’ żewġha, hija obbligata li tħallas lura xi flejjes bħall-flus tad-dota, eċċ. Madanakollu, jekk jinstab li l-mara qed takkwista l-khula minħabba xi ħtija min-naħa ta’ żewġha, imbagħad il-mara tingħata l-benefiċċju addizzjonali taħt dawn iċ-ċirkostanzi li tibqa’ sidt id-dota tagħha. Madankollu, id-deċiżjoni dwar dan tittieħed minn Dar-ul-Qaża (il-Bord tal-Arbitraġġ) wara li tkun saret investigazzjoni taċ-ċirkostanzi kollha. 

KWISTJONIJIET RELATATI MAŻ-ŻWIEĠ

Fi kwistjonijiet bħaż-żwieġ fost il-Poplu tal-Ktieb, il-bżonn li jkun hemm wali (protettur) u l-permess għall-poligamija, hawn, fil-fatt, ġew ikkunsidrati s-sigurtà, id-dinjità u l-unur tan-nisa.

Alla Gglorifikat b’mod ġenerali għamel lin-nisa aktar delikati u li jimpressjonaw ruħhom malajr hija parti min-natura tagħhom. Għaldaqstant, billi mara Musulmana ma tistax tiżżewweġ raġel mill-Poplu tal-Ktieb, il-fidi tagħha tkun imħarsa. Fejn jidħlu l-kwistjonijiet matrimonjali barra r-rieda tax-xebba, tenħtieġ ukoll l-aċċettazzjoni tal-wali.

Barra l-ħafna benefiċċji ta’ dan, skop ieħor huwa li jiġi pprovdut ajjutant u protettur lill-mara ħalli wara ż-żwieġ tagħha, il-kunjati tagħha jaċċertaw ruħhom li mhijiex waħidha u li hemm xi ħadd li qed jipproteġi l-interessi tagħha.

Meta l-Iżlam jippermetti lin-nisa li jiżżewġu raġel wieħed biss f’ħin wieħed (once at a time), ikun qiegħed jippreserva l-qdusija tagħhom. L-Iżlam niżżel dan il-kmandament għax jaqbel eżatt man-natura umana u mal-għira protettiva (ghairah) li hija intrinsika għall-bniedem. (Ħażrat Mirża Masroor Aħmadaba, Al Hakam, 13 ta’ Novembru 2020)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Women | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment