I was hungry and you fed me

Kont bil-ġuħ u tmajtni

Il-Leħen, 28 ta’ Ġunju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Waħda mill-esperjenzi koroh li kellna matul din il-pandemija ta’ COVID-19 hija ż-żieda orribbli fis-sitwazzjoni tal-faqar u l-ġuħ. Dawk in-nies li kienu qed isofru mill-faqar sabu din is-sitwazzjoni verament diffiċli ħafna. Għal xi wħud kien kważi impossibbli biex jitimgħu lil uliedhom.

Dan l-aħħar, is-Sinjura Marika Cassar, li taħdem mal-Caritas, irrakkontat l-istorja ta’ mara li għandha tlett itfal imma ma kellhiex l-ikel għal uliedha. Hi ċemplet lill-Caritas u qalet li ma għandhiex ikel meta t-tfal jitolbu l-ikel u jsaqsu meta se jieklu. Hi tgħidilhom li l-ikel se jkun dalwaqt lest, imma ikel ma kellhiex u għalhekk kienet tirrakkonta xi stejjer u tilgħab mat-tfal tagħha sabiex b’hekk jorqdu.

Din l-istorja tfakkarni fi storja simili li saret żmien ilu. Darba waħda Umar, it-Tieni Kalif tal-Iżlam, kien għaddej minn triq qrib il-belt ta’ Medina billejl. Din kienet id-drawwa tiegħu biex jimxi fit-toroq billejl biex jara b’għajnejh is-sitwazzjoni tan-nies li kienu taħt il-ħakma u s-saltna tiegħu. Meta kien għaddej mit-triq sema’ minn dar il-biki tat-tfal li dehru muġugħin. Hu ħabbat il-bieb u meta l-mara tad-dar fetħet Umar ra li kien hemm tlett itfal li qegħdin madwar in-nar u fuq in-nar kien hemm kitla tagħli. Hu staqsa x’ġara. Għaliex it-tfal kienu qed jibku? U x’kienet qed issajjar? Hi qalet: “It-tfal tiegħi kienu bil-ġuħ u ma kellix biex nagħtihom x’jieklu. F’din il-kitla hemm l-ilma u xi ġebliet biss, u għamilt dan biex nagħtihom l-impressjoni li jiena qed insajjar xi ħaġa għalihom. Dan huwa dak li qed tara.”

B’uġigħ kbir u diqa ta’ qalb, Umar immedjatament reġa’ lura u mar dritt lejn il-kamra tal-gvern fejn kien hemm affarijiet tal-ikel. Hu ġabar xi dqiq, butir, laħam, tamal u xi affarijiet oħra u poġġa kollox fi xkora. Umar mar lura bl-ikel kollu u tahom lil dik il-mara, u qalilha li meta jkollha bżonn ta’ xi ħaġa tmur għandu. L-għada filgħodu beda jagħti wkoll għajnuna finanzjarja għal din il-familja, biex jgħixu aħjar u b’dinjità.

Hawn niftakar fi tradizzjoni tal-Profeta Muħammad, is-sliem għalih. U kważi l-istess insibu fil-Bibbja dwar Ġesù. Hu qal li f’Jum il-Ħaqq Alla se jikkonfrontakom u jgħidilkom li: “Kont marid u inti ma staqsejtx dwar saħħti.” Il-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, u qatt ma timrad, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Le, wieħed mill-qaddejja Tiegħi kien marid u kellek tistaqsi dwar saħħtu u kont issibni hemm.” U wara dan se jkompli jafferma u se jgħid: “Kelli l-ġuħ u ma tajtnix ikel, kelli l-għatx u ma tajtnix ilma, ma kellix libsa u ma libbistnix.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Li kieku inti għamilt dan kollu, kont issibni hemm.”

U fi tradizzjoni oħra huwa qal li Alla se jgħidilhom, “Jien kont bil-ġuħ u tmajtni, jien kont bil-għatx u tajtni l-ilma, u kont għarwien u tajtni libsa.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Meta tajtuh l-ikel, l-ilma u libsa dak bħallikieku li tajtu lili għax Jien kont hemm.”

Dawn ir-rakkonti juru biċ-ċar li, jekk aħna rridu li nsibu lil Alla, il-Ħallieq tagħna, u rridu relazzjoni personali miegħu, allura huwa importanti li aħna mmorru għand il-foqra u ngħinuhom, immorru għand xi ħadd li hu fil-bżonn u nieħdu ħsiebu. Sabiex ħalli nirbħu l-pjaċir, il-maħfra u l-barkiet Tiegħu, u meta niltaqgħu mal-Mulej nisimgħu minnu li, “kont bil-ġuħ u tmajtni.”

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Serving Mankind, Solidarijetà | Tagged , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 31

Id-Dawl (the Light) JULY 2020

(i) Allah

(ii) Our Paradise

(iii) God Does Exist

(iv) The Existence of God

(v) True Recognition of God

Click to read: ID-DAWL JULY 2020

Id-Dawl 31

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fear or Hope?

Il-Biża’ jew it-Tama?

Source: It-Torċa, il-Ħadd 28ta’ Ġunju 2020, minn Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Wara dawn il-ġimgħat tant diffiċli minħabba l-pandemija COVID-19, meta kulħadd baqa’ d-dar, u l-iskejjel u l-ħwienet kienu magħluqin, issa bil-mod il-mod qed nerġgħu lura lejn il-ħajja normali u l-gvern qed jgħin lin-nies sabiex igawdu l-ħajja tagħhom u sabiex jiftħu n-negozji u l-ħwienet tagħhom mingħajr biża’.

Naħseb huwa ħafna importanti li nħallu l-biża’ barra u minflok nittamaw li l-ħajja se terġa’ lura lejn in-normal fl-iqsar żmien possibbli. Għandna niżirgħu ż-żerriegħa tat-tama u mhux tal-biża’, imma fl-istess ħin nibqgħu attenti ħafna.

Bla dubju ta’ xejn, bħal fil-bqija tad-dinja, pajjiżna wkoll għadda minn żminijiet diffiċli u bla preċedent. Biex nilqgħu għall-imxija tal-Coronavirus, fuq pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa, ittieħdu diversi miżuri biex tkun issalvagwardata s-saħħa tal-pubbliku. Għalhekk, huwa ferm importanti li nisimgħu l-gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa u nieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni kollha b’serjetà sħiħa. Għandna biex nibżgħu għalina u għal ħaddieħor. Għandna biex nifhmu li ż-żmien diffiċli ma għaddiex kompletament u skont l-awtoritajiet tas-saħħa l-virus għadu magħna. Illum il-ġurnata, meta naraw is-sitwazzjoni sħiħa, ir-riskju naqas imma mhux spiċċa kompletament.

Għalhekk, huwa ferm importanti li kull wieħed u kull waħda minna għandna nkunu prudenti u viġilanti meta noħorġu barra u rridu nilbsu l-maskri, nużaw is-sanitizers u nieħdu ħsieb id-distanza soċjali.

Nemmen li flimkien kollox huwa possibbli. Jekk aħna nibqgħu magħqudin u prudenti, ninsab konvint bis-sħiħ li bil-barka ta’ Allah aħna kapaċi li nirbħu din l-isfida kompletament.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kien dejjem jgħid li għandna biex inxerrdu paċi u serenità, għandna nagħmlu affarijiet faċli għan-nies. Huwa qal, li: “Agħmlu r-reliġjon ħafifa ħalli n-nies isegwuha; u la ttaqqluhiex. Xandru r-reliġjon b’mod xieraq, u mhux b’mod li tnaffru lin-nies minnha.”

F’dawn il-ġranet naħseb huwa importanti wisq li meta qegħdin ngħaddu matul dan iż-żmien diffiċli, aħna nagħtu s-serħan tal-moħħ lin-nies.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kien jgħid: “Kull min iserraħ lil xi bniedem li jemmen minn xi saram ta’ din id-dinja, Alla jserrħu minn xi saram ta’ Jum il-Qawmien. U min jgħin lil xi ħadd fil-bżonn, Alla jgħinu f’din id-dinja u fl-Oħra. U min jostor xi nuqqas ta’ wieħed, Alla jostru f’din id-dinja u fl-Oħra. Alla jgħin lill-qaddej li jgħin lil ħuh.”

Dan iż-żmien jitlob minna biex nuru rispett u solidarjetà lejn dawk kollha li  b’xi mod jew ieħor intlaqtu mill-imxija tal-COVID-19. Għandna biex ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn sabiex flimkien bħala nazzjon aħna lkoll inħarsu u nibqgħu b’saħħitna. Huwa ferm importanti  li niftakru wkoll f’dawk li huma inqas ixxurtjati minna u nuru ġenerożità u solidarjetà magħhom. Għandna biex nixegħlu x-xemgħa tat-tama li għada jkun aħjar mil-lum.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, enfasizza dal-punt ħafna u qal: “Il-bniedem ġeneruż huwa qrib ta’ Alla l-Għoli, qrib tan-nies, qrib tal-Ġenna u mbiegħed min-Nar. Ix-xħiħ huwa mbiegħed minn Alla, imbiegħed min-nies, imbiegħed mill-Ġenna, u qrib tan-Nar. Il-bniedem bla tagħlim li huwa ġeneruż huwa egħżeż għal Alla minn dak li jqim lil Alla iżda huwa xħiħ.”

