M’hemmx Aħna u Huma

“NO US AND THEM, ONLY US”

“Kun ġust. Kun sodisfatt. Dejjem tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek, u b’hekk tkun tassew temmen. Ġib ruħek tajjeb ma’ ġarek, u b’hekk tkun tassew bniedem veru. Naqqas id-daħk, għaliex ħafna daħk joqtol lill-qalb.”

Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | it-Torca 21/11/2021

“M’hemmx aħna u huma. Aħna kollha umani. Il-kulur tal-ġilda ma jagħmilx differenza.” Din kienet l-għajta hekk kif numru ta’ persuni ngħaqdu f’mixja paċifika li saret favur l-għaqda bejn kull persuna, jitolbu li, f’għajnejn kulħadd, kull persuna tidher indaqs.

Huma enfasizzaw li huwa importanti li kull persuna tgawdi mir-rispett, mid-dinjità umana u minn drittijiet ugwali. Waqt din il-mixja sar appell għar-rispett bażiku lejn kull persuna filwaqt li jittamaw li fil-futur jitkissru l-ħitan tar-razziżmu u firdiet razzjali u minflok tinħoloq soċjetà magħquda fejn kull bniedem jiġi ttrattat b’mod ugwali, b’rispett u b’dinjità umana.

Ir-razziżmu

Ir-razziżmu huwa sett ta’ twemmin ibbażat fuq il-kunċett ta’ superjorità ta’ grupp ta’ nies fuq ieħor li normalment ikun ibbażat fuq karatteristiċi fiżiċi, bħall-kulur tal-ġilda jew l-etniċità.

Fl-istorja umana nsibu għexieren ta’ każijiet fejn in-nies kienu mċaħħda mid-drittijiet bażiċi tagħhom, kienu mjassra, mitfugħa l-ħabs jew diskriminati minħabba l-kulur tal-ġilda, l-etniċità jew ir-reliġjon tagħhom.

Aħna lkoll indaqs

Fir-realtà kulħadd huwa ugwali u ħadd ma għandu xi prijorità fuq l-ieħor. Il-mod tal-ħolqien tagħna huwa l-istess, mingħajr ebda differenza madwar id-dinja u f’nazzjonijiet differenti. Il-miġja tal-bniedem f’din id-dinja u t-tluq minnha huma l-istess. Dan il-proċess naturali jiġbed l-attenzjoni tagħna għall-fatt li aħna lkoll indaqs.

Il-Koran Imqaddes jgħid li:

“Alla ħoloq is-smewwiet u l-art skont il-liġi eterna, sabiex kull ruħ tkun tista’ tiġi kompensata għal dak li taqla’; u m’għandhomx jiġu inġurjati.” (45:23). “Tabilħaqq li l-aktar wieħed imweġġaħ minnkom quddiem Alla huwa l-aktar wieħed ġust minnkom.” (49:14).

Dan il-vers jiġbed l-attenzjoni għall-fatt suprem li l-ħolqien tal-univers u d-disinn u l-ordni perfett li jippervadu fih iwasslu għal konklużjoni waħda biss li saret dispożizzjoni adegwata għall-iżvilupp morali u spiritwali tal-bniedem, u għalhekk fil-ħajja li ġejja hu għandu jagħti rendikont tal-użu li jagħmel mill-fakultajiet u s-setgħat mogħtija minn Alla f’din il-ħajja.

Għalhekk, l-istat naturali tal-umanità huwa nieqes minn kumplessi li jsostnu t-trażżin u ċ-ċaħda ta’ drittijiet ibbażati fuq ir-razza jew għal dik il-kwistjoni, ir-reliġjon. Madankollu, huwa ċar mill-versi ta’ hawn fuq tal-Koran Imqaddes li, filwaqt li l-Iżlam jirrikonoxxi d-differenzi bejn il-popli, imma ma jippermettix li dawn id-distinzjonijiet jippromwovu l-għedewwa bejn in-nies.

L-arroganza

Dan il-vers ifisser ukoll li, meta wieħed jaħseb illi hu superjuri fuq ieħor, dan se jagħmlu arroganti. U meta l-bniedem isir arroganti, ma jistax isir bniedem ta’ veru, ma jistax isir bniedem ta’ Alla u ma jistax iħobb l-umanità. Għax is-sens tas-superjorità ma jħallihx jieqaf u jaħseb x’inhu t-tajjeb u x’inhu l-ħażin.

L-arroganza u l-makakkerija huma ħżiena. Żball żgħir jista’ jeqred it-tajjeb kollu li jkun twettaq matul ħafna snin. Għalhekk huwa ferm importanti li l-bnedmin għandhom dejjem ikunu umli. Hemm bżonn illi nibqgħu konċentrati u saqajna mal-art. U nittrattaw lill-bnedmin oħra b’rispett, imħabba, kompassjoni u dinjità. Aħna rridu nadottaw l-armonija razzjali u nibnu pontijiet bejn in-nies.

Ħela ta’ enerġiji u riżorsi

Jien personalment nemmen li l-ġlied fuq id-differenzi tagħna, il-bini ta’ ħitan bejn in-nies, u l-ħela tal-enerġiji, il-kapaċitajiet u r-riżorsi tagħna fid-diviżjoni, huwa ta’ importanza ħafna ikbar u aktar produttiv li jintefqu dawn l-enerġiji għall-bini ta’ pontijiet bejn il-bnedmin ta’ sfondi differenti, kif ukoll fehim politiku u reliġjuż. Irridu nużaw dawn l-enerġiji u r-riżorsi biex innaqqsu l-gaps bejn in-nies u fil-ħolqien ta’ familja umana akbar ibbażata fuq il-valuri umani u l-ugwaljanza.

Huwa fatt li qed isir ħafna biex tinħoloq soċjetà ugwali fuq bażi nazzjonali kif ukoll internazzjonali, imma fadal ħafna xogħol, hemm triq twila lejn is-suċċess u l-kisba tal-għan finali. Dan ma jsirx minn xi pajjiż jew gvern waħdu, imma, kull wieħed u kull waħda minna għandna biex nagħtu sehemna għall-ħolqien ta’ dinja moderna, ċivilizzata u ugwali.

Tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek

Fiż-żminijiet kontemporanji jeħtieġ li nibnu fuq l-armonija razzjali għal kawża akbar, li kulħadd iħobb u jgħożż, u dik hija l-paċi. Ejjew ningħaqdu flimkien biex niġġieldu lura r-razziżmu b’mod qawwi, effettiv u fuq bażi fit-tul. Ejjew nibagħtu messaġġ b’saħħtu u effettiv li aħna kollha ndaqs. Aħna kollha umani u m’hemm l-ebda differenza ta’ aħna u huma. Ejjew insiru familja umana waħda.

Nixtieq nikkonkludi bi kliem il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, li huwa prinċipju ta’ gwida għalina f’termini ta’ ħolqien ta’ dinja ugwali. Huwa qal li, kun ġust, u tkun l-aħjar fost dawk li jqimu. Kun kuntent b’li għandek, u b’hekk tkun l-aħjar fost dawk li jiżżu ħajr. Ara li tixtieq għal ħaddieħor dak li tixtieq għalik innifsek, u b’hekk tkun tassew temmen. Ġib ruħek tajjeb ma’ ġarek, u b’hekk tkun tassew bniedem. Naqqas id-daħk, għaliex ħafna daħk joqtol lill-qalb.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.