Il-Ġlieda Kontra s-Solitudni

Il-bniedem huwa annimal soċjali u ma jħobbx u ma jistax jgħix waħdu fis-solitudni. Il-bniedem iħobb  jgħix fis-soċjetà mal-bnedmin l-oħra u għandu bżonn jinteraġixxi ma’ oħrajn kuljum, u l-bnedmin iħallu impatt fil-fond fuq il-ħajja ta’ xulxin. Il-bnedmin jitgħallmu mis-soċjetà u min-nies ta’ madwarhom.

Kważi l-ħassieba soċjoloġiċi kollha jaqblu li hemm relazzjoni mill-qrib ħafna bejn l-individwu u s-soċjetà. U dan jibqa’ l-fatt li mingħajr ambjent soċjali, kemm jekk hu d-dar tiegħu, il-komunità tiegħu jew l-istat tiegħu, l-ebda stabbiltà ma titressaq għall-istatus tiegħu ta’ individwu.

Għalhekk, ħafna jgħidu li l-individwu huwa prodott tas-soċjetà u oħrajn jgħidu li s-soċjetà hija l-prodott ta’ individwu u ieħor. Jgħidu x’jgħidu l-ħassieba, il-fatt huwa li hemm rabta soda bejn l-individwu u s-soċjetà, u ma tistax tifred wieħed mill-oħra.

Is-solitudni hija sitwazzjoni fejn wieħed anke jgħix fis-soċjetà imma minħabba xi ċirkustanzi ma jħossux parti mis-soċjetà, u jibda jħoss u jgħix fis-solitudni. Anke xi drabi l-individwu jipprova jagħmel parti mis-soċjetà imma jħoss li s-soċjetà ma tagħtix kasu, u jħossu mwarrab u inutli. Xi drabi jkunu ġo folla, imma xorta waħda jħossuhom waħidhom. Xi drabi jkunu f’xi party imma n-nies jitkellmu bejniethom u ħadd ma jinduna li hemm persuna li jixraqlu biex wieħed jitkellem miegħu. Hemm nies li ma jħossuhomx jappartjenu jew kumpatibbli f’ebda grupp ta’ nies. Jiddejqu kullimkien u jippreferu li jibqgħu magħluqin f’kamrithom jew f’darhom.

Il-Qaddis Profeta Muħammad kien jgħid: “Ja nies, sellmu lil kulħadd u għidu l-paċi tkun magħkom. Itimgħu lil ħaddieħor. Ftakru fid-dmirijiet tagħkom lejn qrabatkom.”

U fi tradizzjoni oħra huwa qal: “Meta tkunu tlieta flimkien, tnejn minnkom ma għandhomx jitkellmu bejniethom u jħallu t-tielet barra, għax dan isewwidlu qalbu, ħlief jekk jingħaqdu magħkom nies oħra.”

Dan ifisser li meta tkunu flimkien għandkom biex titkellmu mal-oħrajn u ma tħallu l-ebda persuna barra mid-diskussjoni tagħkom; għandkom tagħtu kas lil kulħadd. Għax kull bniedem jixraqlu l-imħabba u r-rispett.

Is-solitudni hija verament esperjenza kerha u ta’ wġigħ inspjegabbli. Għalhekk, huwa ferm importanti li s-soċjetà tifhem din it-tbatija u toffri r-rimedju. U kulħadd għandu jagħti sehmu fil-ġlieda kontra din il-problema.

L-ewwel nett, is-soċjetà għandha tfittex li jekk hemm xi ħadd li jbati mis-solitudni għandha l-ewwel tipprova tifhem it-tbatija tal-individwu. Dan biss jista’ jsir jekk nibqgħu soċjetà magħquda – soċjetà li tagħti kas lil kulħadd, soċjetà li tagħti valur lill-bniedem u mhux lill-flus. Għandna biex nibnu s-soċjetà ċċentrata fuq l-imħabba; u mhux soċjetà ċċentrata fuq il-flus, u flus biss.

It-tieni nett, il-bniedem li jħoss is-solitudni għandu biex jirrealizza li għandu biex jiġġieled sabiex jirbaħ din il-ġlieda, u hu m’għandux iċedi għal kollox jiġri x’jiġri. Għandu biex jiftaħ qalbu u jitkellem mal-professjonisti għal parir professjonali.

Huwa fatt li meta persuna tagħmel xogħol volontarju u tgħin lil dawk fil-bżonn, is-saħħa mentali u psikoloġika tagħha titjieb sa grad għoli. Għalhekk, dawk in-nies li jħossuhom waħidhom, għandhom biex joħorġu b’ħġarhom u jiltaqgħu man-nies, jagħmlu xogħol volontarju, jgħinu lil ħaddieħor u jżommu ruħhom biżlin.

Kif jgħidu bl-Ingliż ‘A problem shared is a problem halved’. Din tfisser li meta tkun f’diffikultà għandek titkellem ma’ xi ħadd li tafda għax dan jgħin ħafna. Meta persuna tiftaħ qalbha hi tħossha komda. U bħala bnedmin ta’ fidi min hu aħjar mill-Ħallieq tagħna biex nitkellmu Miegħu, u niftħu qalbna quddiemu. Għandna biex nitkellmu, nibku, nitolbu minn Alla. Jien ċert li t-talb jippermetti biex intaffu l-istress tagħna li mbagħad moħħna jeħles minn ħsibijiet negattivi.

Barra minn hekk, il-benesseri fiżiku ta’ ġisimna huwa wkoll fundamentali fil-ġlieda kontra s-solitudni. U l-aħjar mod kif nibqgħu f’kundizzjoni tajba huwa permezz ta’ ikel bnin u tajjeb u eżerċizzju fiżiku u mixja fil-kampanja. Matul dawn il-jiem meta għandna temp verament sabiħ, inħeġġeġ lil kulħadd biex imur jagħmel passiġġata.

Li tibqa’ pożittiv jgħinek tibqa’ għaddej fi żminijiet diffiċli. Ħsieb pożittiv ma jfissirx li inti żżomm rasek fir-ramel u tinjora sitwazzjonijiet inqas pjaċevoli tal-ħajja. Ħsieb pożittiv ifisser li inti tersaq lejn l-għawġ b’mod aktar pożittiv u produttiv. Taħseb li l-aħjar se jiġri, mhux l-agħar. M’għandekx tinħeba mill-problemi tiegħek, minflok tiffaċċjahom b’qawwa kollha u ssib soluzzjonijiet. Iġġieled sakemm tirbaħ din il-ġlieda kompletament.

It-Torċa, 9 ta’ Awwissu 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif – l-artikluIl-Ġlieda Kontra s-Solitudni

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged , , , | Leave a comment

‘Fiddling while Syria burns’

Il-Leħen, 9 ta’ Awwissu 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Xi xahrejn ilu, fl-okkażjoni ta’ Eid-ul-Fitr – il-festa Iżlamika wara x-xahar ta’ Ramadan – irċevejt vidjow qasir li xxukkjani bil-bosta. F’dan il-vidjow xi ħadd isaqsi lil tifla żgħira x’riedet għall-Eid. It-tweġiba tagħha kienet mimlija wġigħ u sofferenzi. Se nikteb il-konverżazzjoni qasira hawnhekk:

“X’tixtieq għall-Eid qalbi?”

“Irrid lil missieri lura!”

“Fejn hu missierek?”

“Mejjet!”

Jaħasra! Kemm hi iebsa din it-tweġiba ta’ din it-tifla żgħira li d-dinja tagħha ġiet meqruda u l-ħolm tagħha misruq. Wiċċha u għajnejha kienu jixhdu l-miżerji u t-tbatijiet li dawn l-anġli żgħar qed jgħaddu minnhom ta’ kuljum.   

Kliem bħal dan kien ikun biżżejjed biex jheżżeż il-kuxjenza mejta tal-klassi elitista, tal-mexxejja tad-dinja u tal-qawwiet dinjija. Hija sfortuna enormi li xejn ma nbidel. 

Għalkemm l-ebda setgħa dinjija mhi se treġġa’ lura lil missierha, madanakollu, jekk jittieħdu l-miżuri ġusti u s-Sirja terġa’ lura għall-paċi u n-normalità, jistgħu jiġu salvati l-ħajjiet ta’ miljuni ta’ missirijiet fil-pajjiż. Miljuni ta’ missirijiet ta’ tfal ikunu ħajjin, ma’ wliedhom, jaħdmu għall-benesseri tagħhom u jgħinu biex il-ħolm tagħhom isir realtà.  

Xi dwejjaq! Id-dinja għadha f’raqda twila li ma tispiċċa qatt. “Neruni daqq l-arpa waqt li Ruma kienet qed taqbad.” Is-Sirja għadha taqbad waqt li l-qawwiet tad-dinja jħarsu, jilagħbu l-logħba politika tagħhom u jew jiġu dro ma’ xulxin jew juru snienhom.  

Logħba Politika

Qed jilagħbu l-logħba politika tagħhom fuq l-iġsma mejta tal-poplu Sirjan. Qed jilagħbu għad-dro fuq pajjiż bil-ġuħ, marid u mifni bil-problemi.

Il-mexxejja reliġjużi bħal Papa Franġisku u Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-mexxej dinji tal- Ahmadiyya Muslim Jamaat, appellaw lid-dinja u lill-Nazzjonijiet Uniti biex jużaw ir-rwol onest, sinċier u effettiv tagħhom ħalli jnisslu l-paċi fis-Sirja.  

Dwar il-mexxejja Sirjani li huma għatxana għall-poter, id-destin tagħhom diġà ġie asserit mill-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, li qal: “Kulħadd għassies u jrid iwieġeb lil Alla għall-azzjonijiet u l-għemejjel kollha tiegħu.”

Bla dubju ta’ xejn, il-mexxejja Sirjani jridu jwieġbu lil Alla għall-moħqrijiet, l-atroċitajiet u l-ħniżrijiet kollha li wettqu kontra l-poplu Sirjan. It-tmexxija Sirjana ma tistax tinsa li fil-jum tal-ġudizzju jridu jwieġbu għal dak kollu li għamlu u li qed jagħmlu, għaldaqstant iridu jħejju ruħhom għal dak il-jum.

Iżda d-dinja wkoll għandha obbligu morali li tistabbilixxi l-paċi fis-Sirja u fir-reġjun kollu.  Aktar minn hekk, il-pajjiżi Musulmani u l-mexxejja tagħhom għandhom sehem akbar f’dan kollu, skont il-Koran Imqaddes – il-ktieb qaddis tal-Musulmani. Huma għandhom l-obbligu li jaħdmu għall-paċi, u li jistabbilixxu l-paċi u r-rikonċiljazzjoni meta tinqala’ l-okkażjoni. Alla jistqarr meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din: 

“U jekk żewġ gruppi ta’ fidili jiġġieldu kontra xulxin, ippruvaw ġibu l-paċi bejniethom; imbagħad, jekk wara dan kollu wieħed minnhom ikun ħati ta’ trasgressjoni kontra l-ieħor, iġġieldu kontra dak li hu trasgressur sakemm jerġa’ jkun taħt il-kmand ta’ Alla. Imbagħad, jekk dan isir, agħmlu l-paċi bejniethom bl-ekwità u aġixxu b’ġustizzja. Tassew, Alla jħobb lill-ġust.”      (Il-Koran, 49:10)

Jien ċert assolutament, li jekk inżommu ma’ dan il-prinċipju, il-pedament tal-paċi jkun jista’ jitqiegħed.

Kriżi Umanitarja

Il-poplu Sirjan qed jaffaċċja kriżi umanitarja li ma kienx hawn bħalha fid-dinja. In-nuqqas ta’ ikel u mediċini huwa evidenti. In-nies mhux qed imutu bil-bombi u bil-bulits biss, iżda qed imutu wkoll bil-ġuħ u bil-mard.

Jiena nappella bis-sinċerità kollha lill-mexxejja tad-dinja kollha biex iwarrbu l-egoiżmu tagħhom, u l-politika tagħhom, u jaħdmu għall-paċi fis-Sirja u jeħilsu lin-nazzjon midrub Sirjan minn aktar miżerja u sofferenzi. Ejjew kollha nagħmlu l-parti tagħna. Ejjew insalvaw il-missirijiet u l-ħolm tat-tfal żgħar Sirjani. Ejjew insalvaw l-umanità.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi

Il-Leħen, 12 ta’ Lulju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Id-dinja għaddejja minn żminijiet verament diffiċli. Il-kriżi ekonomika globali tissokta tikxfilna perikli ġodda u aktar serji kważi kull ġimgħa. Ix-xebh maċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu fil-perjodu ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija huwa indikattiv ħafna u huwa evidenti li l-ġrajjiet li qed iseħħu llum qed iressqu lid-dinja b’pass mgħaġġel lejn it-Tielet Gwerra Dinjija, li tista’ tkun devastanti.

Fil-ktieb tiegħu ‘Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi’, il-Qdusija tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, l-mexxej dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, iwiddeb lid-dinja dwar il-perikli li jinsabu wara l-bieb u kif din tista’ tevita diżastru u toħloq pjan għall-paċi.

Bħala l-aktar figura Musulmana promettenti fid-dinja li tippromwovi l-paċi u l-armonija interreliġjuża, il-Qdusija Tiegħu l-ħin kollu jipprova jsaħħaħ it-triq tal-paċi bis-saħħa tal-qima lejn Alla l-Omnipotenti u s-servizz lejn l-umanità. Permezz ta’ bosta prietki, lekċers, kotba u laqgħat personali, huwa enfasizza fuq is-separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-istat, u huwa ssapportja l-kawża tal-bżonn tad-drittijiet umani universali bis-saħħa tal-ġustizzja għal kulħadd.

Waqt li jwessa’ l-messaġġ tal-paċi huwa jistqarr:

“Il-Komunità Ahmadiyya tipprattika eżattament dak li tipprietka; u dak kollu li ngħidu u nwettqu huwa bbażat fuq tagħlim Iżlamiku ġenwin – li huwa ‘Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda għal Ħadd’. L-għanijiet tagħna huma li nistabbilixxu l-ogħla livelli ta’ mħabba, għożża u fraternità.

Li tħabrek għall-paċi hija ambizzjoni nobbli u d-dinja minn dejjem kellha ħtieġa kbira ta’ dan. Jekk niflu s-sitwazzjoni fid-dinja llum, nintebħu li issa, aktar minn qatt qabel, iż-żmien qed jurina li għandna nfittxu u naħdmu ħafna għall-paċi u l-armonija fid-dinja.”

Jekk tridu kopja ta’ dan il-ktieb b’xejn, iktbulna fuq: amjmalta@gmail.com, jew aqraw onlajn fuq http://www.ahmadiyya.mt.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Islam means Peace, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Numru 32

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2020

(i) Allah: the Gracious, the Merciful

(ii) Acceptance of Prayer

(iii) Why there is suffering?

(iv) God Does Exist

(v) The law of the nature (vi) Sign of the Book

Click to read: ID-DAWL AUGUST 2020

Id-Dawl 32

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Eid-ul-Azha

The Muslims celebrate Eid twice a year, Eid-ul-Fitr and the other, which comes about 10 weeks later, is called Eid-ul-Adha.

Eid-ul-Azha (Festival of Sacrifice) is a festival comes about ten weeks after Eid-ul-Fitr, and marks the completion of Hajj (Holy pilgrimage to Mecca). It is the festival of Sacrifice that commemorate the obedience of Hadhrat Ibrahim and his son Hadhrat Ismail to the commandment of Allah. Hadhrat Ibrahim had a series of dreams in which he saw himself sacrificing his eldest son Ismail. He inferred that it was perhaps the will of God that he should sacrifice the life of his son.

Hadhrat Ibrahim, being most obedient to God, was about to sacrifice the life of his son Ismail, when God commanded him to stop and gave him the good news that he had indeed fulfilled His command. God was so pleased with Ibrahim because of his obedience that He multiplied his progeny into billions. He was also given the great honor of being the forefather of the Holy Prophet of Islam . On the day of Eid those Muslims who can afford to sacrifice an animal are enjoined to do so after Eid Prayer.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Eid-ul-Azha 2020 Mubarak

Eid Mubarak. The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta wishes you a very peaceful, happy and blessed Eid Mubarak.

#Hajj #Hajj2020 #HajjMubarak
#EidAlAdha #EidMubarak #EidulAdha #Eid #EidAladha2020
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Serving humanity a noble virtue

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

The Existence of God

L-EŻISTENZA TA’ ALLA

“Huwa rrakkontat li xi ħadd staqsa lil Ħażrat Alira [it-tieni Kalif tal-Iżlam] għal prova tal-eżistenza ta’ Alla. Billi ra li r-raġel kien daqsxejn sempliċi, huwa wieġeb: Huwa biżżejjed għalik li tirrealizza li jekk m’hemm l-ebda Alla, dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux ikunu kollha l-istess u ħadd ma għandu xejn x’jitlef. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jiċħduh ikunu f’inkwiet serju. Dan ir-raġunament issodisfa lir-raġel u ma staqsa xejn iżjed.

X’hemm ħażin li nemmnu f’Alla anki jekk dan ma jeżistix? X’għandna nitilfu jekk nemmnu f’Alla?

It-twemmin f’Alla jġagħlek tevita l-adulterju, il-qtil, is-serq, il-falzità, l-ingann, il-frodi, eċċ.—l-azzjonijiet li n-natura, il-loġika, u l-liġi tal-pajjiż xorta jixtiequ li inti twarrab! Għaldaqstant, fil-verità x’tista’ titlef jekk temmen f’Alla? Dan it-twemmin mhux se jżommok kompletament milli tissodisfa x-xewqat ġusti tiegħek b’mod konsiderevoli. Inti liberu li tiekol u tixrob, torqod u tqum, toqgħod bilqiegħda u bilwieqfa, tilgħab u tistrieħ, taqra u tikteb, tagħmel xogħlijiet prattiċi, taqla’ l-flus, toħloq il-ħbiberiji, twaqqaf familja, tiżżewweġ, u jkollok it-tfal—it-twemmin f’Alla mhux se jwaqqfek minn dan kollu.

It-twemmin f’Alla jwaqqfek biss minn għemejjel li jkunu ta’ ħsara u detrimentali għalik jew għall-oħrajn. L-evitar ta’ dawn l-atti huwa megħjun permezz tan-natura tiegħek stess, ir-raġuni, u l-liġijiet tas-soċjetà u tal-gvern. Għaldaqstant, x’għandek x’titlef billi temmen f’Alla?

Inti tista’ ssaqsi għala għandek temmen f’Alla mingħajr prova. It-tweġiba tiegħi hija li inti għandek tadotta din bħala miżura oħra ta’ prekawzjoni milli għandek tieħu f’din id-dinja. Kien x’kien, meta jkun hemm il-possibbiltà ta’ ksib u l-ebda riskju ta’ telf f’dan it-twemmin, iżda ma jkun hemm l-ebda possibbiltà ta’ benefiċċju u riskju ta’ ħsara fiċ-ċħid, mela aħseb: liema għażla hija eqreb lejn il-paċi u l-prudenza?

Ovvjament, dawk li jiċħdu lil Alla jagħmlu hekk biss għaliex skonthom m’hemm l-ebda evidenza tal-eżistenza ta’ Alla, u mhux għax għandhom evidenza li Alla ma jeżistix. F’każ bħal dan, mela, kull persuna sensibbli, biex ma tiħux riskji, għandha tiddeċiedi li jkun aħjar li temmen f’Alla. Fil-qosor, jekk m’hemmx Alla, mela kulħadd hu ugwali u l-emmna f’Alla probabbli li ma ġġib l-ebda dannu. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jemmnu jkollhom vantaġġ u dawk li ma jemmnux iridu jfendu għal rashom fejn jidħol id-destin tagħhom!”

(Ħażrat Mirża Bashir Aħmadra, M.A., Our God, p. 36-38, edizzjoni 2016, UK)
Posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , , , | Leave a comment