Ejja nkunu ġenerużi u nuru solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn tul dawn il-jiem sabiex flimkien nirbħu din il-ġlieda. Ejjew inwasslu flimkien il-messaġġ ta’ “Tama” lill-poplu Malti u Għawdxi, b’mod partikolari lejn kull min b’xi mod intlaqat mill-imxija tal-pandemija tal-Coronavirus. Ejjew ningħaqdu flimkien, u naħdmu id f’id biex inbiddlu din il-paġna ta’ tbatija lejn il-prosperità u l-kuntentizza. U kif jgħidu bl-Ingliż ‘united we stand divided we fall’. Għalhekk, flimkien kollox huwa possibbli.

Posted in #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Arrogance

Allah says in the Holy Quran:

“And walk not in the earth haughtily, for thou canst not rend the earth, nor canst thou reach the mountains in height.” (17:38)

The Holy Prophet Muhammad, peace be on him said:  “Whoever has a mustard seed’s weight of pride (arrogance) in his heart, shall not be admitted into Paradise. And whoever has a mustard seed’s weight of faith in his heart, shall not be admitted into the Fire.” (Jami Al-Tirmidhi, Kitab Al-Birr Wa Al-Silah)

“If you possess a special characteristic, do not make it a means of showing arrogance, because this will distance you from righteous deeds and you will not be able to step closer to progress. Such a person begins to think that they have attained great heights and thus, becomes devoid of further improvement.

The second indication in this [verse] is that man’s progress is inevitably human progress and one should rejoice to the extent that is befitting for man. Man should remember that no matter how great one’s achievements are, they are incapable of tearing the earth apart, meaning that they are earthbound.” (Tafsir-e-Kabir, vol. 4, p.335)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Relationship with God

It is a common practice to give expression to one’s pleasure or to draw attention to any particular matter by the clapping of hands and the Arabs used to follow the same practice.

The Holy Prophet Muhammadsa, however, so loved the remembrance of God that for these purposes also he substituted the praise and remembrance of God in place of the clapping of hands. On one occasion while he was occupied with some important matter, the time of the next service drew near and he directed that Abu Bakrra (one of his companions) should lead the prayers.

Shortly thereafter he was able to conclude the business upon which he was engaged and proceeded at once to the mosque. Abu Bakrra was leading the prayers but when the congregation perceived that the Holy Prophet Muhammadsa had arrived, they began to clap their hands for the purpose both of giving expression to their joy at his arrival and also to draw Abu Bakrra‘s attention to the fact that the Prophetsa himself had arrived. Thereupon Abu Bakrra stepped back and made room for the Holy Prophetsa to lead the prayers.

When the prayers were over, the Prophetsa addressed Abu Bakrra and said: “Why did you step back after I had directed you to lead the prayers?” Abu Bakrra replied: “O Messengersa of Allah! How would it befit the son of Abu Quhafara to lead the prayers in the presence of the Messenger of Allah?”

Then addressing the congregation the Prophetsa said: “Why did you clap your hands? It is not seemly that while you are engaged in the remembrance of God you should clap your hands. If it should so happen that during the course of prayers attention has to be drawn to some matter, instead of clapping your hands you should utter the name of God aloud. This would draw attention to whatever may have to be taken note of.”        (Life of Muhammadsa, p. 205-206)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

True Happiness

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah (as) says:

“A God-fearing person can find more happiness in a hut, than a worldly person, who is a slave to greed and avarice, can ever find even in a magnificent castle. The more a worldly person acquires the material wealth of this world, the more they are confronted with afflictions. Hence, remember that true comfort and pleasure is not partaken of by worldly people. Do not be mislead to believe that abundant wealth, expensive and elegant clothing, and fine foods can bring happiness. Absolutely not. True happiness depends on righteousness alone.” (Malfuzat, vol. 1, p. 280)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Adopt Moderation

Hazrat Abu Musa, Allah be pleased with him, narrates:

“Once while we were on a journey with the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, people started exclaiming rather loudly, ‘Allahu Akbar!’ (God is the Greatest). The Holy Prophet Muhammadsa said:

‘O people! Adopt a course of moderation. You are not addressing one who is deaf or absent. You are addressing The One Who is All Hearing, Ever Present and is already with you.’” (Sahih Muslim)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Always smile

His Holiness, Mirza Masroor Ahmad, the Worldwide Spiritual Leader of the Ahmadiyya Muslim Community was asked by a child that how he found time to rest and do other activities whilst managing his very busy schedule.

His Holiness stated, “I work in my office and also manage to perform other work too, such as listening to the news.”

He added, “It is all in the mind; if man becomes lazy and says that he does not get enough sleep, then nothing can be accomplished. You must be firm and tell yourself that you need to get such and such work done.” He further said:

“Always smile; this will keep you active.”

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment